BIP OUW - archiwalny serwis (13.11.2014)
^ Wróć na górę strony

Skarga

Opolski Urząd Wojewódzki
Karta Usługi
Skarga
Miejsce załatwienia sprawy Kontakt

Wydział Nadzoru i Kontroli

Oddział Kontroli i Skarg

 

Kontakt:

Oddział Kontroli i Skarg

tel. (0048) 77 45 24 373 lub (0048) 77 45 24 218

 

ul. Piastowska 14, 45-082 Opole

pok. 241 lub 228 (II piętro)

Warunki niezbędne do załatwienia sprawy

1. Prawo do wniesienia skargi

Każdy ma prawo do złożenia skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą, do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

2. Opatrzenie skargi imieniem i nazwiskiem (nazwą) oraz adresem wnoszącego

Skargi niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

3. Określenie przedmiotu skargi

Jeżeli z treści skargi nie można należycie ustalić jej przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę do złożenia, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi bez rozpoznania.

Wymagane dokumenty

Złożenie skargi

Skargi mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. skarga opatrzona podpisem elektronicznym).
W przypadku wniesienia skargi ustnie do protokołu, wymagana jest osobista obecność skarżącego wraz z dokumentem tożsamości. Protokół podpisują wnoszący skargę i przyjmujący zgłoszenie. W protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi, imię, nazwisko (nazwę) i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis treści sprawy.

Opłaty Brak
Termin składania dokumentów Brak
Termin załatwienia sprawy

Załatwienie skargi powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w terminie jednego miesiąca od daty jej wpływu do Urzędu a w przypadku skargi szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Posłowie na Sejm, senatorowie i radni, którzy wnieśli skargi we własnym imieniu albo przekazali do załatwienia skargę innej osoby, powinni być zawiadomieni o sposobie załatwienia skargi, a gdy jej załatwienie wymaga zebrania dowodów, informacji lub wyjaśnień - także o stanie rozpatrzenia skargi, najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia jej wniesienia albo przekazania.

Jeśli Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu nie jest właściwy do rozpatrzenia skargi, to niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni:

- przekaże skargę właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego, albo

- wskaże skarżącemu właściwy organ. 

Podstawa prawna

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 ze zm.);

Ustawa z dnia 16 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zm.) 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. nr 5 poz. 46)

Dodatkowe informacje

Skarga jest środkiem obrony i ochrony różnych interesów jednostki, które nie dają podstaw do żądania wszczęcia postępowania administracyjnego albo też nie mogą stanowić podstawy powództwa lub wniosku zmierzającego do wszczęcia postępowania sądowego.
Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych.

Tryb odwoławczy Brak
Informacje redakcyjne Brak

Wytworzył: Sebastian Judycki

Wprowadził: Paweł Jóźków

Opublikował: Paweł Jóźków

Liczba wyświetleń: 3936

Data wytworzenia: 2013-08-21

Data publikacji: 2013-08-21 09:22:45

Ostatnio Aktualizował: Paweł Jóźków

Data ostatniej zmiany: 2013-08-21 09:22:27

.