BIP OUW - archiwalny serwis (13.11.2014)
^ Wróć na górę strony

Zakłady Aktywności Zawodowej - nadanie statusu

Opolski Urząd Wojewódzki
Karta Usługi
Nadanie statusu Zakładu Aktywności Zawodowej
Miejsce załatwienia sprawy Kontakt

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia - Oddział ds. Pracy

Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się osobiście.

Oddział ds. Pracy - pokoje: 518, 519, 522.

Informacje można uzyskać również telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30 pod nt tel.: 77/4524310, 77/4524487, 77/4524563.
Warunki niezbędne do załatwienia sprawy
 • Wniosek podmiotu starającego się o nadanie statusu Zakładu Aktywności Zawodowej.
 • Gmina, powiat oraz fundacja, stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna, której statutowym zadaniem jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, zwane dalej "organizatorem", może utworzyć wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo jednostkę i uzyskać dla tej jednostki status zakładu aktywności zawodowej, jeżeli:
 1.  co najmniej 70% ogółu osób zatrudnionych w tej jednostce stanowią osoby niepełnosprawne, w szczególności skierowane do pracy przez powiatowe urzędy pracy:

a)    zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności,

b)    zaliczone do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną, w tym osób, w stosunku do których rada programowa, o której mowa w art. 10a ust. 4, zajęła stanowisko uzasadniające podjęcie zatrudnienia
i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej (nie więcej jednak niż 35% ogółu zatrudnionych);

 1.   obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład
  odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy, uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych
  w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniać wymagania dostępności do nich;
 2.   przeznacza uzyskane dochody na zakładowy fundusz aktywności;
  uzyska pozytywną opinię starosty o potrzebie utworzenia zakładu aktywności zawodowej.
Wymagane dokumenty

Do wniosku o dokonanie wpisu należy dołączyć załączniki:

 • dokładną nazwę i adres zakładu (z podaniem siedziby i miejsc wykonywania działalności gospodarczej);
 • informację o prowadzonej działalności gospodarczej (branża, profil produkcji, itp.);
 • tabele ilustrujące zatrudnienie, celem udokumentowania prawidłowości wyliczenia wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych;
 • oryginał decyzji Państwowej Inspekcji Pracy - Okręgowego Inspektoratu Pracy stwierdzającej, że pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy, uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy , pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich;
 • dokumentację potwierdzającą zapewnienie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych: kopie umów o pracę z personelem medycznym, uprawnienia do wykonywania zawodu (w przypadku zatrudnienia pielęgniarki, zezwolenie wydane przez właściwą ze względu na miejsce wykonywanie praktyki - Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych, w przypadku zatrudnienia lekarza - zezwolenie na wykonywanie zawodu lekarza wydane przez właściwą Okręgową Izbę Lekarską);
 • oświadczenie pracodawcy o zapewnieniu dowozu pracowników do lekarzy i na zabiegi rehabilitacyjne;
 • oświadczenie o przeznaczeniu uzyskanych dochodów na zakładowy fundusz aktywności;
 • aktualny odpis z Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego;
 • kopię zaświadczenia Urzędu Statystycznego o nadaniu numeru REGON;
kopię decyzji Urzędu Skarbowego w sprawie nadania numeru NIP.
Opłaty Brak opłat.
Termin składania dokumentów Na wniosek podmiotu starającego się o nadanie statusu Zakładu Aktywności Zawodowej.
Termin załatwienia sprawy Decyzję o nadaniu statusu Zakładu Aktywności Zawodowej wydaje się niezwłocznie po rozpatrzeniu wniosku, zgodnie z Kpa.
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.);

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 j.t.).
Dodatkowe informacje Wszystkie kopie dokumentów winny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem" oraz zawierać pieczęć i podpis wnioskodawcy.
Tryb odwoławczy Od decyzji w sprawie nadania statusu Zakładu Aktywności Zawodowej służy odwołanie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
Informacje redakcyjne

Opracował: Mirosław Próchniak – inspektor wojewódzki w Oddziale ds. Pracy.

Pliki załączone do artykułu:

Wytworzył: Mirosław Próchniak

Wprowadził: Aneta Stankiewicz

Opublikował: Aneta Stankiewicz

Liczba wyświetleń: 3590

Data wytworzenia: 2013-07-29

Data publikacji: 2013-07-29 10:42:17

Ostatnio Aktualizował: Aneta Stankiewicz

Data ostatniej zmiany: 2014-03-11 15:13:14

Historia zmian artykułu
 • 2014-03-11 15:13:14 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Aneta Stankiewicz, Zmiana pokoju przez pracownika

.