BIP OUW - archiwalny serwis (13.11.2014)
^ Wróć na górę strony

Przedłużanie wiz

Opolski Urząd Wojewódzki
Karta Usługi
Przedłużanie wiz

Miejsce załatwienia sprawy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

 

Oddział ds. Cudzoziemców i Obywatelstwa

 

pokój: 324

 

Godziny przyjęć klientów:

Poniedziałek od 7:45 do 16:30

 

Od wtorku do piątku od 7:30 do 15:00

 

telefon: 77 45 24 349, 77 45 24 610
Warunki niezbędne do załatwienia sprawy

Przedłużenie okresu ważności wydanej wizy lub okresu pobytu objętego tą wizą cudzoziemcowi przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej „przedłużeniem wizy”, może nastąpić, w przypadku wizy krajowej, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki: 

1) przemawia za tym ważny interes zawodowy lub osobisty cudzoziemca albo względy humanitarne, uniemożliwiające mu opuszczenie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed upływem terminu ważności wizy lub przed końcem objętego tą wizą dozwolonego okresu pobytu,

2) zdarzenia, które są przyczyną ubiegania się o przedłużenie wizy, wystąpiły niezależnie od woli cudzoziemca i nie były możliwe do przewidzenia w dniu składania wniosku o wydanie wizy,

3) okoliczności sprawy nie wskazują, że cel pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będzie inny niż deklarowany,

4) nie zachodzą okoliczności, z powodu których odmawia się wydania wizy krajowej.

Wizę Schengen przedłuża się, jeżeli posiadacz wizy wykazał, iż na skutek siły wyższej lub ze względów humanitarnych nie jest możliwe opuszczenie terytorium Schengen przed upływem terminu wizy lub przed końcem objętego wizą dozwolonego okresu pobytu.

Wizę Schengen można przedłużyć, jeżeli posiadacz wizy przedstawił dowód na istnienie ważnych powodów osobistych uzasadniających przedłużenie okresu ważności wizy lub okresu pobytu.

Wymagane dokumenty

I.   Wypełniony wniosek o przedłużenie wizy.

II. Jedną  fotografię spełniającą następujące wymagania:

- nieuszkodzoną, kolorową, o dobrej ostrości;

- wymiary 35 mm x 45 mm;

wykonane nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;

- przedstawiającą wizerunek twarzy cudzoziemca od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, na jednolitym jasnym tle, w pozycji frontalnej, patrzącego na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowują naturalny kolor jego skóry;

- przedstawiającą wyraźnie oczy cudzoziemca, a zwłaszcza źrenice, linia oczu cudzoziemca jest równoległa do górnej krawędzi fotografii.

III. Kserokopię potwierdzenia zameldowania na pobyt czasowy (dokonanej na terenie województwa opolskiego).

IV. Kserokopię ważnego dokumentu podróży (wszystkie strony)  wraz z oryginałem do wglądu, który spełnia następujące kryteria (art. 32 ust. 5 ustawy o cudzoziemcach):

 

1) okres ważności dokumentu podróży upływa nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem okresu ważności wnioskowanej wizy;

2) zawiera przynajmniej dwie wolne strony;

3) został wydany w ciągu ostatnich dziesięciu lat.

 

V. Dokumenty potwierdzające okoliczności dotyczące powodów przedłużenia wizy podane we wniosku.

VI. Dokumenty potwierdzające cel i warunki planowanego pobytu,

VII. Dokumenty potwierdzające posiadanie wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania przez cały okres planowanego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na podróż powrotną do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo na tranzyt do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, albo możliwość uzyskania takich środków zgodnie z prawem,

VIII. Dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub podróżnego ubezpieczenia medycznego (wymóg ten można uznać za spełniony, w przypadku gdy cudzoziemiec posiada odpowiednie ubezpieczenie w związku ze swoją sytuacją zawodową),

IX. Dokumenty potwierdzające wiarygodność deklaracji cudzoziemca o zamiarze opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed upływem terminu ważności przedłużonej wizy.

 

W zależności od rodzaju sprawy organ rozpatrujący wniosek może żądać od wnioskodawcy przedłożenia dodatkowych dokumentów lub złożenia wyjaśnień.

Opłaty

Opłatę skarbową za przedłużenie wizy należy uiścić w najpóźniej w dniu składania wniosku, w przypadku przedłużenia:

1) wizy krajowej  406 zł

2) wizy Schengen 30 euro */**

 

 * Przeliczenie równowartości euro na złote dokonuje się według referencyjnego kursu euro ogłoszonego przez Europejski Bank Centralny w  ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień złożenia wniosku o przedłużenie wizy.

 

**Jeżeli posiadacz wizy wykazał, iż na skutek siły wyższej lub ze względów humanitarnych nie jest możliwe opuszczenie przez niego terytorium państw członkowskich przed upływem terminu ważności wizy lub przed końcem objętego wizą dozwolonego okresu pobytu – przedłużenia wizy Schengen dokonuje się bezpłatnie. Przy czym za istnienie siły wyższej uznaje się np. zmianę rozkładu lotu z uwagi na strajk lub warunki pogodowe, a za względy humanitarne uznaje się np. nagłą i poważną chorobę osoby zainteresowanej, bądź śmierć bliskiego krewnego mieszkającego w państwie członkowskim.

 Opłatę można uiszczać:

  • w kasie Urzędu Miasta Opola (Rynek – Ratusz) od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14:30,
  • w kasie Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego (ul. Piastowska 14, pok. 36) od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-14:00,
  • na rachunek bankowy Urzędu Miasta Opola –03 1160 2202 0000 0002 1515 3249 Bank Millennium S.A.
Termin składania dokumentów Wniosek należy złożyć do wojewody w czasie legalnego pobytu.
Termin załatwienia sprawy

Do 60 dni.

Do powyższego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia  12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1650).

2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiającym Wspólnotowy Kodeks Wizowy (t.j. Dz.U. UE L z dnia 15 września 2009r. z późn. zm.).

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. nr 1282).

4.  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. nr 187 poz. 1330).

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267).
Dodatkowe informacje

Cudzoziemiec, który zamierza przedłużyć okres swojego pobytu na podstawie wizy Schengen składa do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu, nie później niż w dniu upływu okresu jego legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wypełniony formularz wniosku o przedłużenie wizy oraz dodatkowe wymienione dokumenty.

 

Brak, któregokolwiek z dokumentów wymienionych w punktach I-III spowoduje wezwanie cudzoziemca do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

 

 

Wizę krajową można przedłużyć jednokrotnie, przy czym okres pobytu na podstawie przedłużonej wizy krajowej nie może przekraczać okresu pobytu przewidzianego dla wizy krajowej, wliczając w to okres pobytu na podstawie wizy, która podlega przedłużeniu (tzn. do 365 dni). Jedyny wyjątek stosuje się do cudzoziemca przebywającego w szpitalu, którego stan zdrowia uniemożliwia opuszczenie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Okres pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przedłużonej wizy Schengen nie powinien przekroczyć maksymalnego okresu pobytu przewidzianego dla danego typu wizy, tj. 90 dni w okresie 180 dni przypadku (wliczając w to okres pobytu na podstawie wizy, która podlega przedłużeniu).

 

W innych przypadkach cudzoziemiec powinien rozważyć złożenie wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu.

 

Uwaga: W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania posiadanych przez organ dowodów w sprawie w trakcie postępowania cudzoziemiec może być wzywany do dostarczenia innych dokumentów lub do składania zeznań potwierdzających okoliczności, o których mowa we wniosku.

Tryb odwoławczy Od decyzji przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Wojewody Opolskiego do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców.
Informacje redakcyjne Opracowała: Bogusława Kamińska

Pliki załączone do artykułu:

Wytworzył: Bogusława Kamińska

Wprowadził: Agnieszka Kwiecień

Opublikował: Agnieszka Kwiecień

Liczba wyświetleń: 3404

Data wytworzenia: 2014-05-13

Data publikacji: 2014-05-14 14:24:07

Ostatnio Aktualizował: Agnieszka Kwiecień

Data ostatniej zmiany: 2014-07-07 08:45:00

Historia zmian artykułu
  • 2014-07-07 08:45:00 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Agnieszka Kwiecień, zmiana informacji
    • 2014-05-15 11:00:04 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Agnieszka Kwiecień, Dodano nowy załącznik: przedluzenie-wiza-schengen.pdf
    • 2014-05-15 10:59:49 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Agnieszka Kwiecień, Dodano nowy załącznik: przedluzenie-wiza-krajowa.pdf
Pokaż wszystkie

.