BIP OUW - archiwalny serwis (13.11.2014)
^ Wróć na górę strony

Uznanie za obywatela polskiego

Opolski Urząd Wojewódzki
Karta Usługi
UZNANIE ZA OBYWATELA POLSKIEGO

Miejsce załatwienia sprawy

 

 

 

 

 

Kontakt

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Oddział ds. Cudzoziemców i Obywatelstwa

pokój: 332

 

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek od 7:45 do 16:30

od wtorku do piątku od 7:45 do 15:00

 

telefon: 77 45 24 673
Warunki niezbędne do załatwienia sprawy

Za obywatela polskiego uznaje się:

 1. Cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 3 lat na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich lub na podstawie prawa stałego pobytu, który posiada w Rzeczypospolitej Polskiej stabilne i regularne źródło dochodu oraz tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego.
 2. Cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 2 lat na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich lub prawa stałego pobytu, który pozostaje co najmniej od 3 lat w związku małżeńskim zawartym z obywatelem polskim lub nie posiada żadnego obywatelstwa.
 3. Cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 2 lat na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, które uzyskał w związku z posiadaniem statusu uchodźcy nadanego w Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Małoletniego cudzoziemca, którego jedno z rodziców jest obywatelem polskim, przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich lub prawa stałego pobytu, a drugie z rodziców nieposiadające obywatelstwa polskiego wyraziło zgodę na to uznanie.
 5. Małoletniego cudzoziemca, którego co najmniej jednemu z rodziców zostało przywrócone obywatelstwo polskie, jeżeli małoletni przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich lub prawa stałego pobytu, a drugie z rodziców nieposiadające obywatelstwa polskiego wyraziło zgodę na to uznanie.
 6. Cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie i legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 10 lat, który spełnia łącznie następujące warunki posiada zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich lub prawo stałego pobytu, oraz posiada w Rzeczypospolitej Polskiej stabilne i regularne źródło dochodu oraz tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego.
 7. Cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 2 lat na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, które uzyskał w związku z polskim pochodzeniem.

Dodatkowo:

 • wymaga się od cudzoziemca (z wyjątkiem małoletnich dzieci, których jedno z rodziców posiada już obywatelstwo polskie) ubiegającego się o uznanie za obywatela polskiego, aby posiadał znajomość języka polskiego - potwierdzoną urzędowym dokumentem,
 • ważność paszportu lub dokumentu podróży cudzoziemca ubiegającego się o uznanie za obywatela polskiego nie może być krótsza niż 3 miesiące.

Uznanie za obywatela polskiego następuje na wniosek osoby zainteresowanej i rozciąga się na dzieci uznanego, za zgodą drugiego rodzica, a jeżeli dziecko ukończyło 16 lat wymagana jest również jego zgodą.

Cudzoziemcowi odmawia się uznania za obywatela polskiego, w przypadku gdy nie spełnia obligatoryjnych – wyżej wskazanych – przesłanek lub gdy nabycie przez niego obywatelstwa polskiego stanowi zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Opłaty

opłata skarbowa - 219 zł

Opłatę można uiszczać:

 • w kasie Urzędu Miasta Opola (Rynek – Ratusz) od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14:30,
 • w kasie Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego (ul. Piastowska 14, pok. 36) od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-14:00,
 • na rachunek bankowy Urzędu Miasta Opola –

     03 1160 2202 0000 0002 1515 3249 Bank Millennium S.A.

W przypadku decyzji negatywnej lub umorzenia postępowania, możliwe jest ubieganie się o zwrot wniesionej opłaty skarbowej.
Termin składania dokumentów  
Termin załatwienia sprawy
 • Niezwłocznie.
 • W przypadku sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego – w terminie 1 miesiąca.
 • W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – w terminie  2 miesięcy.
Do powyższych terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, w tym zajęcia stanowiska przez organy opiniodawcze, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim
(Dz. U. z 2012 r., poz., 161).

Dodatkowe informacje
 • W toku postępowania organ jest uprawniony do żądania złożenia przez wnioskodawcę dodatkowych dokumentów albo informacji, niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego.

 

 • Akty stanu cywilnego należy złożyć w oryginale, pozostałe dokumenty można  poświadczyć urzędowo:

- odpłatnie - u polskiego notariusza,

- bezpłatnie - w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w Opolu przy składaniu wniosku.

Należy wówczas przedłożyć oryginał dokumentu do wglądu oraz wykonane we własnym zakresie kserokopie.

 

 • Dane zawarte w polskich aktach stanu cywilnego, karcie pobytu oraz paszporcie zagranicznym powinny być jednolite.
 • Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z ich tłumaczeniem na język polski sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego lub konsula.
Tryb odwoławczy Od decyzji służy odwołanie do Ministra Spraw Wewnętrznych, za pośrednictwem Wojewody Opolskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Informacje redakcyjne

Opracowała: Agnieszka Kwiecień

Pliki załączone do artykułu:

Wytworzył: Agnieszka Kwiecień

Wprowadził: Agnieszka Kwiecień

Opublikował: Agnieszka Kwiecień

Liczba wyświetleń: 4159

Data wytworzenia: 2013-07-16

Data publikacji: 2013-07-16 11:20:23

Ostatnio Aktualizował: Magdalena Średniawska

Data ostatniej zmiany: 2013-08-19 12:33:11

.