BIP OUW - archiwalny serwis (13.11.2014)
^ Wróć na górę strony

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej

Opolski Urząd Wojewódzki
Karta Usługi
ZEZWOLENIE NA POBYT REZYDENTA DŁUGOTERMINOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ

Miejsce załatwienia sprawy

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Oddział ds. Cudzoziemców i Obywatelstwa

pokój: 327

 

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek od 7:45 do 16:30

od wtorku do piątku od 7:45 do 15:00

 

telefon: 77 45 24 555
Warunki niezbędne do załatwienia sprawy

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE udziela się na wniosek cudzoziemcowi przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bezpośrednio przed złożeniem wniosku, legalnie i nieprzerwanie, co najmniej przez 5 lat, który posiada:

 

1. Stabilne i regularne źródło dochodu wystarczającego do pokrycia kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu.

 

Dochód, o którym mowa, po odliczeniu kosztów zamieszkania przypadający na każdego członka rodziny pozostającego na utrzymaniu cudzoziemca lub na cudzoziemca, gdy jest osobą samotną, musi być wyższy niż wysokość dochodu, od której przyznaje się świadczenia pieniężne z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

 

2. Ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu przepisów
o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za nieprzerwany, gdy żadna z przerw w nim nie była dłuższa niż 6 miesięcy i nie przekroczyła łącznie 10 miesięcy- w przypadku pobytu cudzoziemca na terytorium RP bądź nie była dłuższa niż 12 miesięcy i wszystkie przerwy nie przekroczyły łącznie 18 miesięcy w przypadku pobytu na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej cudzoziemca posiadającego zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, chyba że przerwa była spowodowana :

 

 • wykonywaniem obowiązków zawodowych lub świadczeniem pracy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie umowy zawartej z pracodawcą, którego siedziba znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • towarzyszeniem małżonkowi wykonującemu obowiązki zawodowe lub świadczącemu pracę w warunkach, o których mowa wyżej;
 • szczególna sytuacją wymagająca obecności cudzoziemca poza terytorium RP, trwająca nie dłużej niż 6 miesięcy,
 • wyjazdem poza terytorium RP w celu odbycia praktyk lub uczestnictwa w zajęciach, przewidzianych w toku studiów polskiej uczelni.

 

Odmawia się wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, gdy cudzoziemiecprzebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

 

1. nielegalnie.

 

2. na podstawie wizy Schengen upoważniającej tylko do wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i pobytu na tym terytorium wydanej w celu przyjazdu ze względów humanitarnych, z uwagi na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe – art.60 ust.1 pkt 23 ustawy o cudzoziemcach.

 

3. w celu odbycia studiów lub szkolenia zawodowego.

4. w związku z zamiarem podjęcia lub kontynuowania nauki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

5. w związku z uzyskaniem zgody na pobyt ze względów humanitarnych, zgody na pobyt tolerowany, azylu lub ochrony czasowej.

 

6. w związku z ubieganiem się o nadanie statusu uchodźcy lub udzielenie azylu.

 

7. na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielonego cudzoziemcowi, który przebywa na tym terytorium, który jest obowiązany do osobistego stawiennictwa przed polskim organem władzy publicznej lub obecności cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymaga jego wyjątkowa sytuacja osobista lub obecności cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymaga interes Rzeczypospolitej Polskiej , tj. przesłanek o których mowa w art. 181 ust. 1.

8. na podstawie zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego. 

 

Wymagane dokumenty

1. Wypełniony wniosek o udzielenie zezwolenia.

 

2. Cztery aktualne fotografie nieuszkodzone, kolorowe, dobrej ostrości o wymiarach 35 x 45 mm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku przedstawiające wizerunek twarzy cudzoziemca od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, na jednolitym jasnym tle, pozycji frontalnej, patrzącego na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowują naturalny kolor jego skóry, przedstawiających wyraźnie oczy cudzoziemca, a zwłaszcza źrenice, linia oczu cudzoziemca jest równoległa do górnej krawędzi fotografii. Cudzoziemiec z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może dołączyć fotografię przedstawiającą go w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku należy dołączyć dokumenty potwierdzające niepełnosprawność a w przypadku ich braku oświadczenie cudzoziemca o niepełnosprawności.               

 

3. Potwierdzenia zameldowania na pobyt czasowy.

4. Dokumenty potwierdzające co najmniej pięcioletni nieprzerwany, legalny pobyt w Polsce.

5. Ważny dokument podróży wraz z kserokopią wszystkich jego stron.

6. Karta pobytu.

7. Szczegółowy życiorys.

8. Tytuł prawny do zajmowania wskazanego lokalu mieszkalnego.

9. Zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego o dochodach osiągniętych w ostatnich 3 latach, bądź oświadczenie w tym zakresie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej – potwierdzone notarialnie lub podpisane w obecności pracownika OUW, albo administracji samorządowej, który potwierdzi własnoręczność podpisu.

10. Dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (np. ZUS RMUA z 3 ostatnich miesięcy).

11. Dokumenty potwierdzające posiadanie stabilnego i regularnego źródła dochodu wystarczającego do pokrycia kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na utrzymaniu.

12. Dowód opłaty skarbowej.

13. W przypadku, gdy wnioskodawca jest zatrudniony lub wykonuje inną pracę zarobkową dodatkowo:

a)  aktualne zezwolenie na pracę albo pisemne oświadczenie pracodawcy o zamiarze powierzenia cudzoziemcowi wykonywania pracy, jeżeli zezwolenie na pracę nie jest wymagane;

b)  aktualna umowa o pracę (zgodna z wydanym zezwoleniem na pracę), świadectwa pracy z poprzednich stosunków pracy;

c)  zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach netto z 3 ostatnich miesięcy.

 

14. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej lub pracy w utworzonej przez siebie spółce prawa handlowego, bądź w spółce, w której jest się właścicielem lub współwłaścicielem:

a)    dokumenty wymienione w pkt 14 a;

b)    w przypadku spółek:

-     aktualny wypis z krajowego rejestru sądowego,

-     akt notarialny, na podstawie którego ustanowiona została spółka,

-     bilans roczny z działalności spółki;

c)   zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego
o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości spółki lub przedsiębiorcy, bądź oświadczenie
w tym zakresie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej – potwierdzone notarialnie lub podpisane w obecności pracownika OUW, albo administracji samorządowej, który potwierdzi własnoręczność podpisu;

d)  zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego o osiągniętych dochodach spółki lub przedsiębiorcy
w ostatnich 3 latach, bądź oświadczenie w tym zakresie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej – potwierdzone notarialnie lub podpisane w obecności pracownika OUW, albo administracji samorządowej, który potwierdzi własnoręczność podpisu;

e)  zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;

f)   zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON;

g)  decyzję o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej;

h)  dokumenty potwierdzające ewentualne zatrudnienie obywateli polskich;

i)   aktualne zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu z opłatą składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i fundusz pracy;

j)   aktualne zaświadczenie z ZUS o okresach składkowych.

 

W przypadku wskazania innych okoliczności – dokumenty  potwierdzające okoliczności, na które powołuje się cudzoziemiec w uzasadnieniu wniosku.
Opłaty

1.  Opłata skarbowa – 640 złw momencie złożenia wniosku
o
zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej.

 

Opłatę można uiszczać:

 • w kasie Urzędu Miasta Opola (Rynek – Ratusz) od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14:30,
 • w kasie Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego (ul. Piastowska 14, pok. 36) od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-14:00,
 • na rachunek bankowy Urzędu Miasta Opola –

03   160 2202 0000 0002 1515 3249 Bank Millennium S.A.

2.  Opłata za kartę pobytu – 50 zł – w  momencie odbioru decyzji pozytywnej.

Opłatę można uiszczać:

 • w kasie Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

(ul. Piastowska 14, pok. 36) od poniedziałku do piątku
w godzinach 9:00-14:00,

 

 • na rachunek bankowy Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
  w Opolu – Wydział Finansów, Budżetu i Certyfikacji
22 1010 1401 0006 9322 3100 0000 - NBP Oddział Opole.
Termin składania dokumentów
 • Cudzoziemiec składa wniosek o udzielenie mu zezwolenia na pobyt stały osobiście, nie później niż w ostatnim dniu jego legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Cudzoziemiec jest zobowiązany złożenia odcisków linii papilarnych. Przypadku, gdy nie złożył odcisków linii papilarnych w celu wydania karty pobytu, choć był do tego obowiązany odmawia się wszczęcia postępowania.
Termin załatwienia sprawy

Do 90 dni

Do powyższego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych
w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2013r. poz. 1650, z późn. zm.).

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej  (Dz. U. z 2014 r., poz. 569).

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. nr 1282).

4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. nr 187 poz. 1330).

5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.).

Dodatkowe informacje

1. Do 5 letniego okresu pobytu, warunkującego udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE nie zalicza się pobytu cudzoziemca:

 • będącego pracownikiem delegowanym przez usługodawcę w celu transgranicznego świadczenia usług lub będącego usługodawcą świadczącym usługi transgraniczne;
 • na podstawie wizy Schengen upoważniającej tylko do wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i pobytu na tym terytorium wydanej w celu przyjazdu ze względów humanitarnych, z uwagi na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe – art.60 ust.1 pkt 23 ustawy o cudzoziemcach
 • w okresie jego nauki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • który został zobowiązany do powrotu i nie upłynął jeszcze termin dobrowolnego powrotu określony w decyzji w tej;
 • który jest obowiązany opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadkach, o których mowa w art. 299 ust. 6- Cudzoziemiec jest obowiązany opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia, w którymdecyzja:1) o odmowie przedłużenia mu wizy Schengen lub wizy krajowej, udzielenia mu zezwolenia na pobyt czasowy, zezwoleniana pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub decyzja o cofnięciu mu zezwoleniana pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub2) o odmowie nadania mu statusu uchodźcy lub udzielenia ochrony uzupełniającej lub decyzja o umorzeniu postępowaniaw sprawie nadania mu statusu uchodźcy, lub decyzja o pozbawieniu go statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, lub3) o cofnięciu zgody na pobyt ze względów humanitarnych– stała się ostateczna, a w przypadku wydania decyzji przez organ wyższego stopnia, od dnia, w którym decyzja ostateczna została cudzoziemcowi doręczona
 • będącego członkiem misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego państwa obcego lub inną osobą zrównaną z nimina podstawie ustaw, umów międzynarodowych lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych;
 • o którym mowa w art. 181 ust. 1- pobyt ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu cudzoziemca    w RP;
 • w toku postępowania w sprawie nadania mu statusu uchodźcy, w przypadku gdy postępowanie to zakończyło się odmową nadania statusu uchodźcy lub udzielenia ochrony uzupełniającej;
 • na podstawie zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego.

Do 5 letniego okresu pobytu, warunkującego udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE zalicza się połowę okresu pobytu cudzoziemca na podstawie wizy lub zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonych w związku z odbywaniem studiów lub szkolenia zawodowego oraz  pobytu w toku postępowania w sprawie o nadanie statutu uchodźcy .

Zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE udziela się na czas nieoznaczony. Z dniem uzyskania przez cudzoziemca zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE wygasa  z mocy prawa z dniem nabycia obywatelstwa polskiego.

Pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za legalny do czasu wydania decyzji ostatecznej jeżeli cudzoziemiec złożył wniosek w czasie zgodnego z prawem pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wniosek nie zawiera braków formalnych lub braki zostały uzupełnione w terminie.

Decyzję w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE wydaje wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca.

 

KARTA POBYTU

 • Dokumentem potwierdzającym uzyskanie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE jest karta pobytu. Karta pobytu jest ważna przez 5 lat od daty jej wydania i po upływie tego okresu podlega wymianie.
 • Kartę pobytu wymienia się  w następujących przypadkach:  

- zmiana danych umieszczonych w dotychczasowej karcie pobytu,

- zmiana wizerunku posiadacza karty pobytu w stosunku do wizerunku twarzy umieszczonego w tej karcie pobytu w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację posiadacza karty,

- utraty, 

- jej uszkodzenia, 

- przejęcia przez RP odpowiedzialności za ochronę międzynarodową posiadacza karty pobytu uzyskanej w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE z adnotacją o ochronie międzynarodowej,  

-przejęcia przez inne państwo członkowskie UE odpowiedzialności za ochronę międzynarodową posiadacza karty pobytu wydanej w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE.

 • Wniosek o wymianę karty pobytu należy złożyć w terminie 14 dni po wystąpieniu przesłanek do ich wymiany.
 • Wniosek o wydanie kolejnej karty pobytu należy złożyć co najmniej 30 dni przed upływem okresu ważności karty pobytu,
 • W przypadku utraty lub uszkodzenia karty pobytu  cudzoziemiec w terminie 3 dni od dnia jej utraty lub uszkodzenia, zawiadamia organ, który wydał kartę pobytu.  
Cudzoziemiec, który odzyskał utraconą kartę pobytu zawiadamia o tym fakcie, w terminie 3 dni od dnia jego odzyskania, organ, który wydał tę kartę.
Tryb odwoławczy Od decyzji przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Wojewody Opolskiego do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców.
Informacje redakcyjne

Opracowała: Justyna Klisz

Pliki załączone do artykułu:

Wytworzył: Justyna Klisz

Wprowadził: Agnieszka Kwiecień

Opublikował: Agnieszka Kwiecień

Liczba wyświetleń: 4281

Data wytworzenia: 2014-04-25

Data publikacji: 2014-05-06 14:17:52

Ostatnio Aktualizował: Agnieszka Kwiecień

Data ostatniej zmiany: 2014-05-15 11:01:57

Historia zmian artykułu
 • 2014-05-15 11:01:57 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Agnieszka Kwiecień, Dodano nowy załącznik: wydanie-wymiana-karty-pobytu.pdf
  • 2014-05-15 11:01:37 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Agnieszka Kwiecień, Usunięto załącznik: wniosek-o-wydanie-lub-wymiane-karty-pobytu.pdf
  • 2014-05-14 14:23:30 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Agnieszka Kwiecień, Dodano nowy załącznik: wniosek-o-wydanie-lub-wymiane-karty-pobytu.pdf
  • 2014-05-14 14:23:02 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Agnieszka Kwiecień, Uzupełnienie brakujących informacji
Pokaż wszystkie

.