BIP OUW - archiwalny serwis (13.11.2014)
^ Wróć na górę strony

Paszport - wydanie paszportu osobie małoletniej

Opolski Urząd Wojewódzki
Karta Usługi
paszport - WYDANIE PASZPORTU OSOBIE MAŁOLETNIEJ
Miejsce załatwienia sprawy Kontakt

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Oddział Paszportów

Siedziba Oddziału: Opole, ul. Ozimska 19, piętro II

Godziny przyjęć klientów w Oddziale Paszportów:

poniedziałek – 7:45 – 16:30

wtorek - piątek – 7:45 – 15:00

Informacja paszportowa:

77 44 11 535

sekretariat:

77 44 11 540

77 45 36 108

77 45 38 971 - fax

Adresy e-mail:

sekretariat: wso_paszporty_sekr(at)opole(.)uw(.)gov(.)pl

informacja paszportowa: wso_paszportyinfo(at)opole(.)uw(.)gov(.)pl
Warunki niezbędne do załatwienia sprawy
 • O dokument paszportowy można się ubiegać we wszystkich punktach paszportowych, niezależnie od miejsca zameldowania czy zamieszkania
 • Formularze wniosków paszportowych można pobrać:

-       w siedzibie Oddziału Paszportów,

-       w Biurze Obsługi Klienta OUW w Opolu, ul. Piastowska 14.

Przyjmowane są wyłącznie oryginalne formularze wniosków – w formie kartonika. Nie przyjmuje się podań wypełnionych na formularzach wydrukowanych ze stron internetowych, kserowanych itp.

 • W imieniu małoletniego wniosek o wydanie dokumentu paszportowego składają:

-      rodzice,

-     ustanowieni przez sąd opiekunowie,

-     jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów wraz z pisemną zgodą drugiego z rodziców lub ustanowionego przez sąd opiekuna, poświadczoną za zgodność podpisu przez organ paszportowy lub notariusza.

 • Przy składaniu wniosku o wydanie dokumentu paszportowego wymagana jest obecność osoby małoletniej, która ukończyła 5 lat. Obecność dziecka do lat 5 nie jest wymagana.
 • Odbioru dokumentu paszportowego dla małoletniego dokonuje jeden z rodziców lub opiekunów.
Wymagane dokumenty 1. Wniosek o wydanie paszportu - wypełniony czytelnie,

drukowanymi literami, podpisany przez rodziców (opiekunów) małoletniego. Pod zdjęciem w ramce podpisują się tylko małoletni, którzy ukończyli 13 lat. Podpis ten nie może dotykać linii ramki. Nie podpisują się osoby, które ukończyły 13 lat, ale
z powodu niepełnosprawności nie mogą złożyć podpisu samodzielnie. 
 

2. Kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana
w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, odwzorowująca naturalny kolor skóry, mającą dobrą ostrość, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii. Fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy
i zamkniętymi ustami. 
 

Wyjątki :

• Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami wzroku może dołączyć fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami po przedłożeniu orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności z powodu wrodzonej lub nabytej wady wzroku.  

Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania, może złożyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy po przedłożeniu zaświadczenia o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej. Nakrycie nie może jednak zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy.  

• Osoba, która posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, a także osoba, której stan zdrowia nie pozwala na wykonanie fotografii zgodnie z wyżej wskazanymi wymogami może złożyć fotografię o wymiarach 35x45 mm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, odwzorowującą naturalny kolor skóry, mającą dobrą ostrość oraz pokazującą twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii. Fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej. 

3. Do wglądu: ważny dokument paszportowy lub tymczasowy dowód osobisty (o ile posiada) jako dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo polskie.

Jeżeli ubiega się o wydanie dokumentu paszportowego po raz pierwszy – skrócony odpis aktu urodzenia.

4. Pisemna zgoda obojga rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów prawnych na wydanie małoletniemu dokumentu paszportowego (konieczna jest obecność obojga rodziców lub opiekunów z dowodami osobistymi).

Dodatkowo:

- orzeczenie sądu - w przypadku pozbawienia lub zawieszenia władzy rodzicielskiej jednego z rodziców; 

- orzeczenie sądu wyrażające zgodę na wydanie dokumentu paszportowego małoletniemu – w przypadku braku zgodności

stanowisk rodziców lub niemożności uzyskania zgody jednego z nich;

- pisemna zgoda na wydanie dokumentu paszportowego małoletniemu poświadczona przez organ paszportowy lub notariusza w przypadku niemożności osobistego przybycia jednego z rodziców;

- odpis zupełny aktu urodzenia małoletniego - w przypadku  nieustalonego ojcostwa małoletniego;

- akt zgonu rodzica - w przypadku zgonu jednego z rodziców.

5. Dowód uiszczenia opłaty paszportowej.

6. Do wglądu dokument potwierdzający uprawnienie do wniesienia opłaty ulgowej lub dokument uprawniający do zwolnienia z opłaty  np: legitymacja ucznia.

7. W przypadkach wątpliwości dotyczących tożsamości i obywatelstwa osoby ubiegającej się o wydanie dokumentu paszportowego lub w przypadku rozbieżności danych osobowych organ paszportowy ma prawo żądać przedłożenia dodatkowych dokumentów, w szczególności odpisów polskich aktów stanu cywilnego lub poświadczenia obywatelstwa polskiego.

8. Do wglądu – dowody osobiste rodziców lub opiekunów prawnych.

Opłaty Opłatę paszportową można uiszczać:
 •  w kasie Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego  (ul. Piastowska 14, pok. 36) od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-14:00,
 •  na rachunek bankowy Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego – 22 1010 1401 0006 9322 3100 0000 - NBP O/Okręgowy Opole,
 •  na sali obsługi klientów w siedzibie Oddziału Paszportów znajduje się monitorowane stanowisko komputerowe umożliwiające dokonanie opłaty paszportowej drogą internetową.

Opłata za wydanie paszportu:

 • 60 zł – osoba małoletnia, która w dniu złożenia wniosku nie ukończyła 13 roku życia – w przypadku braku dokumentu uprawniającego do ulgi.
 • 140 zł – osoba małoletnia, która ukończyła 13 rok życia – w przypadku braku dokumentu uprawniającego do ulgi.  

Uprawnienia do ulgi w wysokości 50% powyższej opłaty przysługuje (po udokumentowaniu):

-    osobom małoletnim do czasu podjęcia ustawowo określonego obowiązku szkolnego, uczniom i studentom;

-   osobom niepełnosprawnym w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz.776 ze zm.);

-    osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych;

-     osobom korzystającym z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych.

W przypadku zbiegu tytułów uprawniających do ulgi w opłacie za wydanie paszportu przysługuje tylko jedna ulga.

Opłatę za wydanie paszportu obniża się w przypadku wydania nowego paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, wówczas, gdy wystąpi jedna z następujących okoliczności:

-    zmiana lub konieczność sprostowania danych podlegających wpisowi do paszportu, takich jak: nazwisko, imiona, data, miejsce urodzenia, płeć, numer PESEL;

-      zmiana wyglądu osoby posiadającej paszport taka, która może utrudnić ustalenie jej tożsamości;

-       brak w posiadanym ważnym paszporcie miejsca na wizy
i stemple przekroczenia granicy.

Wysokość tej zniżki ustala się odejmując od opłaty obowiązującej
w dniu złożenia wniosku o wydanie nowego paszportu jedną dziesiątą część tej opłaty za pełny rok pozostający do upływu terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu – w przypadku paszportu z terminem ważności 10 lat lub jedną piątą – w przypadku wydania paszportu z terminem ważności 5 lat.

Zwolnione z opłaty paszportowej są:

-  osoby przebywające w domach pomocy społecznej lub zakładach opiekuńczych albo korzystające z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji,

-  osoby, które złożyły podanie o wymianę paszportu z powodu jego wady technicznej.

Podwyższona opłata za wydanie nowego paszportu - opłatę za wydanie nowego paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego podwyższa się o 200%, w stosunku do opłaty za wydanie paszportu obowiązującej wnioskodawcę w dniu złożenia wniosku o nowy paszport, jeżeli paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez jego posiadacza.

Przepisów tych nie stosuje się wobec osób, które przebywają
w domach pomocy społecznej lub zakładach opiekuńczych albo korzystają z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych i wyjeżdżają za granicę w celu długotrwałego leczenia lub konieczności poddania się operacji.
Termin składania dokumentów  
Termin załatwienia sprawy

Czas oczekiwania na wydanie paszportu – od 2 tygodni do 30 dni.

Każda osoba, która złożyła wniosek o wydanie paszportu może sprawdzić stan realizacji wniosku w ramach Paszportowego Systemu Informacyjnego drogą internetową.

Adres strony internetowej: www.paszporty.mswia.gov.pl/
Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 268 ze zm.).

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2010r. w sprawie dokumentów paszportowych (Dz. U. Nr 152, poz. 1026).

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2010r. w sprawie opłat za wydanie dokumentu paszportowego oraz ich zwrotu (Dz. U. Nr z 2010 r. Nr 25, poz. 126).

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2010r. w sprawie ewidencji paszportowych i centralnej ewidencji (Dz. U. z 2010r. Nr 26, poz. 131).
Dodatkowe informacje
 • Od 26 czerwca 2012 r. dzieci, które dotychczas przekraczały granice na podstawie wpisu w paszporcie rodzica, przy przekraczaniu granicy muszą posiadać własny paszport.
 • Zniesienie kontroli wewnętrznych w strefie Schengen oznacza, że na granicach pomiędzy państwami członkowskimi tego obszaru nie jest prowadzona kontrola graniczna. Obywatel państwa członkowskiego, podczas przekraczania granicy wewnętrznej strefy nie musi okazywać dokumentów podróży,tj. paszportu lub dowodu osobistego. Natomiast, w sytuacjach wyjazdu do innego kraju strefy Schengen, każda osoba (nawet małoletni) musi posiadać dokument tożsamości, który potwierdza korzystanie ze wspólnotowego prawa do swobodnego przemieszczania się. W przypadku wyjazdu poza strefę Schengen każdy musi posiadać paszport.
 • Odbierając dokument paszportowy należy dokładnie sprawdzić – odczytując na monitorze dane umieszczonew nośniku elektronicznym, czy dane osobowe i biometryczne zamieszczone w tym dokumencie są zgodne ze stanem faktycznym oraz czy paszport nie zawiera wad. W sytuacji odbioru paszportu dla małoletniego, który nie musi być obecny przy odbiorze dokumentu, nie będzie możliwości weryfikacji danych biometrycznych w postaci odcisków palców.
 • W dokumentach paszportowych wydawanych osobom, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe, nie zamieszcza się obrazu linii papilarnych.
 • W dokumentach paszportowych wydawanych osobom, które nie ukończyły 12 lat nie umieszcza się obrazu linii papilarnych.
 • Od 1 stycznia 2009 r. bezwizowy wjazd obywateli polskich do Kanady tylko na podstawie paszportu biometrycznego. 
Po 1 stycznia 2009 r. bezwizowy wjazd do Kanady będzie możliwy tylko dla osób posiadających paszporty biometryczne. Od osób posiadających paszporty bez cech biometrycznych, przy wjeździe do Kanady wymagana będzie wiza na pobytczasowy. Osoby odwiedzające Kanadę są w dalszym ciągu zobowiązane do spełniania wymogów związanych z wjazdem na teren tego kraju. Dokładne informacje na temat wjazdu do Kanady można uzyskać na stronie internetowej Ambasady Kanady w Warszawie.
Tryb odwoławczy Na decyzję Wojewody Opolskiego w sprawie wydania paszportu przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Ministra Spraw Wewnętrznych w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji
Informacje redakcyjne Opracowała: Alicja Subocz

Wytworzył: Alicja Subocz

Wprowadził: Józefa Piechowiak

Opublikował: Józefa Piechowiak

Liczba wyświetleń: 13793

Data wytworzenia: 2013-10-10

Data publikacji: 2013-07-26 13:43:42

Ostatnio Aktualizował: Józefa Piechowiak

Data ostatniej zmiany: 2014-10-17 14:46:55

Historia zmian artykułu
 • 2014-10-17 14:46:55 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Józefa Piechowiak, zmiana przepisów ustawy o dokumentach paszportowych
  • 2014-10-17 14:46:45 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Józefa Piechowiak, zmiana przepisów ustawy o dokumentach paszportowych
  • 2013-10-09 12:54:43 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Józefa Piechowiak, zmiana przepisów ustawy o dokumentach paszportowych
  • 2013-10-09 12:42:10 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Józefa Piechowiak, zmiana przepisów ustawy o dokumentach paszportowych
  • 2013-10-07 10:18:17 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Józefa Piechowiak, zmiana autora artykułu
  • 2013-10-04 12:49:40 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Józefa Piechowiak, korekta tytułu artykułu
  • 2013-10-04 12:24:05 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Józefa Piechowiak, korekta tytułu karty usługi
Pokaż wszystkie

.