BIP OUW - archiwalny serwis (13.11.2014)
^ Wróć na górę strony

Procedura naboru

Zarządzenie  Nr  41

Dyrektora Generalnego

Opolskiego  Urzędu Wojewódzkiego w Opolu

z 19 listopada 2012 r.

w sprawie przeprowadzania naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej

w Opolskim Urzędzie  Wojewódzkim w Opolu

 

       Na podstawie art. 26 ust. 1  ustawy z  21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. nr 227, poz. 1505 z późn.zm[1].), w związku z zarządzeniem Szefa Służby Cywilnej nr 3 z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie standardów zarządzania zasobami ludzkimi,  zarządza się co następuje: 

                                                         

§  1. Ustala się szczegółowe zasady przeprowadzania naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w Opolu, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§  2.1. W  celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem na wolne stanowiska pracy powołuje się  Komisję do Spraw Naboru Kandydatów do Pracy w Korpusie Służby Cywilnej  w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w Opolu zwanej dalej „Komisją” w następującym składzie:

 

1) Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego lub inna osoba

wskazana przez Dyrektora Generalnego Urzędu                            -          przewodniczący;

2) dyrektor wydziału lub inna osoba wskazana

przez dyrektora wydziału, do którego organizowany jest nabór        -          członek;

3) kierownik oddziału lub inna osoba wskazana

przez dyrektora wydziału, do które organizowany jest nabór             -          członek.

 

2.   Zadaniem Komisji jest wyłonienie kandydata ubiegającego się o przyjęcie do pracy.

3. Za organizację i zgodność podejmowanych działań z zasadami naboru odpowiada Oddział Kadr.            

                                           

§ 3. Traci moc  zarządzenie nr 6 Dyrektora Generalnego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego z 17 lutego 2011 r. w sprawie przeprowadzania naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej  w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w Opolu oraz zarządzenie nr 49 Dyrektora Generalnego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego z 30 grudnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzania naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej  w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w Opolu.

§  4.  Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Dyrektora Generalnego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

 

                                                                                                 Dyrektor Generalny Urzędu

                                                                                    

                                                                                                       /-/ Jerzy Kliszewski

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    

                                                                                                                                                      Załącznik do Zarządzenia nr 41/2012

                                                                                                                                                      Dyrektora Generalnego

                                                                                                                                                      Opolskiego  Urzędu  Wojewódzkiego            

                                                                                                                                                     z dnia 19 listopada 2012 r.

 

 

 

Szczegółowe zasady naboru kandydatów na wolne stanowisko pracy w korpusie służby cywilnej w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w Opolu.

 

 1. Wniosek o ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy składa dyrektor wydziału, do którego ma być prowadzony nabór, do Dyrektora Generalnego Urzędu.
 2. Wniosek o ogłoszenie naboru na wolne stanowisko zawiera: kopię zatwierdzonego opisu stanowiska pracy, określenie wymiaru etatu, wysokość wynagrodzenia zasadniczego brutto, informację czy na danym stanowisku może być zatrudniony cudzoziemiec oraz numer klasyfikacji budżetu zadaniowego.

 3. Oddział Kadr przygotowuje ogłoszenie na wolne stanowisko pracy zgodne z opisem stanowiska pracy, na które przeprowadzony ma być nabór, a następnie przekazuje je do publikacji. Ogłoszenie o naborze oprócz niezbędnych elementów zawiera informację o wysokości proponowanego wynagrodzenia zasadniczego brutto.

 4. Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy w służbie cywilnej podlega obligatoryjnie upowszechnieniu:

   1)   w Biuletynie Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu;

   2)   na tablicy ogłoszeń w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w Opolu;

   3)   w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;

oraz:

   1)  w prasie - w przypadku decyzji Dyrektora Generalnego Urzędu.

 

5. Oferty pracy składane są w sekretariacie Dyrektora Generalnego Urzędu bądź przesłane na adres Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, a następnie przekazywane są do Oddziału Kadr.

 

6. Oferta pracy nadana w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze uznawana jest za ofertę złożoną w terminie.

7. Metodami i technikami naboru stosowanymi w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim są:

1)      analiza dokumentów;

2)      testy merytoryczne – jednokrotnego wyboru lub testy otwarte;

3)      testy umiejętności praktycznych;

4)      rozmowa kwalifikacyjna.

8. Weryfikacji ofert pod względem kompletności dokumentów dokonuje Oddział Kadr,            a weryfikacji  pod względem spełnienia wymogów niezbędnych i dodatkowych, wynikających z ogłoszenia o naborze, dokonuje Komisja.

 

9. Oferty pracy niespełniające wymogów formalnych zostają odrzucone.

 

10. Sprawdzenie spełnienia wymagań niezbędnych i dodatkowych, wynikających z ogłoszenia o naborze, odnotowuje się na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszych zasad.

 

11. Każdy kandydat spełniający wymogi niezbędne, wynikające z ogłoszenia o naborze, przechodzi do kolejnego etapu naboru.

 12. Lista kandydatów, którzy spełniają wymogi niezbędne, zostaje upowszechniona poprzez umieszczenie jej na tablicy ogłoszeń Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu znajdującej się na II piętrze budynku głównego Urzędu i opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

13. Kolejnymi etapami naboru są:

1) testy merytoryczne jednokrotnego wyboru lub testy merytoryczne otwarte -  przeprowadzane w przypadku gdy wpłynie więcej niż 10 ofert;

2) testy umiejętności praktycznych – przeprowadzane dla nie więcej niż 5 najlepszych osób wyłonionych na podstawie testu merytorycznego. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy kilku kandydatów uzyska taką samą ilość punktów co kandydaci na miejscach od pierwszego do piątego, osoby te zostaną również zakwalifikowane do kolejnego etapu, w przypadku gdy Komisja podejmie decyzję o zastosowaniu tej metody rekrutacji,

3) rozmowa kwalifikacyjna – przeprowadzana w przypadku wpływu do 10 ofert lub dla nie więcej niż 5 najlepszych osób wyłonionych na podstawie testu. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy kilku kandydatów uzyska taką samą ilość punktów co kandydaci na miejscach od pierwszego do piątego, osoby te zostaną również zakwalifikowane do drugiego etapu.

 

 15. Ustala się sposób dokonywania ocen kolejnych etapów naboru wymienionych w ust. 13:

1)      testy merytoryczne:

a) jednokrotnego wyboru: odpowiedź prawidłowa - 1 punkt, odpowiedź nieprawidłowa lub brak odpowiedzi - 0 punktów,

b)  otwarte: odpowiedź prawidłowa - 1 punkt, odpowiedź niepełna - 0,5 punktu, odpowiedź nieprawidłowa lub brak odpowiedzi - 0 punktów;

2) testy umiejętności praktycznych: odpowiedź prawidłowa - 1 punkt, odpowiedź niepełna - 0,5 punktu, odpowiedź nieprawidłowa lub brak odpowiedzi - 0 punktów;

3) rozmowa kwalifikacyjna: odpowiedź prawidłowa - 1 punkt, odpowiedź niepełna - 0,5 punktu, odpowiedź nieprawidłowa lub brak odpowiedzi - 0 punktów.

16. Testy merytoryczne opracowuje dyrektor wydziału, do którego organizowany jest nabór lub osoba przez niego wyznaczona. Treść testu jest jednakowa dla wszystkich kandydatów.

17. Wyniki testu wiedzy i lista kandydatów, którzy zakwalifikowali się do kolejnych etapów naboru, zostają upowszechnione poprzez umieszczenie ich na tablicy ogłoszeń Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu znajdującej się na II piętrze budynku głównego Urzędu.

18. Testy umiejętności praktycznych opracowuje dyrektor wydziału, do którego organizowany jest nabór lub osoba przez niego wyznaczona. Zadania praktyczne są jednakowe dla wszystkich kandydatów.

19. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej, Komisja ocenia:  wiedzę, umiejętności i kompetencje kandydata. Pytania i zadania są jednakowe dla wszystkich kandydatów.

20. Treść zadań umiejętności praktycznych i pytań z rozmowy kwalifikacyjnej oraz ich wyniki członkowie Komisji odnotowują na formularzu, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszych zasad.

21. Wszystkie etapy naboru, oprócz analizy dokumentów, odbywają się tego samego dnia, chyba, że Komisja postanowi inaczej.

22. Ostateczną  decyzję dotyczącą wyboru kandydata podejmuje Dyrektor Generalny Urzędu, spośród nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów wyłonionych przez Komisję,                   z uwzględnieniem art. 29 a ustawy o służbie cywilnej.

23. Komisja nie dokonuje wyłonienia kandydata, jeśli żaden z kandydatów nie spełnia warunków zawartych w ogłoszeniu o naborze lub nie wykaże się dostateczną wiedzą         i kompetencjami wymaganymi na stanowisku.

 24. Z wszystkich etapów naboru Komisja sporządza protokół, który podpisują wszyscy członkowie obecni na posiedzeniu. Protokół z naboru stanowi załącznik nr 3 do niniejszych zasad.

25. Oferty niewykorzystane kandydaci mogą odebrać w Oddziale Kadr Urzędu lub będą one zniszczone komisyjnie po upływie minimum 3 miesięcy od zakończenia naboru. Protokół zniszczenia ofert pracy stanowi załącznik nr 4 do niniejszych zasad.

 26. Dokumenty z przebiegu postępowania przechowuje Oddział Kadr.

 27. Szczegółowe zasadny naboru są udostępnione dla wszystkich uczestników naboru na stronie www.bip.opole.gov.pl w zakładce „Praca w urzędzie”.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                             Załącznik nr 1 do zasad naboru

 

 

Lista kandydatów spełniających/niespełniających wymogi na stanowisko………………………………..
–  nr ogłoszenia …………….. z  dnia …………..

 

 

Wymagania niezbędne

Wymagania dodatkowe

(w przypadku spełniania wymogów niezbędnych)

l.p.

nazwisko i imię

miejsce zamieszkania

spełnia

 

nie spełnia

 

uwagi

 

spełnia

 

nie spełnia

 

uwagi

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              Podpisy członków Komisji

                                                                                                              1. ...................................

                                                                                                              2. ..................................

                                                                                                              3. .................................                                                                                                       

 

 

 

              

                                                                                          

                                                                                                                         

                                                                                                                           Załącznik nr 2 do zasad naboru

 

 

 

 

Wyniki rozmowy kwalifikacyjnej / testu umiejętności praktycznych

na stanowisko ……………………………………………………………………………..

 

L.p.

NAZWISKO I IMIĘ KANDYDATA

 TREŚĆ PYTAŃ / TREŚĆ ZADANIA PRAKTYCZNEGO

PUNKTACJA

(0-nieprawidłowa lub brak odpowiedzi;

 0,5-odpowiedź niepełna;

1-odpowiedź prawidłowa)

UWAGI

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                .............................................                                                                                                                                                     

                                                                                                              (podpis członka Komisji)

                                                                             

 

 

 

 

 

                                                      Załącznik nr 3 do zasad naboru

 

 

 

 

                                                     Opole, …………….....…

                                                           (data)

                                                                                                                                       

 

 

Protokół

 

z przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko pracy w służbie cywilnej w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w Opolu – ogłoszenie nr ……………. z  dnia …………..

 

 

 1. Określenie stanowiska pracy, na które był prowadzony nabór : ………...............………
 2.  Imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów  wyłonionych w wyniku naboru:…….....................…………………………………..
 3.  Liczba nadesłanych ofert (w tym ilość ofert nadesłanych przez kobiety i mężczyzn): …………................……..…….

 

 

 

L.p.

Nazwisko i imię

Adres zamieszkania

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

 

 

 

  W tym liczba ofert niespełniających wymogi ...........................................................................      

Liczba osób niepełnosprawnych, które złożyły oferty pracy ( w tym kobiety imężczyźni):………...........................………………………………………………………..

 

4. Zastosowane metody i techniki naboru: ……………………………………………………………

 

5. Uzasadnienie …………………………………………………………………………………………….

 

 

6. Skład i podpisy Komisji przeprowadzającej nabór:

                                                                                                         

 

Podpisy członków Komisji

 

   1)                                                         -      przewodniczący         …………………………

                              

   2)                                                         -      członek                       …………………………

  

   3)                                                         -      członek                       …………………………           

 

 

 

 

 

                                                                                                       

 

                                                                                                                                                             Załącznik nr 4 do zasad naboru

 

 

 

Protokół

 

sporządzony na okoliczność zniszczenia ofert pracy złożonych na stanowisko …………. w Wydziale ……………………………………Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zgodnie z zapisem w ogłoszeniu o wolnym stanowisku zamieszczonym w Biuletynie Służby Cywilnej – nr ogłoszenia …………. z dnia ……………, w dniu …………. dokonano komisyjnego zniszczenia niewykorzystanych ofert wg wykazu:

 

 

 

l.p

Nazwisko i imię

Adres zamieszkania

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisja w składzie:

1.

2.

3.

 

Podpisy:

Wytworzył: Jerzy Kliszewski

Wprowadził: Natalia Sykut

Opublikował: Lidia Kowal

Liczba wyświetleń: 8200

Data wytworzenia: 2013-07-18

Data publikacji: 2013-07-18 10:16:35

Ostatnio Aktualizował: Lidia Kowal

Data ostatniej zmiany: 2013-08-22 10:09:05

.