BIP OUW - archiwalny serwis (13.11.2014)
^ Wróć na górę strony

Wydawanie zezwoleń na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej

Opolski Urząd Wojewódzki
Karta Usługi
WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA POBYT CZASOWY W CELU PROWADZENIA DZIALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Miejsce załatwienia sprawy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

 

Oddział ds. Cudzoziemców i Obywatelstwa

 

pokój: 324

 

Godziny przyjęć klientów:

Poniedziałek od 7:45 do 16:30

 

Od wtorku do piątku od 7:30 do 15:00

 

telefon: 77 45 24 349, 77 45 24 610
Warunki niezbędne do załatwienia sprawy

Zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej udziela się cudzoziemcowi, jeżeli celem jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest prowadzenie działalności gospodarczej na podstawie przepisów obowiązujących w tym zakresie na tym terytorium oraz spełnione są następujące warunki:

 

1)   cudzoziemiec posiada:

a) ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b) źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu,

c) zgodę właściwego organu na zajmowanie określonego stanowiska lub wykonywanie zawodu, gdy obowiązek jej uzyskania wynika z przepisów odrębnych;

2) cudzoziemiec ma zapewnione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsce zamieszkania;

3) podmiot, który prowadzi działalność gospodarczą:

a) w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemca osiągnął dochód nie niższy niż 12-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie, w którym podmiot ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w trzecim kwartale roku poprzedzającego złożenie wniosku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 255), lub zatrudnia na czas nieokreślony i w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej przez okres 1 roku poprzedzającego złożenie wniosku co najmniej 2 pracowników będących obywatelami polskimi lub cudzoziemcami, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 1-9 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, lub

b) wykaże, że posiada środki pozwalające na spełnienie w przyszłości warunków określonych w lit. a, lub prowadzi działania pozwalające na spełnienie w przyszłości tych warunków, w szczególności przyczyniające się do wzrostu inwestycji, transferu technologii, wprowadzania korzystnych innowacji lub tworzenia miejsc pracy.

 

Pkt. 3 stosuje się do utworzonej przez cudzoziemca spółki komandytowej, komandytowo-akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej albo do spółki, do której cudzoziemiec przystąpił lub której udziały lub akcje objął lub nabył.

 

Zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej udziela się cudzoziemcowi, którego celem pobytu jest wykonywanie pracy poprzez pełnienie funkcji w zarządzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej, którą utworzył lub której udziały lub akcje objął lub nabył, o ile cudzoziemiec spełnia warunki, o których mowa w pkt 1 i 2, a spółka spełnia warunki, o których mowa w pkt 3.

Wymagane dokumenty

I. Wypełniony wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy (+dwie kserokopie).

II. Cztery  fotografie spełniające następujące wymagania:

- nieuszkodzone, kolorowe, o dobrej ostrości;

- wymiary 35 mm x 45 mm;

wykonane nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;

- przedstawiające wizerunek twarzy cudzoziemca od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, na jednolitym jasnym tle, w pozycji frontalnej, patrzącego na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowują naturalny kolor jego skóry;

- przedstawiające wyraźnie oczy cudzoziemca, a zwłaszcza źrenice, linia oczu cudzoziemca jest równoległa do górnej krawędzi fotografii.

III. Ważny dokument podróży (+dwie kserokopie).

IV. Kartę pobytu - w przypadku przedłużenia prawa pobytu.

 V. Dokument potwierdzający posiadanie zapewnionego miejsca zamieszkania (np. poświadczenie zameldowania, umowa najmu mieszkania, inna umowa umożliwiająca władanie lokalem mieszkalnym, lub oświadczenie osoby uprawnionej do władania lokalem mieszkalnym o zapewnieniu cudzoziemcowi miejsca zamieszkania).  

VI. Dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

VII. Dokumenty potwierdzające posiadanie źródła stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na utrzymaniu (dla osoby samotnie gospodarującej - 542 zł netto miesięcznie, dla osoby w rodzinie - w wysokości 456 zł netto miesięcznie).

VIII. Zgodę właściwego organu na zajmowanie określonego stanowiska lub wykonywanie zawodu, gdy obowiązek uzyskania wynika z przepisów odrębnych.

IX. Zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości zaległości spółki lub przedsiębiorcy, bądź oświadczenie w tym zakresie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej – potwierdzone notarialnie lub podpisane w obecności pracownika OUW, albo administracji samorządowej, który potwierdzi własnoręczność podpisu.

X. Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON.

XI. Decyzja o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej.

XII. Dowód opłaty skarbowej.

 

Ponadto:

1. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej:

Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

 

 

2. W przypadku  utworzonej przez cudzoziemca spółki komandytowej, komandytowo-akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej albo do spółki, do której cudzoziemiec przystąpił lub której udziały akcyjne objął lub nabył:

 

1. Aktualny wypis z krajowego rejestru sądowego.

2. W przypadku założenia spółki - akt notarialny.

3. Dokument potwierdzający posiadanie udziałów w spółce.

4. Dokumenty potwierdzające, że w roku podatkowym, poprzedzającym złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej, osiągnął dochód nie niższy niż 12-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie, w którym podmiot ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w trzecim kwartale roku poprzedzającego złożenie wniosku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 255);

lub

Dokument potwierdzający, że cudzoziemiec posiada środki pozwalające na spełnienie w przyszłości wyżej określonych warunków;

lub

Dokumenty, że cudzoziemiec prowadzi działania pozwalające na spełnienie w przyszłości tych warunków, w szczególności przyczyniające się do wzrostu inwestycji, transferu technologii, wprowadzania korzystnych innowacji lub tworzenia miejsc pracy;

lub

Dokument potwierdzający zatrudnienie na czas nieokreślony i w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej przez okres 1 roku poprzedzającego złożenie wniosku co najmniej 2 pracowników będących obywatelami polskimi lub cudzoziemcami, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 1-9 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia  i instytucjach rynku pracy.

W zależności od rodzaju sprawy organ rozpatrujący wniosek może żądać od wnioskodawcy przedłożenia dodatkowych dokumentów lub złożenia wyjaśnień.

Opłaty

1. Opłata skarbowa za zezwolenie na pobyt czasowy wynosi 340 zł i należy ją uiścić w najpóźniej w dniu składania wniosku.

 Opłatę można uiszczać:

 • w kasie Urzędu Miasta Opola (Rynek – Ratusz) od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14:30,
 • w kasie Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego (ul. Piastowska 14, pok. 36) od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-14:00,
 • na rachunek bankowy Urzędu Miasta Opola –03 1160 2202 0000 0002 1515 3249 Bank Millennium S.A.

 2. Opłata za kartę pobytu – 50 zł – w  momencie odbioru decyzji pozytywnej.

 Opłatę można uiszczać:

 • w kasie Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
  (ul. Piastowska 14, pok. 36) od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-14:00,
 • na rachunek bankowy Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
  w Opolu – Wydział Finansów, Budżetu i Certyfikacji
  22 1010 1401 0006 9322 3100 0000 - NBP Oddział Opole.
Termin składania dokumentów Wniosek należy złożyć do wojewody w czasie legalnego pobytu.
Termin załatwienia sprawy

Do 60 dni.

Do powyższego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
Podstawa prawna

1.Ustawa z dnia  12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1650).

2.Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. nr 1282).

3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. nr 187 poz. 1330).

4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267).

 

Dodatkowe informacje
 • Zezwolenie na pobyt czasowy udzielane jest każdorazowo na okres niezbędny do realizacji celu pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jednak nie dłuższy niż 3 lata.

 

 • Decyzję w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy lub odmowie udzielenia wydaje wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamierzonego pobytu cudzoziemca.

 

 • Dokumentem potwierdzającym uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy jest karta pobytu.

  

 • Wniosek składa cudzoziemiec ubiegający się o zezwolenie osobiście do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca, nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Przy składaniu wniosku cudzoziemiec ma obowiązek złożyć odciski linii papilarnych.
 • Jeśli wniosek nie zostanie złożony osobiście lub zostanie wysłany pocztą – po doręczeniu wniosku do wojewody cudzoziemiec zostanie wezwany do osobistego stawiennictwa w terminie 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

 

 • Brak, któregokolwiek z dokumentów wymienionych w punktach I-III spowoduje wezwanie cudzoziemca do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

 

 • Dołączenie wszystkich wymienionych niżej dokumentów do wniosku przy jego składaniu może ograniczyć ilość korespondencji urzędowej i skrócić czas załatwienia sprawy.

 

 • W toku prowadzonego postępowania cudzoziemiec może zostać wezwany do osobistego stawiennictwa w celu złożenia dodatkowych wyjaśnień niezbędnych do podjęcia decyzji oraz zobowiązany do złożenia innych dokumentów, które pozwolą organowi administracji na dokładne wyjaśnienie sprawy i podjecie decyzji z uwzględnieniem zarówno interesu społecznego, jak i słusznego interesu strony.
Tryb odwoławczy Od decyzji przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Wojewody Opolskiego do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców.
Informacje redakcyjne Opracowała: Bogusława Kamińska

Pliki załączone do artykułu:

Wytworzył: Bogusława Kamińska

Wprowadził: Agnieszka Kwiecień

Opublikował: Agnieszka Kwiecień

Liczba wyświetleń: 996

Data wytworzenia: 2014-05-05

Data publikacji: 2014-05-05 14:19:18

Ostatnio Aktualizował: Agnieszka Kwiecień

Data ostatniej zmiany: 2014-05-06 14:53:06

Historia zmian artykułu
 • 2014-05-06 14:53:06 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Agnieszka Kwiecień, Zmiana kategorii
  • 2014-05-06 14:12:57 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Agnieszka Kwiecień, Błędnie przypisana kategoria
  • 2014-05-06 12:43:43 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Lidia Kowal, Zmianaprzypisania do kategorii
Pokaż wszystkie

.