BIP OUW - archiwalny serwis (13.11.2014)
^ Wróć na górę strony

Przedłużenie zezwolenia na pracę dla cudzoziemców

Opolski Urząd Wojewódzki
Karta Usługi
PRZEDŁUŻENIE  ZEZWOLENIA NA PRACĘ  CUDZOZIEMCA NA TERYTORIUM  RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ   TYP  A, B, C, D, E 

Miejsce załatwienia sprawy

 

 

 

 

 

Kontakt

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Oddział ds. Cudzoziemców i Obywatelstwa

pokój: 337

 

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek od 7:45 do 16:30

od wtorku do piątku od 7:45 do 15:00

 

telefon: 77 45 24 521, 77 45 24 607
Warunki niezbędne do załatwienia sprawy

Przedłużenie zezwolenia na pracę cudzoziemca wydawane jest na wniosek podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi. 

Wymagane dokumenty

Podmiot powierzający  wykonywanie pracy cudzoziemcowi, składając wniosek o przedłużenie zezwolenia przedstawia do wglądu oryginały niżej wymienionych dokumentów, a do akt sprawy dołącza ich kopie;

 

1. Dokumenty niezbędne do uzyskania przedmiotowego zezwolenia.

2. Umowę pomiędzy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy a cudzoziemcem, będącą podstawą wykonywania pracy zgodnie z zezwoleniem na pracę.

3. Dokumenty potwierdzające opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne, jeżeli były wymagane w związku z wykonywaniem pracy przez cudzoziemca.

4. Dowód wpłaty.

5. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w odrębnych przepisach, które mogą mieć wpływ na wynik postępowania.

6. Pełnomocnictwa/upoważnienia (w przypadku gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy nie składa wniosku osobiście).

 

      Dokumenty sporządzone w języku obcym, z wyjątkiem dowodów osobistych lub dokumentów podróży, służące za dowód w postępowaniu o wydanie zezwolenia na pracę składa się wraz z ich tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

Opłaty

Opłata za przedłużenie zezwolenia na pracę cudzoziemca:

 • 25 zł - w przypadku powierzenia wykonywania pracy  cudzoziemcowi na okres nieprzekraczający 3 miesięcy,
 • 50 zł - w przypadku powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi na okres dłuższy niż 3 miesiące,
 • 100 zł - w przypadku delegowania do Polski cudzoziemca w celu realizacji usługi eksportowej.

 

Opłatę można uiszczać:

 • w kasie Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

(ul. Piastowska 14, pok. 36) od poniedziałku do piątku
w godzinach 9:00-14:00,

 

 • na rachunek bankowy Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
  w Opolu – Wydział Finansów, Budżetu i Certyfikacji

22 1010 1401 0006 9322 3100 0000 - NBP Oddział Opole

Termin składania dokumentów

Wniosek o przedłużenie zezwolenia należy złożyć nie wcześniej niż w terminie 90 dni i nie później niż w terminie 30 przed upływem okresu ważności zezwolenia.

Termin załatwienia sprawy
 • Niezwłocznie.
 • W przypadku sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego – w terminie 1 miesiąca.
 • W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – w terminie  2 miesięcy.
Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674  z późń. zm.).

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 29  stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca (Dz. U. z 2009 r. Nr 16, poz. 84).

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 10 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1674).

4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców  (Dz. U.
z 2009 r. Nr 16, poz. 85).

5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 9 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców (Dz. U. z 2010 Nr 236, poz. 1560)

6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 28 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1534).

7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U. z 2011 r. Nr 155, poz. 919).

8. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 28 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę
(Dz. U. z 2013 r. Nr poz. 1507).

9. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wpłaty dokonywanej w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca (Dz. U. z 2013 r. poz. 1644).

10. Rozporządzenie  Wojewody Opolskiego Nr 0151/P/2/10 z dnia 16 lutego 2010, w sprawie ustalenia kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców w województwie opolskim (Dz. Urz. Woj. Opolskiego
z 2010 r. Nr 24, poz. 371).

11. Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. 2013r. poz. 1650).

12. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2013 r.  poz.267 z późn. zm.)
Dodatkowe informacje

Podmiot powierzający cudzoziemcowi wykonywanie pracy w terminie 7 dni pisemnie powiadamia wojewodę, który wydał zezwolenie na pracę, o następujących okolicznościach:

 1. cudzoziemiec rozpoczął pracę o innym charakterze lub na innym stanowisku niż określone w zezwoleniu na pracę, na warunkach, o których mowa w art. 88f ust. 1b
 2. nastąpiła zmiana siedziby lub miejsca zamieszkania, nazwy lub formy prawnej podmiotu powierzającego cudzoziemcowi wykonywanie pracy lub przejęcie zakładu pracy lub jego części przez innego pracodawcę;
 3. nastąpiło przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę;
 4. zmieniła się osoba reprezentująca pracodawcę, o której mowa w art. 88c ust. 6 pkt 3;
 5. cudzoziemiec nie podjął pracy w okresie 3 miesięcy od początkowej daty ważności zezwolenia na pracę;
 6. cudzoziemiec przerwał pracę na okres przekraczający 3 miesiące;
 7. cudzoziemiec zakończył pracę wcześniej niż 3 miesiące przed upływem okresu ważności  zezwolenia na pracę.

 

 •  Właściwość wojewody do prowadzenia postępowania o przedłużenie zezwolenia w przypadku zmiany:

-  siedziby lub miejsca zamieszkania podmiotu,

-  siedziby podmiotu do którego cudzoziemiec jest delegowany,

-  głównego miejsca wykonywania pracy przez cudzoziemca

określa się ze względu na dzień złożenia wniosku.

 

Jeżeli termin na złożenie wniosku o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę u tego samego pracodawcy i na tym samym stanowisku został zachowany i wniosek nie zawiera braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie, pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za legalną od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja o udzieleniu przedłużenia zezwolenia na pracę stanie się ostateczna

 

Tryb odwoławczy Od decyzji służy stronie odwołanie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej za pośrednictwem wojewody w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Informacje redakcyjne Opracowała: Aleksandra Wodowska - Niwelt

Pliki załączone do artykułu:

Wytworzył: Aleksandra Wodowska - Niwelt

Wprowadził: Agnieszka Kwiecień

Opublikował: Agnieszka Kwiecień

Liczba wyświetleń: 4274

Data wytworzenia: 2014-01-16

Data publikacji: 2014-01-16 09:39:25

Ostatnio Aktualizował: Agnieszka Kwiecień

Data ostatniej zmiany: 2014-06-04 10:31:48

Historia zmian artykułu
 • 2014-06-04 10:31:48 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Agnieszka Kwiecień, zmiana ustawy

.