BIP OUW - archiwalny serwis (13.11.2014)
^ Wróć na górę strony

Pozwolenia na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

Opolski Urząd Wojewódzki
Karta Usługi
Wydawanie oraz cofanie pozwoleń na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
Miejsce załatwienia sprawy Kontakt

Opolski Urząd Wojewódzki, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Oddział Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej
Inspektor wojewódzki: Małgorzata Jęglet-Smoczyńska, pokój:   350, telefon: 774524617

Doręcznie wydanej decyzji (pozwolenia): drogą pocztową lub odbiór w siedzibie Urzędu.

1.  Pozwolenie zawiera (art. 15 ustawy)
 - datę i podstawę prawną jego wydania,
 - oznaczenie wnioskodawcy, jego siedzibę lub miejsce zamieszkania,
 - określenie celu nabycia materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, a także zakresu prac do jakich będą one używane,
 - określenie rodzajów materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego poprzez podanie ich prawidłowych nazw przewozowych i numerów UN, określonych w załączniku A,
 - określenie miejsca ich przechowywania.
2. Pozwolenie wydawane jest na czas nieokreślony.
3. Przedsiębiorca i kierownik jednostki naukowej są obowiązani zawiadomić organ, który wydał pozwolenie (Wojewodę Opolskiego), o zmianie danych zawartych w pozwoleniu, w terminie 7 dni od dnia zaistnienia tych zmian.
4. Wojewoda zawiadamia o wydaniu pozwolenia oraz o jego cofnięciu ministra właściwego do spraw gospodarki, a także właściwego ze względu na siedzibę wnioskodawcy komendanta wojewódzkiego Policji, komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska oraz okręgowego inspektora pracy. O odmowie wydania pozwolenia wojewoda zawiadamia komendanta wojewódzkiego Policji. (art. 16)

Warunki niezbędne do załatwienia sprawy

Przedmiotem sprawy jest uzyskanie pozwolenie na nabywanie, używanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego z zastrzeżeniem:
 - poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin;
 - wydobywanie kopalin ze złóż;
 - bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz składowania odpadów w górotworze, w tym podziemnych wyrobiskach górniczych.
Pozwolenia wydaje wojewoda właściwy ze względu na siedzibę przedsiębiorcy lub jednostki naukowej.
Pozwolenie jest decyzją administracyjną wydawaną w pierwszej instancji.

Pozwolenie jest udzielane:
1. Przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną który:
 - posiada co najmniej wykształcenie średnie;
 - ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 - nie wykazuje zaburzeń psychicznych w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego z 19 sierpnia 1994 roku (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375);
 - nie był skazany prawomocnym orzeczeniem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie w sprawie o takie przestępstwo lub wykroczenie;
 - nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych, prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy;
 - udokumentował możliwość spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 4, poprzez dołączenie opinii, o której mowa w art. 12 (dotyczącej rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej);
 - zatrudnia osoby, spełniające warunki, o których mowa w art. 19 w zakresie dostępu do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, czyli która:
    -> ukończyła 21 lat,
    -> zdała egzamin, o którym mowa w art. 20,
    -> nie wykazuje zaburzeń psychicznych w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 roku (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375),
    -> nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne przeciwko bezpieczeństwu państwa, porządkowi publicznemu, życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu,
    -> posiada nienaganną opinię wydaną przez komendanta powiatowego (miejskiego) Policji właściwego dla miejsca zamieszkania.
2. Przedsiębiorcy innemu niż osoba fizyczna:
 - nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych, prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy;
 - udokumentował możliwość spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 4, poprzez dołączenie opinii, o której mowa w art. 12 (dotyczącej rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej);
 - zatrudnia osoby spełniające warunki, o których mowa w art. 19 w zakresie dostępu do materiałów wybuchowych.

Wymagane dokumenty

Wzór formularza wniosku o wydawanie pozwolenia na nabywanie i przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego znajduje się w Dzienniku Ustaw z 2005 r. Nr 76 poz. 667.

Wniosek powinien zawierać:
1.  Oznaczenie wnioskodawcy, jego siedzibę lub miejsce zamieszkania;
2.  Dane osobowe przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, a w przypadku przedsiębiorcy innego niż osoba fizyczna, albo jednostki naukowej, członków organu zarządzającego, prokurentów i pełnomocników, zawierające imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia i numer PESEL, a w przypadku osoby posiadającej obywatelstwo innego państwa - serię i numer paszportu oraz adresy zameldowania na pobyt stały i czasowy;
2a. Nnumer w rejestrze przedsiębiorców albo w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
3.  Określenie celu nabycia materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, warunków i miejsca ich przechowywania, a także zakresu prac do jakich będą one używane;
4.  Określenie rodzaju i ilości materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, jakie mogą być nabywane lub przechowywane w okresie roku.

Do wniosku, wnioskodawca powinien dołączyć następujące dokumenty:
1. Określające formę prawną wnioskodawcy, w szczególności statut lub umowę;
2. uchylony
3. Oświadczenie wskazujące osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 2 wniosku, a także oświadczenia tych osób o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
4. Zaświadczenie albo oświadczenie o niekaralności Krajowego Rejestru Karnego;
5. Odpis albo oświadczenie o braku wpisu w rejestrze dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego;
6. Orzeczenie lekarskie i psychologiczne (dot. przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną);
7. Opinię potwierdzającą spełnienie warunków technicznych i organizacyjnych podczas wykonywania prac z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, wydaną przez odpowiednią instytucję spośród określonych w załączniku do rozporządzenia Ministra Gospodarki;
8. Zaświadczenia komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, stwierdzające, że obiekty budowlane i urządzenia techniczne, o których mowa w art. 12 ust.1 pkt 1 i 4  spełniają wymagania określone odpowiednio w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, sanitarnych i ochronie środowiska.

Do składanego wniosku wnioskodawca może dołączyć inne dokumenty mogące mieć znaczenie w rozpatrzeniu przedmiotowej sprawy.

Wojewoda może zażądać od wnioskodawcy innych dokumentów lub dodatkowych informacji uzupełniających, jeżeli w toku postępowania o wydania pozwolenia okaże się, że ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa lub inny ważny interes publiczny są one niezbędne do rozpatrzenia wniosku.

Opłaty

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.) za wydanie pozwolenia obowiązuje opłata skarbowa:
-     82 zł  za wydanie pozwolenia,
-     50% stawki w przypadku występowania z wnioskiem o zmianę warunków wydanego pozwolenia dotyczącego rozszerzenia zakresu pozwolenia.

Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, tj. z chwilą złożenia wniosku o wydanie pozwolenia. Zapłatę opłaty skarbowej należy dokonać:
-    gotówką w kasie Urzędu Miasta Opola
-    bezgotówkowo – na rachunek opłaty skarbowej Urzędu Miasta Opola Bank Millenium SA 03 1160 2202 0000 0002 1515 3249

Termin składania dokumentów ...
Termin załatwienia sprawy Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego:
- sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego -  nie później niż w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku;
- sprawy szczególnie skomplikowane -  nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Podstawa prawna -> Art. 9 ust. 1 i art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1329 z późn. zm.) – Rozdział 2 zwana dalej ustawą;
-> Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 13 kwietnia 2005 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie pozwolenia na nabywanie, przechowywanie lub używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. Nr 76, poz. 667) – uznany za uchylony – stosowany do czasu wydania nowego rozporządzenia ...
Dodatkowe informacje Przedsiębiorca lub kierownik jednostki naukowej, któremu wydano pozwolenie jest obowiązany:
 - przestrzegać zasad bezpiecznego wykonywania prac przy użyciu materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego;
 - przestrzegać warunków określonych w pozwoleniu;
 - zapewnić stały nadzór nad osobami mającymi dostęp do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego;
 - dysponować obiektami lub urządzeniami odpowiadającymi warunkom technicznym, określonym w odrębnych przepisach, stosownie do charakteru wykonywanych prac z użyciem materiałów wybuchowych do użytku cywilnego lub terenami przeznaczonymi do wzniesienia tych obiektów lub urządzeń;
 - zapewnić bezpieczne przechowywanie i przemieszczanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego;
 - prowadzić ewidencję nabytych, zużytych, przechowywanych, przemieszczanych i zbytych materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego;
 - na bieżąco oceniać i dokumentować stopień ryzyka związanego z prowadzeniem prac przy użyciu materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, a także posiadać dokumentację obiektów i urządzeń;
 - przechowywać ewidencję nabytych, zużytych, przechowywanych, przemieszczonych i zbytych materiałów wybuchowych, oceny stopnia ryzyka związanego z planowaniem prac przy użyciu materiałów wybuchowych, a także dokumentację wykazanych obiektów i urządzeń przez okres 10 lat, licząc od ostatniego dnia roku kalendarzowego, w którym transakcja została dokonana, nawet jeśli w tym czasie zaprzestali wykonywania działalności gospodarczej albo naukowej oraz udostępniać ją na żądanie właściwych organów. W przypadku naruszenia lub zmiany warunków określonych w wydanym pozwoleniu wojewoda ma prawo jego cofnięcia.
Tryb odwoławczy Od decyzji wojewody o wydaniu, odmowie wydania lub cofnięciu pozwolenia przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw gospodarki w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wojewody Opolskiego.
Informacje redakcyjne Opracowała: Małgorzata Jęglet-Smoczyńska  – Inspektor Wojewódzki.

Wytworzył: Małgorzata Jęglet-Smoczyńska

Wprowadził: Wiesław Śmiech

Opublikował: Wiesław Śmiech

Liczba wyświetleń: 3974

Data wytworzenia: 2013-08-21

Data publikacji: 2013-08-22 12:29:50

Ostatnio Aktualizował: Wiesław Śmiech

Data ostatniej zmiany: 2013-08-22 12:51:05

.