BIP OUW - archiwalny serwis (13.11.2014)
^ Wróć na górę strony

Sposób załatwiania spraw i doręczania pism do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu

Sposoby załatwiania spraw

Sprawy w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w Opolu rozpatrywane są według kolejności wpływu z zachowaniem terminów określonych w przepisach ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 35 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego organy administracji publicznej zobowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki.

Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ.

Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

 Sposoby doręczania korespondencji

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. Nr 206, poz. 1216), Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu informuje o następujących możliwościach dostarczania dokumentów:

 I. Elektroniczna Skrzynka Podawcza

1. W celu doręczania dokumentów elektronicznych udostępniono  adres elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP: /55s5j1nbiz/skrytka

2. W celu złożenia wniosku do Urzędu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP (www.epuap.gov.pl ), uwierzytelnione Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym

3. Skuteczne doręczenie dokumentów potwierdzane jest automatycznym wydaniem urzędowego poświadczenia przedłożenia (UPP).

4. Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wynosi 5MB, z tego rozmiar załączników nie może przekroczyć 3,5MB, co wynika z możliwości udostępnionej przez platformę ePUAP.

 II. Poczta elektroniczna  urzędu

Bez potwierdzenia doręczenia  na adres poczty urzędu: bok(at)opole(.)uw(.)gov(.)pl
Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami nie może przekroczyć 10MB wraz z załącznikami.

 III. Osobiście lub za pośrednictwem dostawcy przesyłek w godzinach pracy urzędu.

1. Potwierdzenie doręczenia dokumentu następuje poprzez dokument papierowy sporządzony przez

    adresata.
2. Informatyczne nośniki danych, na których może zostać doręczony dokument:

- płyta CD/DVD

- pendrive

- dysk zewnętrzny 

Przed wczytaniem danych nośniki zostaną przeskanowane programem antywirusowym.
Do zapisywania załączników dodawanych do pism stosuje się formaty danych:

xls   xlsx    doc  docx   pdf   rtf   svg  txt   jpg   tiff   wav   mp3   avi   mpg   zip   xml  html 

 

Wytworzył: Anna Marczak-Puc

Wprowadził: Iwona Baran - Proniewicz

Opublikował: Iwona Baran - Proniewicz

Liczba wyświetleń: 3734

Data wytworzenia: 2013-07-05

Data publikacji: 2013-07-05 13:29:57

Ostatnio Aktualizował: Iwona Baran - Proniewicz

Data ostatniej zmiany: 2013-10-02 09:24:39

.