BIP OUW - archiwalny serwis (13.11.2014)
^ Wróć na górę strony

Specjalizacje lekarzy, lekarzy dentystów

Opolski Urząd Wojewódzki
Karta Usługi
Specjalizacje lekarzy, lekarzy dentystów
Miejsce załatwienia sprawy Kontakt

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia - Oddział Zdrowia Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się osobiście. Oddział Zdrowia – pokoje: 525, 533.

Informacje można uzyskać również telefonicznie od poniedziałku  do piątku w godzinach 7:30-15:30 pod nr tel.: 77/4524381,  77/4524379,  77/4524563.

Warunki niezbędne do załatwienia sprawy Wniosek o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w wybranej dziedzinie medycyny lekarz składa w formie wniosku elektronicznego, oddzielnie dla trybu rezydentury i dla trybu pozarezydenckiego, wraz z wymaganymi załącznikami, do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Piastowskiej 14 w Opolu.
Wniosek o rozpoczęcie specjalizacji w formie elektronicznej dostępny jest pod adresem: http://wors.cmkp.edu.pl
Wymagane dokumenty

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

w
trybie rezydenckim:

 • oświadczenie, w którym lekarz wskazuje tryb odbywania szkolenia specjalizacyjnego w przypadku zakwalifikowania się na to szkolenie w dwóch trybach, zgodnie z załączonym wzorem (zał. 1 - oświadczenie wskazujące tryb),
 • oświadczenie dot. posiadania lub nie posiadania specjalizacji I lub II stopnia lub tytułu specjalisty, zgodnie z załączonym wzorem (zał. 2 - oświadczenie),
 • kopię poświadczona za zgodność z oryginałem dokumentu "Prawo wykonywania zawodu lekarza" albo "Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty" (str. ze zdjęciem, 2, 3, 8 i 9 str.);
 • kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem świadectwa złożenia Lekarskiego Egzaminu Państwowego (LEP/LDEP) albo Lekarskiego Egzaminu Końcowego/Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (LEK/LDEK);zaświadczenia o złożeniu egzaminu LEP/LDEP,
 • kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem  dokumentu, na podstawie którego cudzoziemiec nie będący obywatelem Unii Europejskiej przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

w trybie pozarezydenckim:

 • oświadczenie, w którym lekarz wskazuje tryb odbywania szkolenia specjalizacyjnego w przypadku zakwalifikowania się na to szkolenie w dwóch trybach, zgodnie z załączonym wzorem (zał. 1 - oświadczenie wskazujące tryb),
 • oświadczenie dot. posiadania lub nie posiadania specjalizacji I lub II stopnia lub tytułu specjalisty, zgodnie z załączonym wzorem (zał. 2 - oświadczenie),
 • kopię poświadczona za zgodność z oryginałem dokumentu "Prawo wykonywania zawodu lekarza" albo "Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty" (str. ze zdjęciem, 2, 3, 8 i 9 str.);
 • kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem świadectwa złożenia LEP/LDEP albo LEK/LDEK albo zaświadczenie o ocenach uzyskanych na egzaminie specjalizacyjnym I lub II stopnia lub zaświadczenie o wyniku Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES) wydane przez Centrum Egzaminów Medycznych;,
 • zgodę pracodawcy na odbywanie szkolenia specjalizacyjnego
  w przypadku deklaracji odbywania szkolenia specjalizacyjnego
  w jednym z następujących trybów:
 1. na podstawie umowy o pracę zawartej z podmiotem prowadzącym szkolenie specjalizacyjne w danej dziedzinie medycyny, w której określa się tryb odbywania specjalizacji
  i zakres wzajemnych zobowiązań na czas trwania szkolenia specjalizacyjnego,
 2. w ramach płatnego urlopu szkoleniowego udzielanego pracownikowi na czas trwania szkolenia specjalizacyjnego na podstawie odrębnych przepisów,
 3. na podstawie umowy o pracę zawartej z innym podmiotem niż podmiot prowadzący szkolenie specjalizacyjne, zapewniającej realizację części programu specjalizacji w zakresie samokształcenia, szkolenia i uczestnictwa w wykonywaniu ustalonej liczby zabiegów lub procedur medycznych, pełnienie dyżurów medycznych, które lekarz zobowiązany pełnić w czasie realizacji programu specjalizacji w czasie pracy dopuszczonym przepisami o działalności leczniczej i w ramach płatnych urlopów szkoleniowych udzielanych pracownikowi na czas niezbędny do zrealizowania pozostałej części programu w podmiocie prowadzącym szkolenie specjalizacyjne lub odpowiednio
   w podmiocie prowadzącym staż kierunkowy,

          - zgodnie z załączonym wzorem (zał. 3 -zgoda pracodawcy),

 • zgodę kierownika studiów doktoranckich w przypadku deklaracji odbywania szkolenia specjalizacyjnego w ramach poszerzenia zajęć programowych stacjonarnych studiów doktoranckich o program specjalizacji odbywanej w tej samej jednostce, w dziedzinie zgodnej z kierunkiem tych studiów i w ramach udzielonego urlopu szkoleniowego lub urlopu bezpłatnego, a jeżeli pozostaje w stosunku pracy - również zgodę pracodawcy; 
 • zaświadczenie pracodawcy o wymiarze czasu pracy oraz na jaki okres została zawarta umowa o pracę;
kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem  dokumentu, na podstawie którego cudzoziemiec nie będący obywatelem Unii Europejskiej przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Opłaty Bez opłat
Termin składania dokumentów

1- 28 lutego - na postępowanie kwalifikacyjne w terminie 1-31 marca;
1-30 września
- na postępowanie kwalifikacyjne w terminie 1-31 października

Termin załatwienia sprawy Wojewoda kieruje zakwalifikowanych lekarzy i lekarzy dentystów do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w terminie nie dłuższym niż 15 dni od dnia zakończenia danego postępowania kwalifikacyjnego.
Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty  (tekst jednolity z 2011 r. Dz. U. Nr 277, poz. 1634 z późn. zm.).

2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. z 2013 r., poz. 26)
Dodatkowe informacje

Wnioskodawca przedstawia do wglądu oryginały dokumentów.

Lekarz ubiegający się o odbywanie specjalizacji może być w danym terminie dopuszczony do postępowania kwalifikacyjnego tylko w jednej dziedzinie medycyny i tylko w jednym województwie.

Lekarz, który posiada I/II stopień specjalizacji lub tytuł specjalisty nie może się ubiegać o rozpoczęcie specjalizacji w ramach rezydentury.

Lekarz odbywający specjalizację w ramach rezydentury może być jednocześnie uczestnikiem stacjonarnych studiów doktoranckich, które nie zwalniają go z obowiązku realizowania specjalizacji w wymiarze pełnego etatu przez cały okres jej trwania.

Liczbę miejsc rezydenckich dla lekarzy i lekarzy dentystów, przed każdym postępowaniem kwalifikacyjnym określa i ogłasza Minister Zdrowia na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia na 21 dni przed rozpoczęciem postępowania kwalifikacyjnego: www.mz.gov.pl.

Liczbę miejsc pozarezydenckich dla lekarzy i lekarzy dentystów, na każde postępowanie kwalifikacyjne ogłasza Wojewoda Opolski na stronie internetowej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego na 14 dni przed rozpoczęciem postępowania kwalifikacyjnego w zakładce: sprawy
w urzędzie – wykaz alfabetyczny: zdrowie: specjalizacje.
 Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:

 • ocenę formalną wniosku o rozpoczęcie specjalizacji oraz
 • postępowanie konkursowe.

W postępowaniu konkursowym uwzględnia się najkorzystniejszy spośród posiadanych przez lekarza wynik.

W przypadku ubiegania się o miejsce:

 • rezydenckie - uwzględnia się wynik LEP/LDEP albo LEK/LDEK,
 • pozarezydenckie - jeżeli posiada odpowiednią specjalizację I lub II stopnia bądź tytułu specjalisty - wynik egzaminu w zakresie odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia albo PES, albo wynik LEP/LDEP albo LEK/LDEK oraz punkty dodatkowe.
 • pozarezydenckie - jeżeli nie posiada żadnej lub odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia, bądź tytułu specjalisty- wynik egzaminu LEP/LDEP albo LEK/LDEK oraz punkty dodatkowe.

Maksymalna liczba punktów w postępowaniu konkursowym:

 1. za LEP/LDEP albo LEK/LDEK wynosi 200 punktów;
 2. za egazmin specjalizacyjny w zakresie odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia albo PES wynosi 200 punktów, przy czym punkty przyznaje się zgoddnie z załącznikiem nr 12 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. z 2013 r., poz. 26);
 3. punkty dodatkowe (dla lekarzy ubiegających się o specjalizację w innym trybie niż rezydentura) za:
 • posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych - 5 punktów,
 • co najmniej 3 letni okres zatrudnienia lub stosunku służbowego do dnia rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego tj. do dnia 28 lutego lub dnia 30 września w pełnym wymiarze czasu pracy w jednostce akredytowanej zgodny z kierunkiem specjalizacji - 5 punktów, a w przypadku nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelniach medycznych lub innych uczelniach prowadzących działalność w dziedzinie nauk medycznych - dodatkowe 5 punktów,
 • publikacje - maksymalnie 5 punktów (po 0,5 punktu za udział
  w jednej publikacji), potwierdzenie udział w publikacji wydaje Główna Biblioteka Lekarska i jej oddziały oraz biblioteki uczelni medycznych.
W przypadku braku dokumentu potwierdzającego ocenę za test stanowiący część składową za egzamin w zakresie odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia - wynosi 140 punktów przyznanych lekarzowi za zaliczenie testu;
W przypadku braku dokumentu potwierdzającego uzyskanie oceny za egzamin w zakresie odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia - wynosi 140 punktów przyznanych lekarzowi za posiadanie I lub II stopnia specjalizacji.
Po zakończonym postępowaniu kwalifikacyjnym lista lekarzy zakwalifikowanych do odbywania specjalizacji w danej dziedzinie medycyny dostępna jest w Oddziale Zdrowia oraz na stronie internetowej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakładce: sprawy w urzędzie – wykaz alfabetyczny: zdrowie: specjalizacje.
Tryb odwoławczy

Lekarz, który nie został zakwalifikowany do odbywania specjalizacji, może zwrócić się do organu prowadzącego postępowanie kwalifikacyjne o weryfikację postępowania kwalifikacyjnego, w terminie 20 dni od dnia ogłoszenia na stronie internetowej listy lekarzy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do rozpoczęcia danego szkolenia specjalizacyjnego.
Odwołanie musi spełniać poniższe warunki:

 • zostało złożone po ogłoszeniu wyników postępowania,
 • są wolne miejsce szkoleniowe w danej dziedzinie medycyny,
 • lekarz składający odwołanie uzyskał pozytywną opinię Konsultanta Wojewódzkiego,
lekarz odwołujący się uzyskał kolejną najwyższą punktację w postępowaniu kwalifikacyjnym.
Wniosek o weryfikację postępowania kwalifikacyjnego
Informacje redakcyjne Opracowała: Magdalena Zębala - inspektor wojewódzki

Pliki załączone do artykułu:

Wytworzył: Magdalena Zębala

Wprowadził: Aneta Stankiewicz

Opublikował: Aneta Stankiewicz

Liczba wyświetleń: 19097

Data wytworzenia: 2013-09-12

Data publikacji: 2013-07-22 11:11:47

Ostatnio Aktualizował: Lidia Kowal

Data ostatniej zmiany: 2014-10-27 12:38:50

Historia zmian artykułu
 • 2014-10-27 12:38:50 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Lidia Kowal, Dodano nowy załącznik: wyniki-postepow.kwalifikacyjn.-1-31.10.2014-r.niezakwalifikowani.xls
  • 2014-10-27 12:38:48 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Lidia Kowal, Dodano nowy załącznik: wyniki-postepow.kwaliikacyjn.1-31.10.2014-r.zakwalifikowani.xls
  • 2014-09-24 13:32:42 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Aneta Stankiewicz, Dodano nowy załącznik: miejsca-szkoleniowe-w-jednostkach-akredytowanych-na-terenie-woj.-opolskiego-ksztalcenie-w-systemie-modulowym-stan-na-24.09.2014.xls
  • 2014-09-24 13:22:05 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Aneta Stankiewicz, Usunięto załącznik: miejsca-szkoleniowe-w-jednostkach-akredytowanych-na-terenie-woj.-opolskiego-ksztalcenie-w-systemie-modulowym-stan-na-24.09.2014-r..xls.msg
  • 2014-09-24 11:48:17 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Aneta Stankiewicz, Dodano nowy załącznik: miejsca-szkoleniowe-w-jednostkach-akredytowanych-na-terenie-woj.-opolskiego-ksztalcenie-w-systemie-modulowym-stan-na-24.09.2014-r..xls.msg
  • 2014-09-24 11:48:02 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Aneta Stankiewicz, Usunięto załącznik: miejsca-szkoleniowe-w-jednostkach-akredytowanych-na-terenie-woj.-opolskiego-ksztalcenie-w-systemie-modulowym-stan-na-17.09.2014-r..xls
  • 2014-09-17 09:13:09 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Lidia Kowal, Dodano nowy załącznik: przyznane-miejsca-pozarezydenckie-na-postepowanie-kwalifikacyjne-1-31.10.2014-r..doc
  • 2014-09-17 09:13:09 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Lidia Kowal, Dodano nowy załącznik: rezydentury-mz-1-31.10.2014-r..pdf
  • 2014-09-17 09:13:09 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Lidia Kowal, Dodano nowy załącznik: miejsca-szkoleniowe-w-jednostkach-akredytowanych-na-terenie-woj.-opolskiego-ksztalcenie-w-systemie-modulowym-stan-na-17.09.2014-r..xls
  • 2014-09-17 09:12:05 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Lidia Kowal, Usunięto załącznik: miejsca-szkoleniowe-w-jednostkach-akredytowanych-na-terenie-wojewodztwa-opolskiego-ksztalcenie-w-systemie-modulowym-25-08-2014-r.xls
  • 2014-09-09 12:42:34 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Małgorzata Raczyńska - Łukaniszyn, Usunięto załącznik: oswiadczenie-prawo-wykonywania-zawodu.doc
  • 2014-09-09 12:42:34 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Małgorzata Raczyńska - Łukaniszyn, Usunięto załącznik: oswiadczenie-prawo-wykonywania-zawodu2.doc
  • 2014-09-09 12:42:34 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Małgorzata Raczyńska - Łukaniszyn, Usunięto załącznik: oswiadczenie-prawo-wykonywania-zawodu4.doc
  • 2014-09-09 12:42:34 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Małgorzata Raczyńska - Łukaniszyn, Usunięto załącznik: oswiadczenie-prawo-wykonywania-zawodu3.doc
  • 2014-09-09 12:40:22 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Małgorzata Raczyńska - Łukaniszyn, Dodano nowy załącznik: oswiadczenie-prawo-wykonywania-zawodu5.doc
  • 2014-09-09 12:37:54 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Małgorzata Raczyńska - Łukaniszyn, Dodano nowy załącznik: oswiadczenie-prawo-wykonywania-zawodu4.doc
  • 2014-09-09 12:37:12 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Małgorzata Raczyńska - Łukaniszyn, Dodano nowy załącznik: oswiadczenie-prawo-wykonywania-zawodu3.doc
  • 2014-09-09 12:36:30 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Małgorzata Raczyńska - Łukaniszyn, Dodano nowy załącznik: oswiadczenie-prawo-wykonywania-zawodu2.doc
  • 2014-09-09 12:35:45 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Małgorzata Raczyńska - Łukaniszyn, Dodano nowy załącznik: oswiadczenie-prawo-wykonywania-zawodu.doc
  • 2014-08-26 11:48:45 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Aneta Stankiewicz, Dodano nowy załącznik: miejsca-szkoleniowe-w-jednostkach-akredytowanych-na-terenie-wojewodztwa-opolskiego-ksztalcenie-w-systemie-modulowym-25-08-2014-r.xls
  • 2014-08-26 11:48:41 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Aneta Stankiewicz, Dodano nowy załącznik: wybor-jednostki-szkoleniowej-lekarza-lekarza-dentysty.doc
  • 2014-08-26 11:41:23 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Aneta Stankiewicz, Usunięto załącznik: zalacznik-nr-4-wybor-jednostki-szkoleniowej.doc
  • 2014-08-26 11:41:05 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Aneta Stankiewicz, Usunięto załącznik: miejsca-szkoleniowe-w-jednostkach-akredytowanych-na-terenie-wojewodztwa-opolskiego-1-08-2014-r.xls
  • 2014-08-25 13:29:34 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Aneta Stankiewicz, Usunięto załącznik: przyznane-miejsca-rezydenckie-dla-lekarzy-i-lekarzy-dentystow-na-postepowanie-kwalifikacyjne-w-terminie-1-31-marca-2014-r.-rezydentury-.2.pdf
  • 2014-08-25 13:29:27 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Aneta Stankiewicz, Usunięto załącznik: miejsca-szkoleniowe-w-trybie-pozarezydenckim.doc
  • 2014-08-01 12:46:47 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Aneta Stankiewicz, Dodano nowy załącznik: miejsca-szkoleniowe-w-jednostkach-akredytowanych-na-terenie-wojewodztwa-opolskiego-1-08-2014-r.xls
  • 2014-08-01 12:46:42 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Aneta Stankiewicz, Usunięto załącznik: miejsca-szkoleniowe-1-08-2014-r.xls
  • 2014-08-01 12:42:53 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Aneta Stankiewicz, Dodano nowy załącznik: miejsca-szkoleniowe-1-08-2014-r.xls
  • 2014-08-01 12:42:39 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Aneta Stankiewicz, Usunięto załącznik: miejsca-szkoleniowe-w-jednostkach-akredytowanych-na-terenie-woj-opolskiego-2-06-2014r.xls
  • 2014-06-03 10:43:11 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Aneta Stankiewicz, Dodano nowy załącznik: miejsca-szkoleniowe-w-jednostkach-akredytowanych-na-terenie-woj-opolskiego-2-06-2014r.xls
  • 2014-06-03 10:43:03 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Aneta Stankiewicz, Usunięto załącznik: miejsca-szkoleniowe-w-jednostkach-akredytowanych-na-terenie-woj.-opolskiego-13.02.2014r.xls
  • 2014-05-22 14:52:11 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Aneta Stankiewicz, Dodano nowy załącznik: zawiadomienie-o-zakonczeniu-szkolenia-specjalizacyjnego.doc
  • 2014-04-25 13:35:32 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Aneta Stankiewicz, Dodano nowy załącznik: wzor-indeksu-wykonywanych-zabiegow-i-procedur-medycznych.doc
  • 2014-04-25 13:34:40 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Aneta Stankiewicz, Usunięto załącznik: wzor-indeksu-wykonywanych-zabiegow-i-procedur-medycznych.doc
  • 2014-04-15 14:16:36 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Aneta Stankiewicz, Dodano nowy załącznik: wyniki-weryfikacji-postepowania-kwalifikacyjnego-1-31-marca-2014-r-.doc
  • 2014-04-14 12:17:31 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Aneta Stankiewicz, Dodano nowy załącznik: wzor-indeksu-wykonywanych-zabiegow-i-procedur-medycznych.doc
  • 2014-04-14 12:16:27 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Aneta Stankiewicz, Usunięto załącznik: wzor-dzienniczek-zabiegow-i-procedur-medycznych.pdf
  • 2014-04-09 10:38:43 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Aneta Stankiewicz, Korekta tekstu
  • 2014-04-04 13:52:42 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Aneta Stankiewicz, Dodano nowy załącznik: oswiadczenie-zmiana-trybu-nieobecnosci-.doc
  • 2014-03-17 14:43:21 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Aneta Stankiewicz, Dodano nowy załącznik: wyniki-postepowania-kwalifikacyjnego-1-31-marca-2014-r-niezakwalifikowani.xls
  • 2014-03-17 14:43:18 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Aneta Stankiewicz, Dodano nowy załącznik: wyniki-postepowania-kwalifikacyjnego-1-31-marca-2014-r-zakwalifikowani.xls
  • 2014-03-17 09:52:37 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Aneta Stankiewicz, Dodano nowy załącznik: wniosek-o-dodatkowe-przedluzenie-okresu-trwania-szkolenia-specjalizacyjnego-w-trybie-pozarezydenckim.doc
  • 2014-03-17 09:52:19 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Aneta Stankiewicz, Usunięto załącznik: wniosek-o-dodatkowe-przedluzenie-okresu-trwania-szkolenia-specjalizacyjnego-w-trybie-pozarezydenckim.doc
  • 2014-03-14 14:37:26 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Lidia Kowal, korekta edycji artykułu
  • 2014-03-12 09:14:03 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Aneta Stankiewicz, Dodano nowy załącznik: wniosek-o-dodatkowe-przedluzenie-okresu-trwania-szkolenia-specjalizacyjnego-w-trybie-pozarezydenckim.doc
  • 2014-02-14 14:03:37 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Aneta Stankiewicz, Dodano nowy załącznik: miejsca-szkoleniowe-w-trybie-pozarezydenckim.doc
  • 2014-02-14 13:59:20 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Aneta Stankiewicz, Usunięto załącznik: miejsca-szkoleniowe-w-jednostkach-akredytowanych-na-terenie-woj-opolskiego-10-02-2014-r.xls
  • 2014-02-14 13:59:11 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Aneta Stankiewicz, Usunięto załącznik: miejsca-szkoleniowe-13.02.2014r.xls
  • 2014-02-14 13:58:57 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Aneta Stankiewicz, Dodano nowy załącznik: miejsca-szkoleniowe-w-jednostkach-akredytowanych-na-terenie-woj.-opolskiego-13.02.2014r.xls
  • 2014-02-14 13:56:32 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Aneta Stankiewicz, Dodano nowy załącznik: miejsca-szkoleniowe-13.02.2014r.xls
  • 2014-02-10 09:19:24 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Aneta Stankiewicz, Usunięto załącznik: przyznane-miejsca-rezydenckie-dla-lekarzy-i-lekarzy-dentystow-na-postepowanie-kwalifikacyjne-w-terminie-1-31-marca-2014-r.-rezydentury-..pdf
  • 2014-02-10 09:19:06 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Aneta Stankiewicz, Dodano nowy załącznik: przyznane-miejsca-rezydenckie-dla-lekarzy-i-lekarzy-dentystow-na-postepowanie-kwalifikacyjne-w-terminie-1-31-marca-2014-r.-rezydentury-.2.pdf
  • 2014-02-10 09:17:46 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Aneta Stankiewicz, Usunięto załącznik: rezydentury-opolskie-2014.pdf
  • 2014-02-10 09:17:35 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Aneta Stankiewicz, Dodano nowy załącznik: przyznane-miejsca-rezydenckie-dla-lekarzy-i-lekarzy-dentystow-na-postepowanie-kwalifikacyjne-w-terminie-1-31-marca-2014-r.-rezydentury-..pdf
  • 2014-02-10 09:14:47 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Aneta Stankiewicz, Dodano nowy załącznik: rezydentury-opolskie-2014.pdf
  • 2014-02-10 09:08:41 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Aneta Stankiewicz, Dodano nowy załącznik: miejsca-szkoleniowe-w-jednostkach-akredytowanych-na-terenie-woj-opolskiego-10-02-2014-r.xls
  • 2014-02-10 09:08:35 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Aneta Stankiewicz, Usunięto załącznik: miejsca-szkoleniowe-w-jednostkach-akredytowanych-na-terenie-woj.-opolskiego-15.01.2014-r..xls
  • 2014-02-03 11:37:44 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Aneta Stankiewicz, Usunięto załącznik: jednostki-uprawnione-do-prowadzenia-specjalizacji2.docx
  • 2014-02-03 11:37:41 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Aneta Stankiewicz, Usunięto załącznik: jednostki-uprawnione-do-prowadzenia-specjalizacji.docx
  • 2014-01-31 13:05:56 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Lidia Kowal, Dodano nowy załącznik: jednostki-uprawnione-do-prowadzenia-specjalizacji2.docx
  • 2014-01-31 13:00:53 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Lidia Kowal, Dodano nowy załącznik: jednostki-uprawnione-do-prowadzenia-specjalizacji.docx
  • 2014-01-31 13:00:29 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Lidia Kowal, Usunięto załącznik: jednostki-uprawnione-do-prowadzenia-specjalizacji.docx
  • 2014-01-31 12:57:37 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Lidia Kowal, Dodano nowy załącznik: jednostki-uprawnione-do-prowadzenia-specjalizacji.docx
  • 2014-01-17 14:46:07 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Aneta Stankiewicz, Usunięto załącznik: wyniki-weryfikacji-postepowania-kwalifikacyjnego-1-31-pazdziernika-2013-r..xls
  • 2014-01-17 14:41:59 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Aneta Stankiewicz, Usunięto załącznik: aktualna-lista-jednostek-uprawnionych-do-prowadzenia-specjalizacji-ministra-zdrowia.xls
  • 2014-01-17 14:41:42 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Aneta Stankiewicz, Dodano nowy załącznik: zalacznik-nr-4-wybor-jednostki-szkoleniowej.doc
  • 2014-01-17 14:41:29 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Aneta Stankiewicz, Dodano nowy załącznik: zalacznik-nr-3-zgoda-pracodawcy.doc
  • 2014-01-17 14:41:15 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Aneta Stankiewicz, Usunięto załącznik: zalacznik-nr-3-zgoda-pracodawcy.doc
  • 2014-01-17 14:41:12 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Aneta Stankiewicz, Usunięto załącznik: zalacznik-nr-4-wybor-jednostki-szkoleniowej.doc
  • 2014-01-17 14:40:50 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Aneta Stankiewicz, Usunięto załącznik: zalacznik-nr-2-dot.-odbywania-specjalizacji.doc
  • 2014-01-17 14:40:32 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Aneta Stankiewicz, Dodano nowy załącznik: zalacznik-nr-2-oswiadczenie-o-odbywaniu-specjalizacji.doc
  • 2014-01-17 14:39:01 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Aneta Stankiewicz, Usunięto załącznik: zalacznik-numer-1.doc
  • 2014-01-17 14:38:50 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Aneta Stankiewicz, Dodano nowy załącznik: zalacznik-nr-1-oswiadczenie-wyboru-trybu-szkolenia-specjalizacji.doc
  • 2014-01-17 14:37:07 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Aneta Stankiewicz, Dodano nowy załącznik: zalacznik-nr-2-dot.-odbywania-specjalizacji.doc
  • 2014-01-17 14:36:58 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Aneta Stankiewicz, Usunięto załącznik: zalacznik-numer-2.doc
  • 2014-01-17 14:35:43 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Aneta Stankiewicz, Dodano nowy załącznik: zalacznik-nr-4-wybor-jednostki-szkoleniowej.doc
  • 2014-01-17 14:34:16 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Aneta Stankiewicz, Dodano nowy załącznik: zalacznik-nr-3-zgoda-pracodawcy.doc
  • 2014-01-17 14:34:09 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Aneta Stankiewicz, Usunięto załącznik: zalacznik-numer-3.doc
  • 2014-01-17 14:33:00 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Aneta Stankiewicz, Dodano nowy załącznik: zalacznik-numer-3.doc
  • 2014-01-17 14:31:22 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Aneta Stankiewicz, Usunięto załącznik: zalacznik-numer-4.doc
  • 2014-01-17 14:31:19 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Aneta Stankiewicz, Usunięto załącznik: zalacznik-numer-3.doc
  • 2014-01-17 14:30:15 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Aneta Stankiewicz, Dodano nowy załącznik: zalacznik-numer-3.doc
  • 2014-01-17 14:29:52 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Aneta Stankiewicz, Usunięto załącznik: zalaczniku-numer-3.doc
  • 2014-01-17 14:24:04 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Aneta Stankiewicz, Dodano nowy załącznik: zalacznik-numer-4.doc
  • 2014-01-17 14:17:03 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Aneta Stankiewicz, Dodano nowy załącznik: miejsca-szkoleniowe-w-jednostkach-akredytowanych-na-terenie-woj.-opolskiego-15.01.2014-r..xls
  • 2014-01-17 14:16:15 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Aneta Stankiewicz, Usunięto załącznik: miejsca-szkoleniowe-w-jednostkach-akredytowanych-25.-11.2013r.xls
  • 2014-01-16 09:49:53 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Aneta Stankiewicz, Usunięto załącznik: przyznane-miejsca-pozarezydenckie-16-09-2013-r.xls
  • 2014-01-16 09:46:33 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Aneta Stankiewicz, Usunięto załącznik: lista-przyznanych-miejsc-rezydenckich-dla-lekarzy-i-lekarzy-dentystow-na-postepowanie-kwalifikacyjne-1-31-pazdziernika-2013-r..pdf
  • 2014-01-16 09:46:13 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Aneta Stankiewicz, Usunięto załącznik: lekarze-zakwalifikowani-do-odbywania-szkolenia-specjalizacyjnego-1-31pazdziernika-2013-r.xls
  • 2014-01-16 09:45:59 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Aneta Stankiewicz, Usunięto załącznik: lekarze-niezakwalifikowani-do-odbywania-szkolenia-specjalizacyjnego-1-31-pazdziernika-2013-r..xls
  • 2013-12-04 11:34:47 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Aneta Stankiewicz, Dodano nowy załącznik: miejsca-szkoleniowe-w-jednostkach-akredytowanych-25.-11.2013r.xls
  • 2013-12-04 11:34:38 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Aneta Stankiewicz, Usunięto załącznik: miejsca-szkoleniowe-w-jednostkach-akredytowanych-na-terenie-wojewodztwa-opolskiego.xls
  • 2013-11-29 11:26:31 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Aneta Stankiewicz, Dodano nowy załącznik: wyniki-weryfikacji-postepowania-kwalifikacyjnego-1-31-pazdziernika-2013-r..xls
  • 2013-10-25 12:53:17 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Aneta Stankiewicz, Dodano nowy załącznik: lekarze-niezakwalifikowani-do-odbywania-szkolenia-specjalizacyjnego-1-31-pazdziernika-2013-r..xls
  • 2013-10-25 12:52:52 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Aneta Stankiewicz, Usunięto załącznik: lekarze-niezakwalifikowani-do-odbywania-szkolenia-specjalizacyjnego-1-31pazdziernika-2013-r.xls
  • 2013-10-25 12:48:14 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Aneta Stankiewicz, Usunięto załącznik: lekarze-niezakwalifikowani-do-odbywania-szkolenia-specjalizacyjnego-1-31-pazdziernika-2013-r..xls
  • 2013-10-25 12:29:00 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Aneta Stankiewicz, Dodano nowy załącznik: lekarze-niezakwalifikowani-do-odbywania-szkolenia-specjalizacyjnego-1-31-pazdziernika-2013-r..xls
  • 2013-10-24 13:27:16 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Aneta Stankiewicz, Dodano nowy załącznik: lekarze-niezakwalifikowani-do-odbywania-szkolenia-specjalizacyjnego-1-31pazdziernika-2013-r.xls
  • 2013-10-24 13:26:56 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Aneta Stankiewicz, Dodano nowy załącznik: lekarze-zakwalifikowani-do-odbywania-szkolenia-specjalizacyjnego-1-31pazdziernika-2013-r.xls
Pokaż wszystkie

.