BIP OUW - archiwalny serwis (13.11.2014)
^ Wróć na górę strony

Zezwolenie na pobyt stały

Opolski Urząd Wojewódzki
Karta Usługi
ZEZWOLENIE NA POBYT STAŁY

Miejsce załatwienia sprawy

 

 

 

 

 

Kontakt

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Oddział ds. Cudzoziemców i Obywatelstwa

pokój: 327

 

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek od 7:45 do 16:30

od wtorku do piątku od 7:45 do 15:00

 

telefon: 77 45 24 555
Warunki niezbędne do załatwienia sprawy

Zezwolenie na pobyt stały udziela się cudzoziemcowi na czas nieoznaczony, na jego wniosek, jeżeli:

 • Jest dzieckiem cudzoziemca, posiadającego zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, pozostającym pod jego władzą rodzicielską:

a)  urodzonym po udzieleniu temu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE,

b)  urodzonym w okresie ważności zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego temu cudzoziemcowi

 

 • Jest dzieckiem obywatela polskiego i pozostaje pod jego władzą rodzicielską
 • Jest osobą o polskim pochodzeniu i zamierza osiedlić się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

 

 • Pozostaje w uznawanym przez prawo RP związku małżeńskim, z obywatelem polskim przez co najmniej 3 lata przed dniem, w którym złożył wniosek o udzielenie mu zezwolenia na pobyt stały i bezpośrednio przed złożeniem tego wniosku przebywał nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nie krótszy niż 2 lata na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego  w związku z pozostawaniem w związku małżeńskim z obywatelem polskim lub w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych.

 

 • Jest ofiarą handlu ludźmi w rozumieniu art. 115 § 22 Kodeksu Karnego (tzn. Handlem ludźmi jest werbowanie, transport, dostarczanie, przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie osoby z zastosowaniem:1)   przemocy lub groźby bezprawnej,2)   uprowadzenia,3)   podstępu,4)   wprowadzenia w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania,5)   nadużycia stosunku zależności, wykorzystania krytycznego położenia lub stanu bezradności,6)   udzielenia albo przyjęcia korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy osobie sprawującej opiekę lub nadzór nad inną osobą- w celu jej wykorzystania, nawet za jej zgodą, w szczególności w prostytucji, pornografii lub innych formach seksualnego wykorzystania, w pracy lub usługach o charakterze przymusowym, w żebractwie, w niewolnictwie lub innych formach wykorzystania poniżających godność człowieka albo w celu pozyskania komórek, tkanek lub narządów wbrew przepisom ustawy. Jeżeli zachowanie sprawcy dotyczy małoletniego, stanowi ono handel ludźmi, nawet gdy nie zostały użyte metody lub środki wymienione  w pkt 1-6) i:

a)   przebywał na terytorium RP bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie mu zezwolenia na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 1 rok na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy dla ofiar handlu ludźmi,

b)   współpracował z organami ścigania  w postępowaniu karnym o przestępstwo  z art. 189a § 1 - dopuszczenia się handlu ludźmi ,

c)   ma uzasadnione obawy przed powrotem do państwa pochodzenia, potwierdzone przez prokuratora  prowadzonego postępowanie w sprawie o przestępstwo z art. z art. 189a § 1- dopuszczenia się handlu ludźmi,

 • Bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały przebywał na terytorium RP przez okres nie krótszy niż 5 lat na podstawie statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych,
 • Bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały przebywał nieprzerwanie na terytorium RP  przez okres nie krótszy niż 10 lat na podstawie zgody na pobyt tolerowany udzielonej na podstawie art. 351 pkt 1 – tzn. jeżeli zobowiązanie go do powrotu:1) może nastąpić jedynie do państwa, w którym, w rozumieniu Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r.: a) zagrożone byłoby jego prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa osobistego lub b) mógłby zostać poddany torturom albo nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu, lub c) mógłby on być zmuszony do pracy, lub d) mógłby być pozbawiony prawa do rzetelnego procesu sądowego albo być ukarany bez podstawy prawnej– w przypadku gdy zachodzą okoliczności do odmowy udzielenia zgody na pobyt ze względów humanitarnych, lub 3może nastąpić jedynie do państwa, do którego wydanie go jest niedopuszczalne na mocy orzeczenia sądu albo z uwagi

na rozstrzygnięcie Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie odmowy wydania cudzoziemca,

 • Udzielono mu na terytorium RP azylu,
 • Posiada ważna Kartę Polaka i zamierza osiedlić się na terytorium RP na stałe.

 

 

Pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za nieprzerwany, gdy żadna z przerw w nim nie była dłuższa niż
6 miesięcy i nie przekroczyła łącznie 10 miesięcy w okresach stanowiących podstawę do udzielenia mu zezwolenia na pobyt stały, chyba że przerwa była spowodowana:

 • wykonywaniem obowiązków zawodowych lub świadczeniem pracy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie umowy zawartej z pracodawcą, którego siedziba znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • towarzyszeniem małżonkowi wykonującemu obowiązki zawodowe lub świadczącemu pracę w warunkach, o których mowa wyżej;
 • szczególna sytuacją wymagająca obecności cudzoziemca poza terytorium RP, trwająca nie dłużej niż 6 miesięcy,
 • wyjazdem poza terytorium RP w celu odbycia praktyk lub uczestnictwa w zajęciach, przewidzianych w toku studiów polskiej uczelni.
Wymagane dokumenty

1. Wypełniony wniosek o udzielenie zezwolenia.

 

2. Cztery aktualne fotografie nieuszkodzone, kolorowe, dobrej ostrości o wymiarach 35 x 45 mm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku przedstawiające wizerunek twarzy cudzoziemca od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, na jednolitym jasnym tle, pozycji frontalnej, patrzącego na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowują naturalny kolor jego skóry, przedstawiających wyraźnie oczy cudzoziemca, a zwłaszcza źrenice, linia oczu cudzoziemca jest równoległa do górnej krawędzi fotografii. Cudzoziemiec z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może dołączyć fotografię przedstawiającą go w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku należy dołączyć dokumenty potwierdzające niepełnosprawność a w przypadku ich braku oświadczenie cudzoziemca o niepełnosprawności.               

 

3. Dokumenty potwierdzające co najmniej roczny/ dwuletni / pięcioletni / dziesięcioletni nieprzerwany pobyt w Polsce.

 

4. Ważny dokument podróży wraz z kserokopią wszystkich jego stron.

 

5. Karta pobytu.

 

6. Zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego o niezaleganiu  w podatkach lub stwierdzające stan zaległości, bądź oświadczenie w tym zakresie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej – potwierdzone notarialnie lub podpisane w obecności pracownika OUW, albo administracji samorządowej, który potwierdzi własnoręczność podpisu.

 

7. Dowód wpłaty opłaty skarbowej.

 

W przypadku, gdy podstawą ubiegania się o zezwolenie na pobyt stały jest małżeństwo z obywatelem polskim należy dołączyć:

1. Odpis aktu małżeństwa.

 

2. Dowód osobisty małżonka.

 

3. Odpisy aktów urodzenia dzieci – w przypadku posiadania wspólnych dzieci.

 

4. Oświadczenie małżonka obywatela polskiego, odnoszące się do pobytu wnioskodawcy w Polsce.

 

W przypadku małoletniego będącego dzieckiem cudzoziemca, posiadającego zezwolenie na pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE, należy dołączyć:

1. Odpis aktu urodzenia dziecka/dzieci.

 

2. Zaświadczenie ze szkoły (szkół), do których uczęszcza/ją dziecko/dzieci.

 

3. Decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego oraz kartę pobytu rodzica.


W przypadku dziecka obywatela polskiego pozostającego pod jego władzą rodzicielską należy dołączyć:

1. odpis aktu urodzenia dziecka/dzieci,

2. dowód osobisty rodzica

3. dokumenty potwierdzające sprawowanie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem,

4. zaświadczenie ze szkoły (szkół), do których uczęszcza/ją dziecko/dzieci.

 

W przypadku posiadania  pobytu tolerowanego, statusu uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub azyl:

1. dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych zawartych we wniosku i okoliczności uzasadniających ubieganie się o udzielenie zezwolenia na pobyt stały,

2. dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych zawartych we wniosku i okoliczności uzasadniających ubieganie się o udzielenie zezwolenia na pobyt stały.

 

 

W przypadku, gdy cudzoziemiec jest ofiary handlu ludźmi:

1. dokumenty potwierdzające współpracę z organami ścigania w sprawie o przestępstwo handlu ludźmi,

2. dokument wydany przez prokuratora prowadzącego postępowanie w sprawie handlu ludźmi, potwierdzający uzasadniona obawę cudzoziemca przed powrotem do państwa pochodzenia.

 

W przypadku polskiego pochodzenia:

1. dokumenty potwierdzające polskie pochodzenie wraz  tłumaczeniami dokonanymi przez tłumacza przysięgłego na terytorium RP,

2. dokumenty potwierdzające zamiar pozostania w Polsce na stałe,

3. dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych zawartych we wniosku i okoliczności uzasadniających ubieganie się o udzielenie zezwolenia na pobyt stały.

 

 

W przypadku posiadania Kart Polaka:

1. Karta Polaka,

2. decyzja o przyznaniu przez Konsula Karty Polaka,

3. dokumenty potwierdzające zamiar pozostania w Polsce na stałe,

dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych zawartych we wniosku i okoliczności uzasadniających ubieganie się o udzielenie zezwolenia na pobyt stały.

Opłaty

1.  Opłata skarbowa – 640 zł – w momencie złożenia wniosku
o udzielenie zezwolenie na  pobyt stały.

 

Opłatę można uiszczać:

 • w kasie Urzędu Miasta Opola (Rynek – Ratusz) od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14:30,

 

 • w kasie Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego (ul. Piastowska 14, pok. 36) od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-14:00,

 

 • na rachunek bankowy Urzędu Miasta Opola –

03  1160 2202 0000 0002 1515 3249 Bank Millennium S.A.

 

2.  Opłata za kartę pobytu – 50 zł – w  momencie odbioru decyzji pozytywnej.

 

Opłatę można uiszczać:

 • w kasie Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

(ul. Piastowska 14, pok. 36) od poniedziałku do piątku
w godzinach 9:00-14:00,

 

 • na rachunek bankowy Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
  w Opolu – Wydział Finansów, Budżetu i Certyfikacji

  22 1010 1401 0006 9322 3100 0000 - NBP Oddział Opole.

Termin składania dokumentów
  • Cudzoziemiec składa wniosek o udzielenie mu zezwolenia na pobyt stały osobiście, nie później niż w ostatnim dniu jego legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  • W przypadku cudzoziemca będącego:                                  

- osobą małoletnią – wniosek o udzielenie mu zezwolenia na pobyt stały  składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jedno z rodziców lub jeden z ustanowionych przez sąd opiekunów,  

- osobą ubezwłasnowolnioną całkowicie – wniosek o udzielenie mu zezwolenia na pobyt stały składa opiekun ustanowiony przez sąd,                                                                                                     

- osobą małoletnią bez opieki – wniosek o udzielenie mu zezwolenia na pobyt stały składa kurator.

 

Przy składaniu wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały cudzoziemcowi będącemu osobą małoletnią, która ukończyła 6. rok życia, jest wymagana jego obecność

 

 • Cudzoziemiec jest zobowiązany złożenia odcisków linii papilarnych. Przypadku, gdy nie złożył odcisków linii papilarnych w celu wydania karty pobytu, choć był do tego obowiązany odmawia się wszczęcia postępowania.

 

Termin załatwienia sprawy

Do 90 dni

Do powyższego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych
w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2013r. poz. 1650, z późn. zm.).

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały (Dz. U. z 2014 r., poz. 568).

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. nr 1282).

4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. nr 187 poz. 1330).

5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.).

Dodatkowe informacje
 • Decyzję w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt stały wydaje wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca.
 • Zezwolenia na pobyt stały udziela się na czas nieoznaczony.

Pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za legalny do czasu wydania decyzji ostatecznej jeżeli cudzoziemiec złożył wniosek w czasie zgodnego z prawem pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wniosek nie zawiera braków formalnych lub braki zostały uzupełnione w terminie.

Zezwolenie na pobyt stały wygasa z mocy prawa z dniem udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE albo nabycia przez cudzoziemca obywatelstwa polskiego.

 

KARTA POBYTU

 • Dokumentem potwierdzającym uzyskanie zezwolenia na pobyt stały jest karta pobytu. Karta pobytu jest ważna przez 10 lat od daty jej wydania.  
 • Kartę pobytu wymienia się  w następujących przypadkach: 

- zmiana danych umieszczonych w dotychczasowej karcie pobytu, 

-zmiana wizerunku posiadacza karty pobytu w stosunku do wizerunku twarzy umieszczonego w tej karcie pobytu w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację posiadacza karty,  

 - jej utraty,

-  jej uszkodzenia,                                                                               

-  przejęcia przez RP odpowiedzialności za ochronę międzynarodową posiadacza karty pobytu uzyskanej w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE z adnotacją o ochronie międzynarodowej,

- przejęcia przez inne państwo członkowskie UE odpowiedzialności za ochronę międzynarodową posiadacza karty pobytu wydanej w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE.

 • Wniosek o wymianę karty pobytu należy złożyć w terminie 14 dni po wystąpieniu przesłanek do ich wymiany.
 • Wniosek o wydanie kolejnej karty pobytu należy złożyć co najmniej 30 dni przed upływem okresu ważności karty pobytu,
 • W przypadku utraty lub uszkodzenia karty pobytu  cudzoziemiec w terminie 3 dni od dnia jej utraty lub uszkodzenia, zawiadamia organ, który wydał kartę pobytu.  
Cudzoziemiec, który odzyskał utraconą kartę pobytu zawiadamia o tym fakcie, w terminie 3 dni od dnia jego odzyskania, organ, który wydał tę kartę.
Tryb odwoławczy Od decyzji przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Wojewody Opolskiego do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców.
Informacje redakcyjne

Opracowała: Justyna Klisz

Pliki załączone do artykułu:

Wytworzył: Justyna Klisz

Wprowadził: Agnieszka Kwiecień

Opublikował: Agnieszka Kwiecień

Liczba wyświetleń: 5508

Data wytworzenia: 2014-04-25

Data publikacji: 2014-05-06 09:53:13

Ostatnio Aktualizował: Agnieszka Kwiecień

Data ostatniej zmiany: 2014-07-18 13:13:22

Historia zmian artykułu
 • 2014-07-18 13:13:23 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Agnieszka Kwiecień, Błąd w numerze konta
  • 2014-05-15 11:03:31 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Agnieszka Kwiecień, Dodano nowy załącznik: wydanie-wymiana-karty-pobytu.pdf
  • 2014-05-15 11:03:09 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Agnieszka Kwiecień, Usunięto załącznik: wniosek-o-wydanie-lub-wymiane-karty-pobytu.pdf
  • 2014-05-14 14:14:09 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Agnieszka Kwiecień, Dodano nowy załącznik: wniosek-o-wydanie-lub-wymiane-karty-pobytu.pdf
  • 2014-05-14 14:13:22 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Agnieszka Kwiecień, Uzupełnienie brakujących informacji
  • 2014-05-06 12:45:45 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Lidia Kowal, Zmiana przypisania artykułu do menu
Pokaż wszystkie

.