BIP OUW - archiwalny serwis (13.11.2014)
^ Wróć na górę strony

Rejestracja pobytu obywateli Unii Europejskiej oraz wydawanie kart pobytu członkom ich rodzin

Opolski Urząd Wojewódzki
Karta Usługi
REJESTRACJA POBYTU OBYWATELI UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ WYDAWANIE KART POBYTU CZŁONKOM ICH RODZIN

Miejsce załatwienia sprawy

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Oddział ds. Cudzoziemców i Obywatelstwa

pokój: 327

 

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek od 7:45 do 16:30

od wtorku do piątku od 7:45 do 15:00

 

telefon: 77 45 24 555
Warunki niezbędne do załatwienia sprawy

Zarejestrowanie pobytu na terytorium RP następuje na wniosek:

1.Obywatela Unii Europejskiej.

2.Obywatela państwa Europejskiego Obszaru  Gospodarczego nienależącego do Unii Europejskiej.

3.Obywatela państwa niebędącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, który może korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi (są to: Norwegia, Islandia, Lichtenstein oraz Szwajcaria).

4.Członka rodziny obywatela UE.

Obywatelowi Unii Europejskiej przysługuje prawo pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż
3 miesiące, w przypadku gdy spełnia jeden z następujących warunków:

1. Jest pracownikiem lub osobą pracującą na własny rachunek na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Jest objęty powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym, albo jest osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji w rozumieniu art. 5 pkt 23 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.) i posiada wystarczające środki finansowe do utrzymania siebie i członków rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez potrzeby korzystania ze świadczeń pomocy społecznej.

3. Studiuje lub odbywa szkolenie zawodowe w Rzeczypospolitej Polskiej i jest objęty powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym albo jest osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji w rozumieniu art. 5 pkt 23 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(Dz. U. nr 210, poz. 2135, z późn. zm.) i posiada wystarczające środki finansowe do utrzymania siebie i członków rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez potrzeby korzystania ze świadczeń pomocy społecznej.

4. Jest małżonkiem obywatela polskiego.

 • Prawo pobytu przysługujące obywatelowi UE, rozciąga się na członka rodziny przebywającego z nim na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Prawo pobytu przysługujące obywatelowi UE, rozciąga się na małżonka i dziecko pozostające na jego utrzymaniu lub na utrzymaniu małżonka, przebywających z nim na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Wymagane dokumenty

Obywatel Unii Europejskiej, który ubiega się o zarejestrowanie pobytu zobowiązany jest złożyć:

1. Jeden egzemplarz wypełnionego wniosku.

 

2. Kserokopię ważnego dokumentu podróży albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo.

 

3. Kserokopię potwierdzenia zameldowania na pobyt czasowy.

 

4. Dokument stwierdzający zmianę obywatelstwa polskiego (jeżeli wcześniej posiadał polskie obywatelstwo).

 

5. Dowód potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego.

 

6. Dowód potwierdzający posiadanie środków finansowych do utrzymania siebie i członków rodziny.

 

7. Dokumenty dotyczące miejsca planowanego zamieszkania (np. akt własności, umowa najmu, użyczenia) lub oświadczenie osoby, która zapewnia mieszkanie oraz kserokopia jej tytułu prawnego do lokalu.

 

8.    Dodatkowo:

 • w przypadku małżeństwa z obywatelem polskim:

- odpis aktu małżeństwa,

- kserokopię dowodu osobistego lub paszportu współmałżonka.

 • w przypadku wykonywania pracy:

- umowa o pracę,

- odpis z Krajowego Rejestru Sądowego jeżeli odrębne przepisy wymagają takiego wpisu, lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej albo inny dokument poświadczający wykonywanie wolnego zawodu.

 • w przypadku podjęcia studiów – zaświadczenie państwowej lub niepaństwowej szkoły wyższej  o przyjęciu na studia.

 

 

Członek rodziny obywatela UE niebędący obywatelem UE, który ubiega się o kartę pobytu członka rodziny obywatela UE zobowiązany jest złożyć: ,

1. Jeden egzemplarz wypełnionego wniosku.

2. 5 aktualnych  fotografii, nieuszkodzonych, kolorowych o dobrej ostrości, o wymiarach 4,5 cm x 3,5 cm, które zostały wykonane nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, przedstawiających twarz cudzoziemca od wierzchołka głowy do górnej części barków, linia oczu powinna być równoległa do górnej krawędzi fotografii, przedstawiających cudzoziemca na jednolitym tle w pozycji frontalnej, patrzącego na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, ma odwzorowywać naturalny kolor jego skóry. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może dołączyć do wniosku fotografie przedstawiające ją w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania- fotografie przedstawiające ją z nakryciem głowy. Nakrycie głowy nie może zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy.

W przypadku wymiany karty pobytu członka rodziny obywatela UE – 2 fotografie.

 

3. Kserokopię ważnego dokumentu podróży.

 

4. Kserokopię dokumentu podróży obywatela UE, do którego cudzoziemiec dołącza lub z którym przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

5. Zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej, wydane obywatelowi Unii Europejskiej, z którym członek rodziny przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

6. Dokument potwierdzający stopień pokrewieństwa z obywatelem UE, do którego cudzoziemiec dołącza lub z którym przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (akt małżeństwa lub akt urodzenia).

 

7. Kserokopię potwierdzenia zameldowania na pobyt czasowy.

 

8. Dokumenty dotyczące miejsca planowanego zamieszkania (np. akt własności, umowa najmu, użyczenia) lub oświadczenie osoby, która zapewnia cudzoziemcowi mieszkanie oraz kserokopia jej tytułu prawnego do lokalu.

 

9. Dowód potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego.

 

10. Potwierdzenie posiadania środków finansowych niezbędnych do pokrycia kosztów pobytu.

 

11.Zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej, wydane obywatelowi UE, z którym członek rodziny przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Opłaty brak 
Termin składania dokumentów

Nie później niż w następnym dniu po upływie 3 miesięcy od dnia wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Termin załatwienia sprawy
 • Zarejestrowanie pobytu obywatela UE  i wydanie zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE dokonuje się niezwłocznie - 15 do 30 dni.
Postępowanie w sprawie wydania karty pobytu członka rodziny obywatela UE - 45 dni do 6 miesięcy.
Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2006r. Nr 144, poz. 1043 z późn. zm).

2. Ustawa z dnia 1 kwietnia 2011r. o zmianie ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej
i członków ich rodzin (Dz. U. z 2011 r. nr 92, poz.532).

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie wniosków i dokumentów w sprawach prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2006 r.
Nr 154 poz. 1105).

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2011r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosków i dokumentów dotyczących prawa stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii Europejskiej
i członków ich rodzin (Dz. U. z 2011r. Nr 237 poz. 1417). 

5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.).

6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie wykazu chorób, które uzasadniają podjęcie decyzji o wydaleniu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatela UE lub członka rodziny niebędącego obywatelem UE z powodu zagrożenia dla zdrowia publicznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 18, poz. 112).

Dodatkowe informacje
 • Wniosek należy złożyć osobiście do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu obywatela UE.

Wymóg osobistego złożenia wniosku nie dotyczy małoletniego.

 • Przy składaniu wniosku należy okazać oryginały dokumentów w celu potwierdzenia przez pracownika ich zgodności z pozostawioną kserokopią.

Kserokopie dokumentów, których oryginały nie zostaną okazane mogą być przyjęte tylko po uprzednim ich potwierdzeniu (przez adwokata, radcę prawnego, notariusza itp.).

 • Dokumenty w języku obcym dołączone do wniosku składa się wraz z ich tłumaczeniem na język polski w oryginale, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.

 

1. Obywatel UE, który przestał być pracownikiem lub osobą pracującą na własny rachunek, zachowuje prawo pobytu  w następujących przypadkach:

 • Nieświadczenia pracy wskutek okresowej niezdolności do pracy z powodu choroby lub wypadku.
 • Niezawinionego bezrobocia (jeżeli okres wykonywania pracy poprzedzający bezrobocie był krótszy niż rok, obywatel UE zachowuje prawo pobytu przez okres 6 miesięcy od dnia zarejestrowania się we właściwym urzędzie pracy).
 • Podjęcia kształcenia lub szkolenia zawodowego.

 

2. W przypadku rozwodu, unieważnienia małżeństwa, śmierci lub wyjazdu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatela UE członek rodziny będący obywatelem UE zachowuje prawo pobytu.

 

3. Członek rodziny niebędący obywatelem UE zachowuje prawo pobytu w przypadku:

 • śmierci obywatela UE, z którym przebywał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nie krótszy niż rok przed dniem śmierci obywatela UE,
 • rozwodu lub unieważnienia małżeństwa obywatela UE jeżeli:

-  małżeństwo trwało co najmniej 3 lata przed wszczęciem postępowania w sprawie o rozwód lub o unieważnienie małżeństwa, w tym rok w czasie pobytu obywatela UE na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

- jako były małżonek obywatela UE sprawuje opiekę nad jego dziećmi, na podstawie porozumienia między byłymi małżonkami lub na podstawie orzeczenia sądu,

- przemawiają za tym szczególne okoliczności, w tym związane z podleganiem przemocy w rodzinie w trakcie trwania małżeństwa,

jako były małżonek obywatela UE ma prawo do odwiedzin małoletniego dziecka, na podstawie porozumienia między byłymi małżonkami lub na podstawie orzeczenia sadu, gdy
z orzeczenia sądu wynika, że odwiedziny odbywają się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W przypadku śmierci lub wyjazdu obywatela UE z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dziecko obywatela UE przebywające i uczące się lub studiujące na tym terytorium oraz rodzic sprawujący nad nim opiekę, bez względu na posiadane obywatelstwo, zachowują prawo pobytu do czasu zakończenia przez dziecko nauki lub studiów.

Tryb odwoławczy Od decyzji przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Wojewody Opolskiego do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców
Informacje redakcyjne

Opracowała: Justyna Klisz

Pliki załączone do artykułu:

Wytworzył: Justyna Klisz

Wprowadził: Agnieszka Kwiecień

Opublikował: Agnieszka Kwiecień

Liczba wyświetleń: 3913

Data wytworzenia: 2014-04-25

Data publikacji: 2014-05-06 13:34:42

Ostatnio Aktualizował: Agnieszka Kwiecień

Data ostatniej zmiany: 2014-10-16 13:12:22

Historia zmian artykułu
 • 2014-10-16 13:12:22 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Agnieszka Kwiecień, Zmiana treści karty
  • 2014-10-16 13:11:52 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Agnieszka Kwiecień, Zmiana treści karty
  • 2014-10-02 09:21:24 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Agnieszka Kwiecień, Dodano nowy załącznik: wniosek-o-wymiane-wydania-nowego-zaswiadczenia-o-zarejestrowaniu-pobytu.pdf
  • 2014-10-02 09:19:07 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Agnieszka Kwiecień, Usunięto załącznik: wniosek-o-wymiane-lub-wydanie-nowego-zaswiadczenia-o-zarejestrowani-pobytu-obywatela-ue.doc
Pokaż wszystkie

.