BIP OUW - archiwalny serwis (13.11.2014)
^ Wróć na górę strony

Wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń

Opolski Urząd Wojewódzki
Karta Usługi
Wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń

Miejsce załatwienia sprawy

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Oddział ds. Cudzoziemców i Obywatelstwa

pokój: 326

 

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek od 7:45 do 16:30

od wtorku do piątku od 7:45 do 15:00

 

telefon: 77/ 45-24-305
Warunki niezbędne do załatwienia sprawy

Zaproszenie może być wystawione przez:

 

 • Obywatela polskiego zamieszkującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 • Obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, oraz członka jego rodziny, zamieszkującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadającego prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na tym terytorium.

 

 • Cudzoziemca przebywającego bezpośrednio przed wystawieniem zaproszenia legalnie i nieprzerwanie przez okres co najmniej 5 lat na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub posiadającego zezwolenie na 

  pobyt stały albo zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE.

 

 • Osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, mającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Wymagane dokumenty

1. Wypełniony formularz wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń.

 

2. Dokument potwierdzający możliwość pokrycia kosztów związanych z pobytem cudzoziemca, w tym kosztu zakwaterowania i wyżywienia, pokrycia kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania lub kosztu tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, np. zaświadczenie o zarobkach, o osiąganych dochodach, decyzja o wysokości emerytury, dodatkowo wyciąg z konta bankowego poświadczony przez pracownika banku.

Jednostka organizacyjna lub osoba prawna przedstawia PIT za zeszły rok rozliczeniowy, bilans roczny z działalności lub konto firmy.

 

Zapraszający powinien posiadać środki finansowe co najmniej w wysokości 457 zł na każdy miesiąc planowanego pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, biorąc pod uwagę siebie, każdego członka rodziny pozostającego na jego utrzymaniu oraz każdego zapraszanego cudzoziemca.

 

Jeżeli zapraszanym cudzoziemcem jest zstępny, wstępny, małżonek, rodzice małżonka lub rodzeństwo zapraszającego to środki na pokrycie kosztów związanych z pobytem wyniosą co najmniej 200 zł na każdy miesiąc planowanego pobytu cudzoziemca.

 

Zapraszający powinien również posiadać środki finansowe na pokrycie kosztów podróży powrotnej zapraszanego cudzoziemca do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd w wysokości stanowiącej równowartość biletu do tego kraju, nie mniejsze jednak niż:

- 200 zł – do kraju sąsiadującego z Rzeczypospolitą Polską,

- 500 zł – do kraju innego państwa europejskiego,

- 2.500 zł – do nieeuropejskiego państwa.

 

3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, jeżeli jako miejsce zakwaterowania cudzoziemca został wskazany lokal mieszkalny zapraszającego lub dokument potwierdzający możliwość zapewnienia cudzoziemcowi zakwaterowania w innym miejscu, np. akt notarialny, odpis księgi wieczystej, przydział lokalu, rezerwacja hotelowa na okres zaproszenia.

 

4. Dokument potwierdzający tożsamość zapraszającego,

    np. dowód osobisty, karta pobytu, paszport.

 

5. Dodatkowo - w przypadku, gdy zaproszenie wystawia osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej:

- zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON, NIP

aktualny odpis KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej/ wydruk CEIDG.
Opłaty

opłata skarbowa - 27 zł za dokonanie wpisu zaproszenia cudzoziemca na pobyt w Rzeczypospolitej Polskiej do ewidencji zaproszeń.

Opłata za pełnomocnictwo – 17 zł

 

Opłatę można uiszczać:

 • w kasie Urzędu Miasta Opola (Rynek – Ratusz) od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14:30,
 • w kasie Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego (ul. Piastowska 14, pok. 36) od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-14:00,
 • na rachunek bankowy Urzędu Miasta Opola –

 03 1160 2202 0000 0002 1515 3249 Bank Millennium S.A.

Termin składania dokumentów  
Termin załatwienia sprawy Do miesiąca.
Podstawa prawna

 

1.Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
(Dz. U. z 2013 r. poz.1650).

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia w sprawie wzoru zaproszenia, wzoru formularza wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń oraz wysokości środków, które powinien posiadać zapraszający (Dz. U. z 2014 r. poz.546).

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
(Dz. U. z 2012 r. nr 1282).

4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. nr 187 poz. 1330).

5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.). 

Dodatkowe informacje
 • Odbiór zaproszenia dokonuje się osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania jego odbioru.

 

 • W przypadku, gdy zapraszającym jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej odbiór zaproszenia następuje przez osobę uprawnioną do zaciągania zobowiązań cywilnoprawnych lub pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania jego odbioru.

 

 • Dokumenty załączane do wniosku powinny być złożone
  w oryginałach lub potwierdzone urzędowo za zgodność
  z oryginałem przez:

-  polskiego notariusza,

-  występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym

- pracownika Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego – w dniu złożenia wniosku.

 

W toku prowadzonego postępowania zapraszający może zostać wezwany do osobistego stawiennictwa, w celu wyjaśnienia istotnych okoliczności niezbędnych do podjęcia decyzji oraz zobowiązany do złożenia innych dokumentów, które pozwolą organowi administracyjnemu na dokładne wyjaśnienie sprawy i podjęcie decyzji z uwzględnieniem zarówno interesu społecznego, jak i słusznego interesu strony.
Tryb odwoławczy Odwołanie do Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców za pośrednictwem Wojewody Opolskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Informacje redakcyjne

Opracowała: Aleksandra Mowna

Pliki załączone do artykułu:

Wytworzył: Aleksandra Mowna

Wprowadził: Agnieszka Kwiecień

Opublikował: Agnieszka Kwiecień

Liczba wyświetleń: 5208

Data wytworzenia: 2014-04-25

Data publikacji: 2014-05-06 13:20:36

Ostatnio Aktualizował: Agnieszka Kwiecień

Data ostatniej zmiany: 2014-08-13 13:46:42

Historia zmian artykułu
 • 2014-08-13 13:46:42 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Agnieszka Kwiecień, Błędnie wpisany Dziennik Ustaw
  • 2014-05-22 12:54:56 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Agnieszka Kwiecień, Zmiana treści karty
Pokaż wszystkie

.