BIP OUW - archiwalny serwis (13.11.2014)
^ Wróć na górę strony

Potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego

Opolski Urząd Wojewódzki
Karta Usługi
POŚWIADCZENIE POSIADANIA/ UTRATY
OBYWATELSTWA POLSKIEGO

Miejsce załatwienia sprawy

 

 

 

 

 

Kontakt

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Oddział ds. Cudzoziemców i Obywatelstwa

pokój: 332

 

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek od 7:45 do 16:30

od wtorku do piątku od 7:45 do 15:00

 

telefon: 77 45 24 673
Warunki niezbędne do załatwienia sprawy

Decyzję w sprawie potwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego lub jego utraty wydaje na wniosek osoby, której postępowanie dotyczy, lub podmiotu, który wykaże interes prawny lub ciążący na nim obowiązek uzyskania decyzji, wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub ostatnie miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby, której postępowanie dotyczy, a w przypadku braku tej podstawy – wojewoda mazowiecki.

Wymagane dokumenty

Osoba pełnoletnia: 

 1. Wniosek o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego.
 2. Odpis skrócony aktu urodzenia, odpis skrócony aktu małżeństwa (tylko zamężne kobiety i mężczyźni, którzy po zawarciu związku małżeńskiego przyjęli nazwisko żony), wydane przez polski urząd stanu cywilnego lub akty na drukach wielojęzycznych (zwracane z poświadczeniem).
 3. Uwierzytelniona kserokopia aktualnego dokumentu tożsamości.  
 4. Uwierzytelniona kserokopia ostatniego polskiego paszportu wnioskodawcy lub jego rodziców (stronyz danymi osobowymi
  i terminem upływu ważności).
 5. Decyzja o zmianie pisowni imienia i nazwiska wraz z tłumaczeniem (zwracane z poświadczeniem).
 6. Dowód dokonania opłaty skarbowej.

 Osoba małoletnia:

 1. Wniosek o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa  polskiego.
 2. Odpis zupełny aktu urodzenia dziecka wydany przez polski urząd  stanu cywilnego (zwracany z poświadczeniem).
 3. Uwierzytelnione kserokopie dokumentów tożsamości  rodzicówdziecka.
 4. Uwierzytelnione kserokopie ostatnich polskich dokumentów rodziców dziecka.
 5. Uwierzytelniona kserokopia dokumentu tożsamości dziecka.
 6. Dowód dokonania opłaty skarbowej.

Osoba zmarła:

 1. Wniosek o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego.
 1. Odpis skrócony aktu urodzenia, odpis skrócony aktu małżeństwa (tylko zamężne kobiety i mężczyźni, którzy po zawarciu związku małżeńskiego przyjęli nazwisko żony) oraz odpis skrócony aktu zgonu wydane przez polski urząd stanu cywilnego lub akty na drukach wielojęzycznych (zwracane wraz z poświadczeniem).
 1. Zobowiązanie do uzyskania poświadczenia obywatelstwa polskiego   dla osoby zmarłej   z sądu lub innego organu.
 1. Uwierzytelniona kserokopia dokumentu tożsamości osoby zmarłej  jeżeli wnioskodawca jest w jej posiadaniu.
 2. Dowód dokonania opłaty skarbowej.
Opłaty

opłata skarbowa - 58 zł

Opłatę można uiszczać:

 • w kasie Urzędu Miasta Opola (Rynek – Ratusz) od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14:30,
 • w kasie Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego (ul. Piastowska 14, pok. 36) od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-14:00,
 • na rachunek bankowy Urzędu Miasta Opola –

  03 1160 2202 0000 0002 1515 3249 Bank Millennium S.A.

W przypadku decyzji negatywnej lub umorzenia postępowania, możliwe jest ubieganie się o zwrot wniesionej opłaty skarbowej.
Termin składania dokumentów -
Termin załatwienia sprawy
 • Niezwłocznie.
 • W przypadku sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego – w terminie 1 miesiąca.
 • W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej –
  w terminie  2 miesięcy.
Do powyższych terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, w tym zajęcia stanowiska przez organy opiniodawcze, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo
z przyczyn niezależnych od organu.
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim

(Dz. U. z 2012 r., poz. 161).
Dodatkowe informacje
 • Dokumenty załączane do wniosku powinny być złożone
  w oryginałach lub potwierdzone urzędowo za zgodność
  z oryginałem przez:

- konsula RP,

- polskiego notariusza,

- występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego  adwokatem lub radcą prawnym,

- pracownika Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu -
w dniu składania wniosku

(należy wówczas oryginały dokumentów okazać do wglądu).

 •  Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z ich tłumaczeniem na język polski sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula.
 •  W toku postępowania organ jest uprawniony do żądania złożenia przez wnioskodawcę dodatkowych dokumentów albo informacji, niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego.
 •  Wnioskodawca zamieszkały za granicą, jeżeli nie ustanowił pełnomocnika zamieszkałego w Polsce do prowadzenia jego sprawy, jest obowiązany wskazać pełnomocnika do doręczeń
  w  Polsce, na adres którego będzie wysyłana korespondencja.

W przypadku niewskazania pełnomocnika do odbioru korespondencji, przeznaczone dla strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Dotyczy to również osoby składającej wniosek 
w polskim konsulacie.

 • Akty stanu cywilnego dołączane do wniosku powinny być aktualne- nie starsze niż 3 miesiące.
Tryb odwoławczy Od decyzji służy odwołanie do Ministra Spraw Wewnętrznych, za pośrednictwem Wojewody Opolskiego,
w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Informacje redakcyjne

Opracowała: Ewa Olszewska

Pliki załączone do artykułu:

Wytworzył: Ewa Olszewska

Wprowadził: Agnieszka Kwiecień

Opublikował: Agnieszka Kwiecień

Liczba wyświetleń: 5852

Data wytworzenia: 2013-07-18

Data publikacji: 2013-07-18 08:46:57

Ostatnio Aktualizował: Magdalena Średniawska

Data ostatniej zmiany: 2013-08-19 12:29:53

.