BIP OUW - archiwalny serwis (13.11.2014)
^ Wróć na górę strony

Nadanie obywatelstwa polskiego

Opolski Urząd Wojewódzki
Karta Usługi
NADANIE OBYWATELSTWA POLSKIEGO

Miejsce załatwienia sprawy

 

 

 

 

 

Kontakt

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Oddział ds. Cudzoziemców i Obywatelstwa

pokój: 332

 

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek od 7:45 do 16:30

od wtorku do piątku od 7:45 do 15:00

 

telefon: 77 45 24 673
Warunki niezbędne do załatwienia sprawy

Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego do Prezydenta RP za pośrednictwem Wojewody Opolskiego mogą składać cudzoziemcy, którzy mają zalegalizowany pobyt na terenie województwa opolskiego.

Wymagane dokumenty
 • Wniosek skierowany do Prezydenta RP, sporządzony czytelnie w języku polskim, na formularzu urzędowo określonym.
 • Zdjęcie biometryczne – 1 sztuka.

Wymogi dotyczące zdjęcia: fotografia nieuszkodzona, kolorowa, o wymiarach 4,5 cm x 3,5 cm wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz pokazująca wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami wzroku może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy. Nakrycie głowy nie może zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy.

 • Oryginał aktualnego - nie starszego niż 3 miesiące - odpisu zupełnego aktu urodzenia wydanego przez polski urząd stanu cywilnego.
 • Oryginał wydanego przez polski urząd stanu cywilnego dokumentu potwierdzającego stan cywilny, np.  aktualny odpis aktu małżeństwa, aktu zgonu współmałżonka.
 • Kserokopia zezwolenia na czasowy lub stały pobyt w Polsce, osiedlenie się lub pobyt rezydenta długoterminowego UE.
 • Kserokopia karty pobytu, zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub członka jego rodziny albo dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu (UE) wydanego przez Wojewodę Opolskiego.
 • Poświadczona urzędowo kserokopia ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo (np. paszport zagraniczny, dokument podróży lub dokument tożsamości obywatela UE).
 • Poświadczona urzędowo kserokopia ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo małżonka wnioskodawcy (np. paszport, dokument podróży lub dokument tożsamości obywatela UE).
 • Dokumenty potwierdzające źródła utrzymania cudzoziemca.
 • Dokumenty potwierdzające osiągnięcia zawodowe (np. stopnie
  i tytuły naukowe lub zawodowe, prace twórcze, publicystyka, nagrody, wykonane projekty) oraz prowadzoną działalność polityczną i społeczną.
 • Posiadane dokumenty rodziców i dalszych wstępnych, jeżeli posiadali obywatelstwo polskie.
 • Posiadane dokumenty świadczące o posiadaniu obywatelstwa polskiego w przeszłości, jego utracie oraz dacie nabycia obywatelstwa obcego. 
 • Dodatkowe dokumenty, które chce załączyć wnioskodawca np. listy polecające.
 • Kserokopie polskich paszportów/ dowodów osobistych dzieci oraz odpisów skróconych aktów urodzenia dzieci.
 • Cudzoziemiec sprawujący władzę rodzicielską nad małoletnim cudzoziemcem dodatkowo do wniosku załącza:

 • Zdjęcie biometryczne małoletniego spełniające wcześniej opisane wymogi.
 • Oryginał aktualnego - nie starszego niż 3 miesiące - odpisu aktu urodzenia małoletniego wydanego przez polski urząd stanu cywilnego.
 • Kserokopię ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość
  i obywatelstwo/-a małoletniego cudzoziemca (np. paszport zagraniczny, dokument podróży lub dokument tożsamości obywatela UE).
 • Kserokopię decyzji zezwalającej małoletniemu na pobyt
  w Polsce - jeżeli taką uzyskał.
 • Kserokopię karty pobytu małoletniego - jeżeli została wydana.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody  na nadanie małoletniemu obywatela polskiego  przyjmowane do protokołu od drugiego
  z rodziców przez:

- właściwego miejscowo wojewodę - jeżeli rodzic ten zamieszkuje w Polsce,

- polskiego konsula  - od osoby zamieszkałej za granicą lub przebywającej w Polsce na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym.

 • W przypadku złożenia oświadczenia przed innym wojewodą lub konsulem, należy załączyć dokument, potwierdzający tę informację. 

 • Oświadczenie małoletniego cudzoziemca, który ukończył 16 lat,
  o wyrażeniu zgody na nadanie mu obywatelstwa polskiego przyjmowane do protokołu przez:

-  właściwego miejscowo wojewodę - jeżeli małoletni zamieszkuje w Polsce,

- polskiego konsula 

- od małoletniego zamieszkałego za granicą lub przebywającego w Polsce na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym. 

 • W przypadku złożenia oświadczenia przed innym wojewodą lub konsulem, należy załączyć dokument, potwierdzający tę informację.

Opłaty

brak

Termin składania dokumentów  
Termin załatwienia sprawy

Przekazanie wniosku cudzoziemca o nadanie obywatelstwa polskiego Ministrowi Spraw Wewnętrznych wraz z własną opinią oraz kompletem dokumentów następuje niezwłocznie.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim

(Dz. U. z 2012 r., poz. 161).

Dodatkowe informacje
 1. Prezydent RP nadaje obywatelstwo polskie lub odmawia jego nadania w formie postanowienia.
 2. Odmowa nadania obywatelstwa polskiego nie wymaga uzasadnienia oraz nie podlega zaskarżeniu.
 3. W sprawach nadania obywatelstwa polskiego nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego za wyjątkiem przepisów dot. doręczeń.
 4. Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego składa się osobiście lub korespondencyjnie z podpisem urzędowo poświadczonym za pośrednictwem właściwego miejscowo wojewody lub konsula.
 5. Osoby przebywające w Polsce nielegalnie lub legalnie na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym mogą złożyć wniosek jedynie za pośrednictwem właściwego dla miejsca stałego zamieszkania konsula. 
 6. Nadanie obywatelstwa polskiego małoletniemu cudzoziemcowi następuje na zgodny wniosek jego przedstawicieli ustawowych.
 7. Akty stanu cywilnego należy złożyć w oryginale, pozostałe dokumenty można  poświadczyć urzędowo:

- odpłatnie - u polskiego notariusza,

- bezpłatnie - w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w Opolu przy składaniu wniosku.

Należy wówczas przedłożyć oryginał dokumentu do wglądu oraz wykonane we własnym zakresie kserokopie.

 1. Dane zawarte w polskich aktach stanu cywilnego, karcie pobytu oraz paszporcie zagranicznym powinny być jednolite.
 2. Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z ich tłumaczeniem na język polski sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula.Ważność paszportu lub dokumentu podróży cudzoziemca ubiegającego się o nadanie mu obywatelstwa polskiego nie może być krótsza niż 3 miesiące w chwili złożenia podania. Ponadto cudzoziemiec musi posiadać przez cały okres rozpatrywania jego wniosku w Kancelarii Prezydenta RP ważny dokument paszportowy albo dokument podróży.
Tryb odwoławczy  
Informacje redakcyjne Opracowała: Ewa Olszewska

Pliki załączone do artykułu:

Wytworzył: Ewa Olszewska

Wprowadził: Agnieszka Kwiecień

Opublikował: Agnieszka Kwiecień

Liczba wyświetleń: 5127

Data wytworzenia: 2013-07-15

Data publikacji: 2013-07-15 08:26:47

Ostatnio Aktualizował: Agnieszka Kwiecień

Data ostatniej zmiany: 2013-10-25 14:48:51

Historia zmian artykułu
 • 2013-10-25 14:48:52 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Agnieszka Kwiecień, Błąd w numerze telefonu

.