BIP OUW - archiwalny serwis (13.11.2014)
^ Wróć na górę strony

Zakłady pracy chronionej- nadanie statusu

Opolski Urząd Wojewódzki
Karta Usługi
Nadanie statusu zakładu pracy chronionej
Miejsce załatwienia sprawy Kontakt

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia - Oddział ds. Pracy

Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się osobiście.

Oddział ds. Pracy.

pokoje: 518, 519, 522.

Informacje można uzyskać również telefonicznie od poniedziałku  do piątku w godzinach 7:30-15:30 pod nr tel.: 77/4524310,  77/4524487, 77/4524563.

Warunki niezbędne do załatwienia sprawy Wniosek zainteresowanego pracodawcy wraz z załącznikami.
Wymagane dokumenty

Wniosek o nadanie statusu zakładu pracy chronionej powinien zawierać:

 • dokładną nazwę i adres zakładu (z podaniem siedziby i miejsc wykonywania działalności gospodarczej);
 • informację o prowadzonej działalności gospodarczej (branża, profil produkcji, itp.);

Do wniosku należy dołączyć załączniki:

 • tabele ilustrujące zatrudnienie, celem udokumentowania prawidłowości wyliczenia wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych za okres co najmniej 6 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, tabele w rozbiciu na każdy dzień miesiąca, powinny zawierać dane o liczbie zatrudnionych w osobach i w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy: ogółem, w tym osób niepełnosprawnych (ogółem) oraz osób zaliczonych do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
 • oryginał decyzji Państwowej Inspekcji Pracy - Okręgowego Inspektoratu Pracy stwierdzającej, że pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy, uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy , pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich;
 • dokumentację potwierdzającą zapewnienie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej , poradnictwa i usług rehabilitacyjnych: kopie umów o pracę z personelem medycznym, uprawnienia do wykonywania zawodu
  (w przypadku zatrudnienia pielęgniarki, zezwolenie wydane przez właściwą ze względu na miejsce wykonywanie praktyki - Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych, w przypadku zatrudnienia lekarza - zezwolenie na wykonywanie zawodu lekarza wydane przez właściwą Okręgową Izbę Lekarską);
 • oświadczenie pracodawcy o zapewnieniu dowozu pracowników do lekarzy i na zabiegi rehabilitacyjne;
 • aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub postanowienie sądu rejonowego o wpisaniu spółki lub spółdzielni do KRS - aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego;
 • kopię zaświadczenia Urzędu Statystycznego o nadaniu numeru REGON;
 • kopię decyzji Urzędu Skarbowego w sprawie nadania numeru NIP.
Opłaty Bez opłat.
Termin składania dokumentów Na wniosek zainteresowanego pracodawcy.
Termin załatwienia sprawy Zgodnie z Kpa, bez zbędnej zwłoki. W przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2011 r. Nr 12,  poz. 721 ze zm.);

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 j.t.).
Dodatkowe informacje Wszystkie kopie dokumentów winny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem" oraz zawierać pieczęć i podpis pracodawcy.
Tryb odwoławczy Od decyzji służy odwołanie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej za pośrednictwem Wojewody Opolskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Informacje redakcyjne

Opracował: Wacław Krawczuk – kierownik Oddziału ds. Pracy.

Pliki załączone do artykułu:

Wytworzył: Wacław Krawczuk

Wprowadził: Aneta Stankiewicz

Opublikował: Aneta Stankiewicz

Liczba wyświetleń: 3600

Data wytworzenia: 2013-07-25

Data publikacji: 2013-07-25 12:20:39

Ostatnio Aktualizował: Aneta Stankiewicz

Data ostatniej zmiany: 2014-08-20 11:10:34

Historia zmian artykułu
 • 2014-08-20 11:10:34 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Aneta Stankiewicz, Dodano nowy załącznik: zaklady-pracy-chronionej-w-wojewodztwie-opolskim-stan-na-19-08-2014-r.xls
  • 2014-08-20 11:10:26 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Aneta Stankiewicz, Usunięto załącznik: zaklady-pracy-chronionej-w-wojewodztwie-opolskim-stan-na-4-07-2014-r.xls
  • 2014-07-14 11:19:27 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Aneta Stankiewicz, Dodano nowy załącznik: zaklady-pracy-chronionej-w-wojewodztwie-opolskim-stan-na-4-07-2014-r.xls
  • 2014-07-14 11:19:18 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Aneta Stankiewicz, Usunięto załącznik: zaklady-pracy-chronionej-w-wojewodztwie-opolskim-stan-na-17-04-2014-r.xls
  • 2014-05-12 09:18:18 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Aneta Stankiewicz, Dodano nowy załącznik: zaklady-pracy-chronionej-w-wojewodztwie-opolskim-stan-na-17-04-2014-r.xls
  • 2014-05-12 09:18:12 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Aneta Stankiewicz, Usunięto załącznik: zaklady-pracy-chronionej-w-wojewodztwie-opolskim-stan-na-31-01-2014-r.xls
  • 2014-03-17 09:37:53 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Aneta Stankiewicz, Zmiana pokoju przez pracownika
  • 2014-01-31 15:08:10 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Aneta Stankiewicz, Usunięto załącznik: zaklady-pracy-chronionej-w-wojewodztwie-opolskim-stan-na-30-01-2014-r.xls
  • 2014-01-31 15:07:56 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Aneta Stankiewicz, Dodano nowy załącznik: zaklady-pracy-chronionej-w-wojewodztwie-opolskim-stan-na-31-01-2014-r.xls
  • 2014-01-31 12:14:57 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Aneta Stankiewicz, Dodano nowy załącznik: zaklady-pracy-chronionej-w-wojewodztwie-opolskim-stan-na-30-01-2014-r.xls
  • 2014-01-31 12:14:49 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Aneta Stankiewicz, Usunięto załącznik: zaklady-pracy-chronionej-w-wojewodztwie-opolskim-stan-na-12-11-2013-r.xls
  • 2013-11-18 11:00:42 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Aneta Stankiewicz, Usunięto załącznik: zaklady-pracy-chronionej-w-wojewodztwie-opolskim-stan-na-9.08.2013-r.xls
  • 2013-11-18 11:00:26 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Aneta Stankiewicz, Dodano nowy załącznik: zaklady-pracy-chronionej-w-wojewodztwie-opolskim-stan-na-12-11-2013-r.xls
  • 2013-10-25 13:59:28 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Aneta Stankiewicz, Zmiana pokoju przez pracowników
Pokaż wszystkie

.