BIP OUW - archiwalny serwis (13.11.2014)
^ Wróć na górę strony

Zrzeczenie się obywatelstwa polskiego

Opolski Urząd Wojewódzki
Karta Usługi
ZRZECZENIE SIĘ OBYWATELSTWA POLSKIEGO

Miejsce załatwienia sprawy

 

 

 

 

 

Kontakt

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Oddział ds. Cudzoziemców i Obywatelstwa

pokój: 332

 

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek od 7:45 do 16:30

od wtorku do piątku od 7:45 do 15:00

 

telefon: 77 45 24 673
Warunki niezbędne do załatwienia sprawy Uzyskanie zgody Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego.
Wymagane dokumenty
 • Wniosek skierowany do Prezydenta RP, sporządzony czytelnie
  w języku polskim  na formularzu urzędowo określonym.
 • Zdjęcie biometryczne – 1 sztuka.

Wymogi dotyczące zdjęcia: fotografia nieuszkodzona, kolorowa,
o wymiarach 4,5 cm x 3,5 cm wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz pokazująca wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami wzroku może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy. Nakrycie głowy nie może zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy.

 • Oryginał aktualnego - nie starszego niż 3 miesiące - odpisu zupełnego aktu urodzenia wydanego przez polski urząd stanu cywilnego.
 • Poświadczona urzędowo kserokopia ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo polskie wnioskodawcy (np. dowód osobisty, paszport).
 • Poświadczona urzędowo kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa innego państwa lub przyrzeczenie jego nadania.
 • Aktualnie wydany odpis aktu małżeństwa w oryginale wydany przez polski urząd stanu cywilnego.
 • Poświadczona urzędowo kserokopia ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo małżonka wnioskodawcy (np. paszport, dokument podróży, dokument tożsamości obywatela UE).

Obywatel polski sprawujący władzę rodzicielską nad małoletnim umieszcza dodatkowo we wniosku:

 • Zdjęcie biometryczne małoletniego spełniające wcześniej opisane wymogi.
 • Oryginał aktualnego - nie starszego niż 3 miesiące - odpisu aktu urodzenia małoletniego wydanego przez polski urząd stanu cywilnego.
 • Kserokopię ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość
  i obywatelstwo polskie małoletniego.
 • Poświadczoną urzędowo kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadanie przez małoletniego obywatelstwa innego państwa lub przyrzeczenie jego nadania.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody  na utratę przez małoletniego obywatelstwa polskiego  przyjmowane do protokołu od drugiego
  z rodziców przez:

- właściwego miejscowo wojewodę  - jeżeli rodzic ten zamieszkuje
w Polsce,

- polskiego konsula  - od osoby zamieszkałej za granicą lub przebywającej w Polsce na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym.

W przypadku złożenia oświadczenia przed innym wojewodą lub konsulem, należy załączyć dokument, potwierdzający tę informację. 

 • Oświadczenie małoletniego, który ukończył 16 lat, o wyrażeniu zgody na utratę obywatelstwa polskiego przyjmowane do protokołu przez:

- właściwego miejscowo wojewodę  - jeżeli małoletni zamieszkuje 
w Polsce,

- polskiego konsula  - od małoletniego zamieszkałego za granicą.

W przypadku złożenia oświadczenia przed innym wojewodą lub konsulem, należy załączyć dokument potwierdzający tę informację.

Opłaty

brak

Termin składania dokumentów -
Termin załatwienia sprawy
 • Przekazanie wniosku o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego Ministrowi Spraw Wewnętrznych następuje niezwłocznie.
 • Utrata obywatelstwa polskiego następuje po upływie 30 dni od dnia wydania postanowienia Prezydenta RP,
   jeśli w postanowieniu nie wskazano innego terminu.
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2012 r., poz. 161).

Dodatkowe informacje
 • Prezydent RP wyraża zgodę na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego lub odmawia jej wyrażenia  w formie postanowienia.
 • Wniosek o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego składa się osobiście lub korespondencyjniez podpisem urzędowo poświadczonym za pośrednictwem właściwego miejscowo wojewody lub konsula.
 • Wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego przez małoletniego pozostającego pod wyłączną władzą rodzicielską osoby lub osób nieposiadających obywatelstwa polskiego następuje na wniosek jego przedstawicieli ustawowych.
 • Odmowa wyrażenia zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego nie wymaga uzasadnienia oraz nie podlega zaskarżeniu.
 • W sprawach wyrażenia zgody na zrzeczenie obywatelstwa polskiego nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, za wyjątkiem przepisów dot. doręczeń.
 • Akty stanu cywilnego należy złożyć w oryginale, pozostałe dokumenty można  poświadczyć urzędowo:

- odpłatnie - u polskiego notariusza,

- bezpłatnie - w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w Opolu
przy składaniu wniosku. Należy wówczas przedłożyć oryginał dokumentu do wglądu oraz wykonane we własnym zakresie kserokopie.

Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z ich tłumaczeniem na język polski sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula (art. 12 ustawy o obywatelstwie polskim).

Tryb odwoławczy -
Informacje redakcyjne

Opracowała: Agnieszka Kwiecień

Pliki załączone do artykułu:

Wytworzył: Agnieszka Kwiecień

Wprowadził: Agnieszka Kwiecień

Opublikował: Agnieszka Kwiecień

Liczba wyświetleń: 3736

Data wytworzenia: 2013-07-18

Data publikacji: 2013-07-18 09:28:12

Ostatnio Aktualizował: Agnieszka Kwiecień

Data ostatniej zmiany: 2013-10-25 14:50:56

Historia zmian artykułu
 • 2013-10-25 14:50:56 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Agnieszka Kwiecień, Zły numer telefonu

.