BIP OUW - archiwalny serwis (13.11.2014)
^ Wróć na górę strony

Wydawanie zezwoleń na pracę cudzoziemcom typu A

Opolski Urząd Wojewódzki
Karta Usługi
Wydawanie zezwoleń na pracę cudzoziemcom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej     typ A

Miejsce załatwienia sprawy

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Oddział ds. Cudzoziemców i Obywatelstwa

pokój: 337

 

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek od 7:45 do 16:30

od wtorku do piątku od 7:45 do 15:00

 

telefon: 77 45 24 521, 77 45 24 607
Warunki niezbędne do załatwienia sprawy

Zezwolenie na pracę typ A – dotyczy cudzoziemca zamierzającego wykonywać pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba lub miejsce zamieszkania albo oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

 • Zezwolenie na pracę wydawane jest na wniosek podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi. 

 

 • Zezwolenie na pracę wydawane jest przez wojewodę właściwego ze względu na:

-  siedzibę podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi - w przypadku gdy podmiotem jest osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej,

- miejsce zamieszkania - w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą  lub osoby fizycznej.

Wymagane dokumenty

Podmiot powierzający  wykonywanie pracy cudzoziemcowi, składając wniosek o wydanie zezwolenia przedstawia do wglądu oryginały niżej wymienionych dokumentów, a do akt sprawy dołącza ich kopie;

1. Ważny dowód osobisty lub ważny dokument podróży, albo jeżeli takiego dokumentu nie posiada i nie może go uzyskać, inny ważny dokument potwierdzający tożsamość – w przypadku gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy jest osoba fizyczna.

2. Umowę spółki - w przypadku gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji lub spółka cywilna.

3. Akty notarialne o zawiązaniu spółki - w przypadku gdy podmiotem powierzającym jest spółka akcyjna w organizacji.

4. Kopię wszystkich wypełnionych stron z ważnego dokumentu podróży  cudzoziemca, którego dotyczy wniosek, a w przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania – kopię innego ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.

5. Informację starosty właściwego ze zwględu na główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca o braku mozliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy, sporządzonej z uwzględnieniem pierwszeństwa dostępu do rynku pracy dla obywateli polskich oraz cudzoziemców, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 1-11, wydaną nie wcześniej niż 180 dni przed złożeniem wniosku, jeżeli jest ona wymagana.

 

W przypadku gdy specyfika pracy wykonywanej przez cudzoziemca nie pozwala na wskazanie głównego miejsca jej wykonywania, informację, o której mowa wyżej, wydaje starosta właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi.

 

6. Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy, zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania składającego oświadczenie (dotyczy zamiaru powierzenia wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy, Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki  Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej).

(Punkt 6 dotyczy przypadku, gdy cudzoziemiec w okresie bezpośrednio poprzedzającym złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę wykonywał przez okres nie krótszy niż 3 miesiące pracę dla tego samego podmiotu i na tym samym stanowisku na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej)

umowę,

dokument potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego (ZUS ZUA).

dokumenty potwierdzające opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne, jeżeli były wymagane w związku z wykonywaniem pracy.  

7. Jeżeli wniosek dotyczy pracy cudzoziemca
w charakterze  pracownika tymczasowego, agencja pracy tymczasowej przedkłada dodatkowo:

- dokument sporządzony przez pracodawcę użytkownika, potwierdzający uzgodnienie z zakresie skierowania cudzoziemca przez agencję pracy tymczasowej,

- dokumenty wymienione w punkcie 5 lub 6.

8. Dowód wpłaty.

9. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w odrębnych przepisach, które mogą mieć wpływ na wynik postępowania.

10.Pełnomocnictwa/upoważnienia (w przypadku gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy nie składa wniosku osobiście).

 

    Dokumenty sporządzone w języku obcym, z wyjątkiem dowodów osobistych lub dokumentów podróży, służące za dowód w postępowaniu o wydanie zezwolenia na pracę składa się wraz z ich tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego

Opłaty

Opłata za wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca:

 •  50 zł - w przypadku powierzenia wykonywania pracy  cudzoziemcowi na okres nieprzekraczający 3 miesięcy,
 • 100 zł - w przypadku powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi na okres dłuższy niż 3 miesiące,
 • 200 zł - w przypadku delegowania do Polski cudzoziemca w celu realizacji usługi eksportowej.

 

Opłatę można uiszczać:

 

 • w kasie Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

(ul. Piastowska 14, pok. 36) od poniedziałku do piątku
w godzinach 9:00-14:00,

 

 • na rachunek bankowy Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
  w Opolu – Wydział Finansów, Budżetu i Certyfikacji
22 1010 1401 0006 9322 3100 0000 - NBP Oddział Opole
Termin składania dokumentów 30 dni przed planowanym terminem zatrudnienia cudzoziemca.
Termin załatwienia sprawy
 • Niezwłocznie.
 • W przypadku sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego – w terminie 1 miesiąca.
 • W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – w terminie  2 miesięcy.
Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674  z późń. zm.).

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29  stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca (Dz. U. z 2009 r. Nr 16, poz. 84).

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 10 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca  (Dz. U. z 2013 r. poz. 1674).

4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców  
(Dz. U. z 2009 r. Nr 16, poz. 85).

5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 9 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców
(Dz. U. z 2010 Nr 236, poz. 1560)

6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 28 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1534).

7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę
(Dz. U. z 2011 r. Nr 155, poz. 919).

8. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 28 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę
(Dz. U. z 2013 r. Nr poz. 1507).

9. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wpłaty dokonywanej w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca (Dz. U. z 2013 r. poz. 1644).

10. Rozporządzenie  Wojewody Opolskiego Nr 0151/P/2/10 z dnia 16 lutego 2010, w sprawie ustalenia kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców
w województwie opolskim
(Dz. Urz. Woj. Opolskiego
z 2010 r. Nr 24, poz. 371).

11. Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. 2013 r. poz. 1650).

12. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2013 r.  poz.267 z późn. zm.)
Dodatkowe informacje

Podmiot powierzający cudzoziemcowi wykonywanie pracy w terminie 7 dni pisemnie powiadamia wojewodę, który wydał zezwolenie na pracę, o następujących okolicznościach:

 1. cudzoziemiec rozpoczął pracę o innym charakterze lub na innym stanowisku niż określone w zezwoleniu na pracę, na warunkach, o których mowa w art. 88f ust. 1b
 2. nastąpiła zmiana siedziby lub miejsca zamieszkania, nazwy lub formy prawnej podmiotu powierzającego cudzoziemcowi wykonywanie pracy lub przejęcie zakładu pracy lub jego części przez innego pracodawcę;
 3. nastąpiło przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę;
 4. zmieniła się osoba reprezentująca pracodawcę, o której mowa w art. 88c ust. 6 pkt 3;
 5. cudzoziemiec nie podjął pracy w okresie 3 miesięcy od początkowej daty ważności zezwolenia na pracę;
 6. cudzoziemiec przerwał pracę na okres przekraczający 3 miesiące;
 7. cudzoziemiec zakończył pracę wcześniej niż 3 miesiące przed upływem okresu ważności  zezwolenia na pracę.
Tryb odwoławczy Od decyzji służy stronie odwołanie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej za pośrednictwem wojewody w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Informacje redakcyjne Opracowała: Aleksandra Wodowska-Niwelt

Pliki załączone do artykułu:

Wytworzył: Aleksandra Wodowska-Niwelt

Wprowadził: Agnieszka Kwiecień

Opublikował: Agnieszka Kwiecień

Liczba wyświetleń: 8416

Data wytworzenia: 2014-01-15

Data publikacji: 2014-01-15 10:44:43

Ostatnio Aktualizował: Agnieszka Kwiecień

Data ostatniej zmiany: 2014-06-04 10:23:04

Historia zmian artykułu
 • 2014-06-04 10:23:06 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Agnieszka Kwiecień, zmiana informacji
  • 2014-01-15 11:55:27 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Agnieszka Kwiecień, edycja
  • 2014-01-15 11:49:06 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Agnieszka Kwiecień, edycja
  • 2014-01-15 11:00:55 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Magdalena Średniawska, zmiana kategorii
  • 2014-01-15 10:49:55 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Agnieszka Kwiecień, edycja
Pokaż wszystkie

.