BIP OUW - archiwalny serwis (13.11.2014)
^ Wróć na górę strony

Wniosek (Dział VIII Kpa)

Opolski Urząd Wojewódzki
Karta Usługi
WNIOSEK
Miejsce załatwienia sprawy Kontakt

Wydział Nadzoru i Kontroli

Oddział Kontroli i Skarg

 

Kontakt:

Oddział Kontroli i Skarg

tel. (0048) 77 45 24 373 lub (0048) 77 45 24 218

ul. Piastowska 14, 45-082 Opole

pok. 241 lub 228 (II piętro)

Warunki niezbędne do załatwienia sprawy

1. Prawo do złożenia wniosku

Każdy ma prawo do złożenia wniosku w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą, do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

2. Opatrzenie wniosku imieniem i nazwiskiem (nazwą) oraz adresem wnoszącego

Wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

3. Określenie przedmiotu wniosku

Jeżeli z treści wniosku nie można należycie ustalić jego przedmiotu, wzywa się wnoszącego wniosek do złożenia, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Wymagane dokumenty

Złożenie wniosku

Wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. wniosek opatrzony podpisem elektronicznym).

W przypadku wniesienia wniosku ustnie do protokołu, wymagana jest osobista obecność wnioskodawcy wraz z dokumentem tożsamości. Protokół podpisują wnoszący wniosek i przyjmujący zgłoszenie. W protokole zamieszcza się datę przyjęcia wniosek, imię, nazwisko (nazwę) i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis treści sprawy.

Opłaty Brak
Termin składania dokumentów Brak
Termin załatwienia sprawy

Załatwienie wniosku powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki najpóźniej w terminie jednego miesiąca od daty jego wpływu do Urzędu a w przypadku wniosku szczególnie skomplikowanego - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

 Posłowie na Sejm, senatorowie i radni, którzy wnieśli wniosek we własnym imieniu albo przekazali do załatwienia wniosek innej osoby, powinni być zawiadomieni o sposobie załatwienia wniosku, a gdy jego załatwienie wymaga zebrania dowodów, informacji lub wyjaśnień - także o stanie rozpatrzenia wniosku, najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia jego wniesienia albo przekazania.

Jeśli Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu nie jest właściwy do rozpatrzenia wniosku, to niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni:

- przekaże wniosek właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym wnioskodawcę, albo

- wskaże wnioskodawcy właściwy organ. 

Podstawa prawna

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 ze zm.);

Ustawa z dnia 16 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.);

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5 poz. 46).

Dodatkowe informacje

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Wnioskodawcy niezadowolenemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi.

Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych.

Tryb odwoławczy Brak
Informacje redakcyjne Brak

Wytworzył: Sebastian Judycki

Wprowadził: Paweł Jóźków

Opublikował: Paweł Jóźków

Liczba wyświetleń: 3693

Data wytworzenia: 2013-08-21

Data publikacji: 2013-08-21 09:22:51

Ostatnio Aktualizował: Paweł Jóźków

Data ostatniej zmiany: 2013-10-04 14:05:50

Historia zmian artykułu
  • 2013-10-04 14:05:50 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Paweł Jóźków, uzupełnienie tytułu

.