BIP OUW - archiwalny serwis (13.11.2014)
^ Wróć na górę strony

Wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie domów pomocy społecznej

Opolski Urząd Wojewódzki
Karta Usługi
Wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie domów pomocy społecznej
Miejsce załatwienia sprawy Kontakt

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia - Oddział Nadzoru i Kontroli Pomocy Społecznej

Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.

Oddział Nadzoru i Kontroli Pomocy Społecznej – pokoje: 517, 520, 522.

Informacje można uzyskać również telefonicznie od poniedziałku  do piątku w godzinach 7:30-15:30 pod nr tel.: 77/4524249,  77/4524227, 77/4524563.
Warunki niezbędne do załatwienia sprawy Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie  domu pomocy społecznej.
Wymagane dokumenty
 • wniosek- zał. do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. poz. 964) - zawierający: nazwę podmiotu, jego siedzibę i adres, a w przypadku osoby fizycznej także dane osobowe (imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL,
  o ile osoba taki posiada), numer w rejestrze przedsiębiorców albo w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo wskazanie dokumentu określającego status prawny podmiotu; numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer identyfikacyjny REGON, nazwę, adres i typ domu pomocy społecznej,  liczbę miejsc przeznaczonych dla mieszkańców domu, strukturę zatrudnienia i zakres świadczonych usług przez poszczególne grupy personelu;
 • kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, na której jest usytuowany dom;
 • dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych odrębnymi przepisami (przeciwpożarowymi, sanitarnymi, budowlanymi);
 • regulamin organizacyjny domu pomocy społecznej lub jego projekt;
 • w przypadku podmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 - 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 j.t. z późn. zm.): Kościół Katolicki, inne kościoły, związki wyznaniowe oraz organizacje społeczne, fundacje i stowarzyszenia, inne osoby prawne, osoby fizyczne:

-        dokumenty potwierdzające status prawny podmiotu, w przypadku gdy nie podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorców lub zgłoszeniu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

-        informacja o sposobie finansowania domu,

-        zaświadczenie, że osoba, która będzie kierowała domem jest zdolna ze względu na stan zdrowia do kierowania domem, 

-        zaświadczenie albo oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami wobec urzędu skarbowego i składkami do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

-        zaświadczenie albo oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie osoby, która będzie kierowała domem.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.  
Opłaty Bez opłat.
Termin składania dokumentów Dowolny – na wniosek.
Termin załatwienia sprawy

W ciągu 1 miesiąca od daty złożenia kompletu dokumentów.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 j.t. z późn. zm.);

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. poz. 964);

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2013 r., poz. 267 j.t.).
Dodatkowe informacje Wojewoda wydaje zezwolenie na prowadzenie domu pomocy społecznej na wniosek podmiotu, który spełnia warunki i standardy określone w ustawie o pomocy społecznej oraz  po przeprowadzeniu wizytacji obiektu,  w którym usytuowany jest dom. Zezwolenie wydawane jest w formie decyzji administracyjnej, na czas nieokreślony.
Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronie odwołanie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej za pośrednictwem Wojewody Opolskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Informacje redakcyjne

Opracowała: Stefania Gruś-Mueller – inspektor wojewódzki - Oddział Nadzoru i Kontroli Pomocy Społecznej.

Pliki załączone do artykułu:

Wytworzył: Stefania Gruś-Mueller

Wprowadził: Aneta Stankiewicz

Opublikował: Aneta Stankiewicz

Liczba wyświetleń: 4263

Data wytworzenia: 2013-07-25

Data publikacji: 2013-07-25 13:57:13

Ostatnio Aktualizował: Aneta Stankiewicz

Data ostatniej zmiany: 2014-07-30 11:12:29

Historia zmian artykułu
 • 2014-07-30 11:12:29 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Aneta Stankiewicz, Dodano nowy załącznik: wykaz-domow-pomocy-spolecznej-aktualizacja-30-07-2014.xlsx
  • 2014-07-30 11:12:15 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Aneta Stankiewicz, Usunięto załącznik: wykaz-domow-pomocy-spolecznej-aktualizacja-30-07-2014.xlsx
  • 2014-07-30 09:59:05 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Aneta Stankiewicz, Dodano nowy załącznik: wykaz-domow-pomocy-spolecznej-aktualizacja-30-07-2014.xlsx
  • 2014-07-30 09:58:53 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Aneta Stankiewicz, Usunięto załącznik: wykaz-domow-pomocy-spolecznej-aktualizacja-14-04-2014.xlsx
  • 2014-04-17 11:17:05 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Aneta Stankiewicz, Dodano nowy załącznik: wykaz-domow-pomocy-spolecznej-aktualizacja-14-04-2014.xlsx
  • 2014-04-17 11:17:01 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Aneta Stankiewicz, Usunięto załącznik: wykaz-domow-pomocy-spolecznej-21.01.2014r..xlsx
  • 2014-01-21 13:47:46 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Aneta Stankiewicz, Dodano nowy załącznik: wykaz-domow-pomocy-spolecznej-21.01.2014r..xlsx
  • 2014-01-21 13:47:13 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Aneta Stankiewicz, Usunięto załącznik: wykaz-domow-pomocy-spolecznej-z-dn.-17.07.13.xlsx
Pokaż wszystkie

.