BIP OUW - archiwalny serwis (13.11.2014)
^ Wróć na górę strony

Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej

WARUNKI PONOWNEGO WYKORZYSTANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ
W OPOLSKIM URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM

 

W dniu 29 grudnia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 204, poz. 1195). Nowelizacja ta wdraża dyrektywę 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej z dnia 17 listopada 2003 r., w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (Dz. Urz. UE L 345 z 31.12.2003), która reguluje sytuacje innego przeznaczenia informacji z organów publicznych niż to, dla którego dokumenty te zostały pierwotnie wytworzone. 

 

I.     Ponownemu wykorzystaniu podlega informacja publiczna:

-  udostępniona na stronie internetowej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu pod adresem www.bip.opole.uw.gov.pl,

-  udostępniona w sposób inny niż w Biuletynie Informacji Publicznej,

-  przekazana na wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.

 

Zgodnie z art. 23a ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej "wykorzystywanie przez osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów, o których mowa w ust. 2 i 3, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej,  elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystania, dla którego informacja została wytworzona, stanowi ponowne wykorzystanie informacji publicznej (...)".

 

 II.    Podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną pochodzącą od Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu jest zobowiązany do:

-  poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej,

-  przestrzegania obowiązku dalszego udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie,

-  poinformowania o sposobie i formie przetworzenia informacji ponownie wykorzystanej. 

 

III.    Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu nie odpowiada za rezultaty przetworzenia informacji ponownie wykorzystywanej.

Przekazanie informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystania następuje na wniosek w przypadku, gdy:

-  informacja publiczna nie została udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, chyba że została udostępniona w inny sposób i zostały określone warunki jej ponownego wykorzystania,

-  wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację publiczną na warunkach innych niż zostały dla niej określone. 

 

IV.          Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej w celu ponownego jej wykorzystania składa się na formularzu w formie dokumentu papierowego lub dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64 poz. 565 ze zm.):

-  wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych podmiot zobowiązany może przedłużyć załatwienie sprawy o kolejne 20 dni, po zawiadomieniu wnioskodawcy w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku  (art. 23g ust. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej),

-  w przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nie usunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania (art. 23g ust. 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej),

-  informujemy, że istnieje możliwość naliczania opłat za nietypowe wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej. Wysokość tej kwoty będzie uzależniona od następujących czynników: liczby pracowników zaangażowanych w przygotowanie danych, czasu pracy poświęconego na przygotowanie danych, kosztów materiału  (np. papier, nośniki informatyczne), kosztów przekazania informacji w formie wskazanej przez wnioskodawcę. 

 

V.    Wojewoda Opolski może odmówić ponownego wykorzystania informacji publicznej w przypadku, gdy:

-  dostęp do informacji publicznej podlega ograniczeniom, o których mowa w art. 5 ustawy (np. informacje niejawne, ochrona danych osobowych, prawo do prywatności) lub w przepisach odrębnych ustaw,

-  ponowne wykorzystywanie informacji publicznej naruszy prawa własności intelektualnej przysługujące podmiotom trzecim,

-  wniosek dotyczy opracowywania, w szczególności przetworzenia, informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystywania oraz dostarczania z nich wyciągów, jeżeli spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.

 

 

Powyższe rozstrzygnięcia podejmowane są w formie decyzji administracyjnych, na które służy odwołanie zgodnie z pouczeniem w treści decyzji (ewentualnie wniosek  o ponowne rozpatrzenie sprawy).

Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki, a także wysokość opłat ponownego wykorzystania informacji publicznej może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy.
W przypadku otrzymania sprzeciwu tutejszy organ, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystania informacji publicznej lub o wysokości opłat.

Wytworzył: Anna Marczak - Puc

Wprowadził: Anna Marczak - Puc

Opublikował: Anna Marczak - Puc

Liczba wyświetleń: 3669

Data wytworzenia: 2013-07-10

Data publikacji: 2013-07-10 09:43:58

Ostatnio Aktualizował: Anna Marczak - Puc

Data ostatniej zmiany: 2013-07-10 09:43:53

.