BIP OUW - archiwalny serwis (13.11.2014)
^ Wróć na górę strony

Paszport - wydanie paszportu osobie pełnoletniej

Opolski Urząd Wojewódzki
Karta Usługi
paszport - WYDANIE PASZPORTU OSOBIE PEŁNOLETNIEJ

Miejsce załatwienia sprawy

 

 

 

 

 

Kontakt

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Oddział Paszportów

Siedziba Oddziału: Opole, ul. Ozimska 19, piętro II

Godziny przyjęć klientów w Oddziale Paszportów:

poniedziałek – 7:45 – 16:30

wtorek - piątek – 7:45 – 15:00

Informacja paszportowa:

77 44 11 535

sekretariat:

77 44 11 540

77 45 36 108

77 45 38 971 - fax

Adresy e-mail:

sekretariat: wso_paszporty_sekr(at)opole(.)uw(.)gov(.)pl

informacja paszportowa: wso_paszportyinfo(at)opole(.)uw(.)gov(.)pl
Warunki niezbędne do załatwienia sprawy
 • O dokument paszportowy można się ubiegać we wszystkich punktach paszportowych, niezależnie od miejsca zameldowania czy zamieszkania.
 • Formularze wniosków paszportowych można pobrać:

-    w siedzibie Oddziału Paszportów,

-    w Biurze Obsługi Klienta OUW w Opolu, ul. Piastowska 14.

Przyjmowane są wyłącznie oryginalne formularze wniosków – w  formie kartonika. Nie przyjmuje się podań wypełnionych na formularzach wydrukowanych ze stron internetowych, kserowanych itp.

 • Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego składa się osobiście.

 Wyjątki:

 1.  Za osobę ubezwłasnowolnioną całkowicie pozostającą pod władzą rodzicielską wniosek składają rodzice.

 2.  Za osobę ubezwłasnowolnioną niepozostającą pod władzą rodzicielską wniosek składa opiekun ustanowiony przez sąd.

Obecność osoby ubezwłasnowolnionej przy składaniu wniosku jest obowiązkowa.

 • Od osoby ubiegającej się o paszport pobiera się odciski palców za pomocą elektronicznego urządzenia do pobierania odcisków palców.
 • Odbiór dokumentu paszportowego następuje osobiście, z wyjątkiem osób ubezwłasnowolnionych całkowicie, dla których odbioru dokumentu paszportowego może dokonać jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów. Przy odbiorze dokumentu paszportowego przedkłada się dotychczas posiadany dokument paszportowy.

 

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie paszportu - wypełniony czytelnie, literami drukowanymi, podpisany przez osobę ubiegającą się o wydanie paszportu.Podpis umieszczony pod fotografią nie może dotykać linii ramki. Nie zamieszcza się podpisu posiadacza w ramce, jeżeli osoba ta z powodu niepełnosprawności nie może złożyć podpisu samodzielnie. 

2.  Kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, odwzorowująca naturalny kolor skóry, mającą dobrą ostrość, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii. Fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.  

Wyjątki :

• Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami wzroku może dołączyć fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami po przedłożeniu orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności z powodu wrodzonej lub nabytej wady wzroku.  

• Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania, może złożyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy po przedłożeniu zaświadczenia o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej. Nakrycie nie może jednak zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy.  

• Osoba, która posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, a także osoba, której stan zdrowia nie pozwala na wykonanie fotografii zgodnie z wyżej wskazanymi wymogami może złożyć fotografię o wymiarach 35x45 mm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, odwzorowującą naturalny kolor skóry, mającą dobrą ostrość oraz pokazującą twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii. Fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej.

3. Odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu małżeństwa- jeżeli osoba ubiegająca się o wydanie dokumentu paszportowego zawarła związek małżeński za granicą.

4.Organ paszportowy ma prawo żądać przedłożenia dodatkowych dokumentów, w szczególności odpisów polskich aktów stanu cywilnego lub poświadczenia obywatelstwa polskiego,  w przypadkach wątpliwości dotyczących tożsamości i obywatelstwa osoby ubiegającej się o wydanie dokumentu paszportowego lub w przypadku rozbieżności danych osobowych. 5.Pisemny wniosek przedstawiciela ustawowego lub ustanowionego przez sąd opiekuna - jeżeli o paszport ubiega się osoba nieposiadająca zdolności do czynności prawnych.

6.Dowód uiszczenia opłaty paszportowej.

7.Dokument potwierdzający uprawnienie do wniesienia opłaty ulgowej lub dokument uprawniający do zwolnienia z opłaty do wglądu np: legitymacja ucznia, studenta, emeryta.

8.Osoba ubiegająca się o wydanie dokumentu paszportowego w celu potwierdzenia swojej tożsamości i obywatelstwa przedkłada do wglądu ważny paszport lub paszport tymczasowy; jeśli nie posiada ważnego dokumentu paszportowego tożsamość i obywatelstwo polskie potwierdza przedkładając ważny dowód osobisty.

Opłaty

Opłatę paszportową można uiszczać:

 •  w kasie Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego (ul. Piastowska 14, pok. 36) od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-14:00,
 •  na rachunek bankowy Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego - 22 1010 1401 0006 9322 3100 0000 - NBP O/Okręgowy Opole
 • na sali obsługi klientów w siedzibie Oddziału Paszportów znajduje się monitorowane stanowisko komputerowe umożliwiające dokonanie opłaty paszportowej drogą internetową.

Opłata za wydanie paszportu - 140 zł

Uprawnienia do ulgi - ulgowa opłata za wydanie paszportu (w wysokości 50% pełnej opłaty) przysługuje(po udokumentowaniu):

emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U nr 123, poz. 776 z późn. zm.), a także małżonkom tych osób, pozostających na ich wyłącznym utrzymaniu;

- kombatantom i innym osobom, do których stosuje się przepisy ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami agresji wojennych i okresu powojennego (Dz. U z 2002 r. nr 42, poz. 371, z późn. zm.);

- osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub zakładach opiekuńczych albo korzystający z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych;

- uczniom i studentom.

W przypadku zbiegu tytułów uprawniających do ulgi w opłacie za wydanie paszportu przysługuje tylko jedna ulga w opłacie.

Opłatę za wydanie paszportu obniża się w przypadku wydania nowego paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, wówczas, gdy wystąpi jedna z następujących okoliczności:

 zmiana  lub konieczność sprostowania danych   podlegających wpisowi do paszportu, takich jak:  nazwisko, imiona, data i miejsce urodzenia, płeć, numer PESEL;

-   zmiana wyglądu osoby posiadającej paszport, taka która może utrudnić ustalenie jej tożsamości;

-   brak w posiadanym ważnym paszporcie miejsca na wizy i stemple przekroczenia granicy.

Wysokość tej zniżki ustala się odejmując od opłaty obowiązującej w dniu złożenia wniosku o wydanie nowego paszportu jedną dziesiątą część tej opłaty za pełny rok pozostający do upływu terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu – w przypadku paszportu z terminem ważności 10 lat lub jedną piątą – w przypadku wydania paszportu z terminem ważności 5 lat.

Zwolnione z opłaty paszportowej są:

- osoby, które w dniu złożenia podania o wydanie paszportu mają ukończone 70 lat,

-  osoby, przebywające w domach pomocy społecznej lub     zakładach opiekuńczych albo korzystające z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji,

- osoby, które złożyły podanie o wymianę paszportu z powodu jego wady technicznej,

-  żołnierze wyznaczeni do pełnienia służby poza granicami państwa, z wyjątkiem żołnierzy zawodowych.

Podwyższona opłata za wydanie nowego paszportu - opłatę za wydanie nowego paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego podwyższa się o 200%, w stosunku do opłaty za wydanie paszportu obowiązującej wnioskodawcę w dniu złożenia wniosku o nowy paszport, jeżeli paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez jego posiadacza.

Przepisów tych nie stosuje się wobec:

osób, które w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu mają ukończone 70 lat;

- osób, które przebywają w domach pomocy społecznej lub zakładach opiekuńczych albo korzystają z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych i wyjeżdżają za granicę w celu długotrwałego leczenia lub konieczności poddania się operacji.

Termin składania dokumentów  
Termin załatwienia sprawy

Czas oczekiwania na wydanie paszportu – od 2 tygodni do 30 dni.

Każda osoba, która złożyła wniosek o wydanie paszportu może sprawdzić stan realizacji wniosku w ramach Paszportowego Systemu Informacyjnego drogą internetową.

Adres strony internetowej: www.paszporty.mswia.gov.pl
Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2013 poz. 268 ze zm.).

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2010r. w sprawie dokumentów paszportowych (Dz. U. Nr 152, poz. 1026).

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2010r. w sprawie opłat za wydanie dokumentu paszportowego oraz ich zwrotu (Dz. U. Nr z 2010 r. Nr 25, poz. 126).

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2010r. w sprawie ewidencji paszportowych i centralnej ewidencji (Dz. U. z 2010r. Nr 26, poz. 131).

Dodatkowe informacje
 • Odbierając dokument paszportowy należy dokładnie sprawdzić – odczytując na monitorze dane umieszczone w nośniku elektronicznym, czy dane osobowe i biometryczne zamieszczone w tym dokumencie są zgodne ze stanem faktycznym oraz czy paszport nie zawiera wad. W sytuacji odbioru paszportu dla małoletniego, który nie musi być obecny przy odbiorze dokumentu, nie będzie możliwości weryfikacji danych biometrycznych w postaci odcisków palców.
 • W dokumentach paszportowych wydawanych osobom, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe, nie zamieszcza się obrazu linii papilarnych.
 • Zniesienie kontroli wewnętrznych w strefie Schengen oznacza, że na granicach pomiędzy państwami członkowskimi tego obszaru nie jest prowadzona kontrola graniczna. Obywatel państwa członkowskiego, podczas przekraczania granicy wewnętrznej strefy nie musi okazywać dokumentów podróży, tj. paszportu lub dowodu osobistego. Natomiast, w sytuacjach wyjazdu do innego kraju strefy Schengen, każda osoba (nawet małoletni) musi posiadać dokument tożsamości, który potwierdza korzystanie ze wspólnotowego prawa do swobodnego przemieszczania się.
  W przypadku wyjazdu poza strefę Schengen każdy musi posiadać paszport.
 •   Od 1 stycznia 2009 r. bezwizowy wjazd obywateli   polskich do Kanady tylko na podstawie paszportu biometrycznego. Po 1 stycznia 2009 r. bezwizowy wjazd do Kanady będzie możliwy tylko dla osób posiadających paszporty biometryczne. Od osób posiadających paszporty bez cech biometrycznych, przy wjeździe do Kanady wymagana będzie wiza na pobyt czasowy. Osoby odwiedzające Kanadę są w dalszym ciągu zobowiązane do spełniania wymogów związanych z wjazdem na teren tego kraju. Dokładne informacje na temat wjazdu do Kanady można uzyskać na stronie internetowej Ambasady Kanady w Warszawie.   
Tryb odwoławczy Na decyzję Wojewody Opolskiego w sprawie wydania paszportu przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Ministra Spraw Wewnętrznych w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Informacje redakcyjne

Opracowała: Alicja Subocz

Wytworzył: Alicja Subocz

Wprowadził: Józefa Piechowiak

Opublikował: Józefa Piechowiak

Liczba wyświetleń: 21043

Data wytworzenia: 2013-10-04

Data publikacji: 2013-07-26 12:39:50

Ostatnio Aktualizował: Józefa Piechowiak

Data ostatniej zmiany: 2014-10-17 14:49:14

Historia zmian artykułu
 • 2014-10-17 14:49:14 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Józefa Piechowiak, zmiana przepisów ustawy o dokumentach paszportowych
  • 2013-10-07 10:16:32 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Józefa Piechowiak, zmiana autora artykułu
  • 2013-10-04 12:55:52 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Józefa Piechowiak, korekta tytułu artykułu
  • 2013-10-04 12:18:43 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Józefa Piechowiak, korekta tytułu karty usługi
  • 2013-10-04 12:01:33 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Józefa Piechowiak, korekta błędów w edycji artykułu
Pokaż wszystkie

.